24thApril

24thApril

24thApril

 

September 25,2019

ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินรอบ ๒ เติมเงินให้ส.ส.โคราช ๔ แสนล้าน

         ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.รอบ ๒ “สุชาติ ภิญโญ” เขต ๑๔ รวยมหาศาล ๔ แสนล้าน “โคราชคนอีสาน” ตรวจสอบพบว่า แท้จริงเมียรวย ๔๐๐ ล้าน แต่รวยสุดในบรรดา ส.ส.เขตโคราช ด้าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ “เทวัญ” รวยพันล้าน “กำนันป้อ” วีรศักดิ์ หนี้บานกว่าหมื่นล้าน

 

         ตามที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๔๑๔ ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่งจำนวน ๑ ราย รวม ๔๑๕ ราย ยังไม่ยื่น ๑๕ รายและ ขอขยายระยะเวลาอีก ๗๒ ราย

         ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มาจากการเลือกตั้ง กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง มี ส.ส.จำนวน ๗๙ ราย ได้ยื่นทรัพย์สินเพิ่มเติม และพบว่า เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.ระบุทรัพย์สินของนายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต ๑๔ นครราชสีมา มีทรัพย์สินรวม ๔๗๔,๘๑๖,๙๑๖,๘๗๘ บาท มีรายได้รวม ๓๖,๙๙๕,๗๒๐ บาท มีรายจ่ายรวม ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท และมีหนี้สินรวม ๒,๘๗๑,๖๑๑ บาท ทั้งนี้ “โคราชคนอีสาน” จึงตรวจสอบเอกสารการยื่นชี้แจงทรัพย์สินของนายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต ๑๔ นครราชสีมา พบว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ระบุทรัพย์สินของนายสุชาติ ภิญโญ ผิดจากเอกสารการยื่นทรัพย์สิน

         โดยเอกสารการยื่นทรัพย์สินของนายสุชาติ ภิญโญ ระบุว่า ผู้ยื่นมีทรัพย์สินเงินฝาก ๒๐๔,๗๒๓.๑๘ บาท เงินลงทุน ๑,๓๘๑,๓๐๑.๒๕ บาท ที่ดินมูลค่ารวม ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่ารวม ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มียานพาหนะมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และสิทธิและสัมปทาน ๒,๖๖๗,๙๑๖.๔๑๕ บาท รวมทรัพย์สินทั้งหมด ๖,๗๔๓,๙๔๐.๘๖๕ บาท และคู่สมรสคือ นางพรทิพย์ ทองแสงสุข (กุ้ง) ผู้จัดการโรงงานผลิตไอศกรีมช้างเฝือก (บุตรสาวนายลือ ทองแสงสุข คหบดีเจ้าของรถทัวร์และไอศกรีมช้างเผือก) ซึ่งมีทรัพย์สินเงินฝาก ๔๕,๖๘๙,๗๑๔.๔๘ บาท เงินลงทุน ๓๗,๕๑๑,๙๑๓.๖๕ บาท ที่ดินมูลค่ารวม ๒๑๙,๕๐๙,๒๕๐.๐๐ บาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่ารวม ๘๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มียานพาหนะมูลค่า ๑๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีสิทธิและสัมปทาน ๙,๘๗๒,๖๔๒.๕๗๓ บาท และทรัพย์สินอื่นๆ จำนวน ๕๙,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมทรัพย์สินของนางพรทิพย์ทั้งหมด ๔๖๖,๘๔๓,๕๒๐.๖๔๓ บาท รวมทรัพย์สินของผู้ยื่นและคู่สมรส ๔๗๔,๘๑๖,๙๔๖.๘๗๘ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทแปดเจ็ดแปดสตางค์) ทั้งสองต่างเคยเป็น ส.จ.นครราชสีมา ๒ สมัย และชอบพอแต่งงานกันในที่สุด จากนั้นนายสุชาติจึงหันมาลงสมัครเป็น ส.ส.นครราชสีมาในสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกมาสองสมัยแล้ว

         ซึ่งในเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.ระบุทรัพย์สินทั้งหมดของนายสุชาติ ภิญโญ เป็นจำนวน ๔๗๔,๘๑๖,๙๑๖,๘๗๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) สังเกตได้ว่า ในจำนวน ๓ หลักสุดท้าย ของทรัพย์สินทั้งหมดที่นายสุชาติ ภิญโญ เป็นผู้ยื่นนั้น มีจำนวนเป็นทศนิยม คือ .๘๗๘ แต่สำนักงาน ป.ป.ช.ระบุเป็นจำนวนเต็ม คือ ๘๗๘ ทำให้ทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา

         สำหรับ ส.ส.ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๑๔ เขต สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน มีดังนี้ เขต ๑ นายเกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน ๑๓,๙๔๕,๕๘๘ บาท หนี้สิน ๔,๔๖๓,๒๗๓ บาท เขต ๒ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนา มีทรัพย์สิน ๗๒,๔๘๘,๑๘๔ บาท หนี้สิน ๖๖๔,๙๘๓ บาท เขต ๓ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สิน ๔๖,๐๒๘,๗๗๐ บาท หนี้สิน ๔,๐๑๗,๗๙๙ บาท เขต ๔ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน ๒๓๑,๙๓๑,๘๓๘ บาท หนี้สิน ๑,๕๖๐,๗๖๖ บาท เขต ๕ นายโกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สิน ๑๑๗,๘๑๐,๓๕๐ บาท หนี้สิน ๕,๕๘๗,๒๓๔ บาท เขต ๖ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน ๑๗๖,๒๗๗,๖๒๘ บาท ไม่มีหนี้สิน เขต ๗ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน ๑๒๓,๒๖๔,๐๙๖ บาท หนี้สิน ๑๑,๕๗๓,๑๐๑ บาท 

         เขต ๘ นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน ๑๖๓,๔๔๗,๕๙๑ บาท หนี้สิน ๗,๖๔๗ บาท เขต ๙ นายอภิชา เลิศรัตนกมล พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน ๒๕,๘๗๐,๘๑๔ บาท ไม่มีหนี้สิน เขต ๑๐ นายพรชัย อำนวยทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน ๑๒,๓๔๕,๓๙๕ บาท หนี้สิน ๒,๑๖๒,๘๖๒ บาท เขต ๑๑ นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน ๒,๑๐๒,๓๓๔ บาท หนี้สิน ๙,๓๒๙,๒๗๐ บาท เขต ๑๒ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หนี้สิน ๑,๐๒๘,๙๒๕ บาท เขต ๑๓ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน ๑,๖๘๙,๔๖๓ บาท หนี้สิน ๓,๑๒๐,๕๓๕ บาท เขต ๑๔ นายสุชาติ ภิญโญ มีทรัพย์สิน ๔๗๔,๘๑๖,๙๔๖ หนี้สิน ๒,๘๗๑,๖๑๑ บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของภรรยาดังกล่าว

         ทั้งนี้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในจังหวัดนครราชสีมา ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน มีดังนี้ ๑.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน ๑,๑๙๐,๙๒๗,๙๓๗ บาท หนี้สิน ๑๖๐,๘๑๒,๑๐๙ บาท ๒.นางลินดา เชิดชัย ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ ทรัพย์สิน ๓๑๕,๗๓๒,๙๗๘ บาท หนี้สิน ๘,๙๖๕,๙๙๔ บาท ๓.นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย มีทรัพย์สิน ๑๖๑,๖๕๑,๔๘๓ บาท ไม่มีหนี้สิน ๔.นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน ๑๒๓,๒๖๔,๐๙๖ บาท หนี้สิน ๑๑,๕๗๓,๑๐๑ บาท ๕.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สิน ๙๙,๖๖๒,๘๐๙ บาท หนี้สิน ๑๑,๑๓๘,๔๐๔,๗๑๓ บาท

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๕ วันพุธที่ ๒๕ กันยายน - วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

796 1366