26thMay

26thMay

26thMay

 

July 17,2019

ครอบครัวบุญธรรม ๑๖ ปท. กลับมาตุภูมิสำนึกไทย

         อุดรธานีต้อนรับครอบครัวต่างชาติพร้อมบุตรบุญธรรมสู่มาตุภูมิ โดยมีครอบครัวชาวต่างชาติ ๑๖ ประเทศ เยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กอุดรธานีที่เคยอาศัย พร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้รักและภูมิใจในบ้านเกิด

         เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอรนุช เลิศไกร ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และนายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับครอบครัวบุตรบุญธรรมที่เดินทางมาจาก ๑๖ ประเทศ จำนวน ๕๕ คน 

         นางเทพวัลย์ฯ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า การต้อนรับครอบครัวบุตรบุญธรรมที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นโครงการสู่มาตุภูมิ ซึ่ง ๓-๔ ปี  จัดให้มีหนึ่งครั้ง โดยในปี ๒๕๖๒ เป็นครั้งที่ ๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลของเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ และมีการพาบุตรบุญธรรมไทยกลับมาเยี่ยมสถานสงเคราะห์ที่เด็กเคยอยู่ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เด็กได้เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยอันเป็นประเทศบ้านเกิด อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการกลับมาช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ เด็กไทย และสังคมไทยต่อไป

         รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวอีกว่า โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเข้าพบและคาราวะนายกรัฐมนตรีหรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทย การเยี่ยมสถานสงเคราะห์ที่บุตรบุญธรรมไทยเคยพำนักอาศัย ก่อนจะถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ และการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ ทัศนศึกษาเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีมีการทัศนศึกษาเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นต้น

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๔ วันอังคารที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่  ๒๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

814 1,421