13thApril

13thApril

13thApril

 

October 02,2019

สภาอุตสาหกรรมโคราช ลุย‘Northeast Tech’ปี ๒ งานยิ่งใหญ่เงินสะพัดพันล้าน

โคราชสานต่อความยิ่งใหญ่ งาน “NORTHEAST TECH 19” รวมสุดยอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โชว์นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ๑๐๐% สุดล้ำทันสมัย พิเศษสุดสัมมนา “อาลีบาบา คลังสินค้าอัจฉริยะ และความ คุ้มค่าการลงทุน” คาดเงินสะพัดกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วอีสาน

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นคร ราชสีมา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี รองผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสริตา จินตกานนท์ ผู้ชํานาญการ รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร สํานักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ นายอนุชา จิตะพันธ์กุล ผู้อํานวยการ Branch Marketing & Event Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด ร่วมแถลงข่าว งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี “NORTHEAST TECH 19” (Korat F.T.I) ท่ามกลางผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา อันจะทําให้กลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สําหรับงาน “NORTHEAST TECH 19” (Korat F.T.I) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ Korat Hall ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมานั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ได้ร่วมแสดงศัยภาพด้านอุตสาหกรรม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนในพื้นที่ และได้เข้าถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการเสริมศักยภาพในการผลิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการจับคู่ธุรกิจกันภายในภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและจำเป็นสําหรับนักธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้”

นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “นครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ ของภาคอีสาน อีกไม่นานจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทําให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านนั้น ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีขึ้นมา และทราบว่าจะมีการจัดเป็นประจําในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้เป็นอย่างดี”

“Northeast Tech’19 ที่จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ถือได้ว่า เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ ทั้งยังรวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ มาไว้ที่เดียวกัน ทราบมาว่าปีนี้ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่สนใจเพิ่มมากขึ้นมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของการโชว์เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต ที่จะเน้นในเรื่องของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ เป็นตัวแทนของภาคเอกชนประสานงานกับภาครัฐ ให้เกิดความร่วมมือในทางธุรกิจ สําหรับการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน Northeast Tech19 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ก่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดนครราชสีมา, สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB (ทีเส็บ), เทคโนธานี (มทส.), บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช., สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI, ซีฟีเอฟ, บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด, ITALTHAI INDUSTRIAL Co., Ltd. และ KUBOTA เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกิดงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาจําหน่ายอุปกรณ์โรงงาน หุ่นยนต์ แขนกล รถไฟฟ้า EV เครื่องจักรกลการเกษตร อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมทั้งการสัมมนา “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สัมมนา “การบริหารจัดการคลังอะไหล่ ด้วยเทคโนโลยีระบบ IoT และ สัมมนา Business Plateform Evolution for Industrial Transform with AGILE Technique โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายพิเศษ “ระบบราง จะเปลี่ยนประเทศไทยอย่างไร?” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และกิจกรรม Business matching และงานเชื่อมโยงธุรกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และในช่วงเย็นพบความสนุกจากศิลปินอีกหลายคน”

“สิ่งที่คาดหวังไว้ในงาน Northeast Tech19 คือ การพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะไม่ได้ตกลงซื้อ-ขายกันในงาน แต่ก็จะเกิดการไปพูดคุยต่อยอดกันในภายหลังได้ ตรงนี้จะทำให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นได้ และถ้ามีการซื้อ-ขายกันเกิดขึ้นในงานหรือภายหลังจากจบงานนี้ไปแล้ว คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า ๑,๐๐๐ ล้านแน่นอน สําหรับกิจรรมในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะมีกิจกรรมการสัมมนา วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสําหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สัมมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีออโตเมชั่น และ Industrial Internet of Thing (IIoT) และพิเศษสุดการสัมมนา “อาลีบาบา คลังสินค้าอัจฉริยะ และความคุ้มค่าการลงทุน” โดย สวทช. ส่วนกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีการสัมมนา “ไขกลยุทธ์นักจัดซื้อ รับมือเศรษฐกิจผันผวน” นอกจากนี้ยังจะมีการ ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีคณะผู้บริหารและนักธุรกิจมาจากทั้ง ๑๙ จังหวัดในอีสาน และมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันอีกด้วย” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี รองผู้อำนวยการเทคโนธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากงานวิจัยที่เผยแพร่ การผลักดันให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สําหรับในงาน Northeast Tech’19 มหาวิทยาลัยจะนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ มาจัดแสดง อาทิ ต้นแบบเทคโนโลยี โรงเรือนผลิตพืช (Plant Factory) ซึ่งประกอบด้วย นวัตกรรมการปลูกพืชด้วยแสงสังเคราะห์ร่วมกับระบบควบคุมบรรยากาศ การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมสัดส่วนสเปคตรัมแสงของหลอดไฟ LED แบบอัตโนมัติเพื่อการปลูกผักในโรงเรือน นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบภายใต้โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีแขนกลอัจฉริยะ ซึ่ง มทส.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานแสดงเทคโนโลยีในปีนี้ จะเป็นเวทีที่ให้โอกาสทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจ ได้รับแนวทางในการนํางานวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการของตัวเองได้

นางสริตา จินตกานนท์ ผู้ชํานาญการ รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทีเส็บขับเคลื่อนโครงการ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาค โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับ และสร้างการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เส็บเน้นกลยุทธ์โดยกําหนดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย และกําหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทย โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ทีเส็บได้ร่วมทํางานกับสภาอุตสาหกรรมฯ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มจะเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานแสดงสินค้า NORTHEAST TECH’19 ถือเป็นการยกระดับงานจากปีที่ผ่านมาให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นําเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทีเล็บให้การสนับสนุนและพร้อมผลักดันงานนี้ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยได้ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะในการวางแผนของงานอย่างต่อเนื่องระยะ ๓ ปี เพื่อให้สามารถเตรียมงานประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้า สร้างให้เกิดการรับรู้ และดึงดูดผู้เข้าชมงานเป้าหมายได้ เพื่อให้งานเติบโตอย่างเนื่อง โดยวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด โดยการจัดงานนี้ ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งการสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจ ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโต”
นายอนุชา จิตะพันธ์กุล ผู้อํานวยการ Branch Marketing & Event Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “งานนี้ถือเป็นงานแรกของจังหวัดนครราชสีมา ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม โรงงาน เครื่องจักรกลการเกษตร การแปรรูปอาหาร รวมทั้งรวบรวมการแสดงนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้ามาไว้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาฯ ซึ่งซีพีเอ็นยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ ๒ ดังนั้น ในปีนี้ความร่วมมือต่างๆ ซีพีเอ็นตั้งใจที่จะร่วมจัดงานอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน ที่สามารถทําได้ เช่น ให้พื้นที่มากขึ้น ทั้งชั้น ๔ และชั้น ๑ ที่จะจัดงานแสดงยานยนต์ และลานด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ที่ใช้จัดแสดงรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมทั้งปีนี้ยังได้สนับสนุนการแสดงของศิลปินชื่อดังอีกหลายท่านทุกวันตั้งแต่วันแรก รวมทั้งลานจอดรถที่เราจัดไว้เป็นพื้นที่ Test Drive สําหรับรถยนต์ไฟฟ้า สําหรับกิจกรรมในส่วนการของการประชาสัมพันธ์งาน ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่เครือซีพีเอ็นมีอยู่ เพื่อให้ข่าวสารเรื่องการจัดงานได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและประชาชนให้ได้มากที่สุด”

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๖ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 


794 1346