19thJune

19thJune

19thJune

 

July 06,2019

ครม.อนุมัติ ๗๕๑ ล้าน จ้างที่ปรึกษาออกแบบ รถไฟเร็วสูง‘โคราช-นค.’

        ครม.อนุมัติงบ ๗๕๑ ล้าน จากเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ๑๑๒ ล้าน ส่วนที่เหลือ ๖๓๘ ล้าน ให้ รฟท.ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี’๖๓-๖๔ จ้างที่ปรึกษาออกแบบงานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ ๒ โคราช-หนองคาย ใช้เวลา ๑๙ เดือน ไม่รวมค่าก่อสร้าง

        ตามที่ การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย–จีน ครั้งที่ ๒๔–๒๖ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๕ (คณะกรรมการบริหารการพัฒนา โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย–จีน กระทรวงคมนาคม) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ในขณะนั้น รฟท.อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และ รฟท.อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาไทยเพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด โครงการฯ ระยะที่ ๒ ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้ฝ่ายไทยรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียด โครงการฯ ระยะที่ ๒

        จากนั้น ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย–เวียงจันทน์ โดยเป็นการเชื่อมต่อจากโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย

        ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวาระการขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ ๒ (ช่วงนครราชสีมา–หนองคาย)

        ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร–หนองคาย ระยะที่ ๒ (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๙ เดือน ในวงเงิน ๗๕๑,๖๒๔,๘๐๐ บาท ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ ๑.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๑๒,๗๔๓,๗๐๐ บาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สำหรับส่วนที่เหลือจำนวน ๖๓๘,๘๘๑,๑๐๐ บาท อนุมัติให้ รฟท.ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ รฟท.ตามขั้นตอนต่อไป 

        ๒.อนุมัติให้ รฟท.ได้รับการยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) สำหรับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาในครั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัดส่วนการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรก ที่กำหนดไว้ว่าต้องได้รับการจัดสรรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินรายจ่ายส่วนที่เป็นงบประมาณทั้งสิ้น

        สำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ กค. ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ แล้ว โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป และให้ รฟท. ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับ สงป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

        จากนั้น ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมการประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และอนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร–หนองคาย ระยะที่ ๒ (ช่วงนครราชสีมา–หนองคาย)

        สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง ๓๕๕ กม. ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดงานโยธาเองโดยใช้มาตรฐานทางเทคนิครถไฟของจีน ซึ่งจีนจะช่วยให้คำแนะนำ และล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง นครราช สีมา-หนองคายแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำหรับงบประมาณในการลงทุนนั้น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะสรุปรายงานผลการศึกษาเสนอ ครม.ขออนุมัติต่อไป

        ทั้งนี้ มีข่าวจาก รฟท.ว่า การจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการรถไฟไทย-จีนนั้น รฟท.จะเปิดประมูลว่าจ้างที่ปรึกษาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ และคาดว่าจะได้ตัวที่ปรึกษาในเดือนกันยายน จากนั้นที่ปรึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาและออกแบบ ๑๒ เดือน เมื่อแล้วเสร็จ รฟท.จะนำผลการศึกษาและออกแบบเสนอครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณก่อสร้าง ก่อนจะออกเอกสารประกวดราคา (TOR) เปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างประมาณกว่า ๑๐ สัญญา โดยคาดว่าจะทยอยเปิดประมูลในช่วงที่ออกแบบเสร็จก่อน เช่น ช่วงโคราช-ขอนแก่น และน่าจะประมูลแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓

 

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๒ วันเสาร์ที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

828 1,460