2ndMarch

2ndMarch

2ndMarch

 

October 09,2019

กลต.ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีอุดรฯ หวังเข้าถึงเงินจาก‘ตลาดทุน’

ก.ล.ต.สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี ให้ SMEs รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และกลุ่ม Startup ให้รู้จักและเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก “ตลาดทุน” อันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมเซนทาราอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต.สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs” โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs ร่วมงาน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “การสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความพร้อมในด้านเงินทุนเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นภารกิจของ ก.ล.ต. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถือเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยให้ ก.ล.ต.เข้าใจความต้องการที่แท้จริงถึงปัญหาและอุปสรรค และสามารถกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการระดมทุนได้เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของ SMEs ในแต่ละขั้นการพัฒนา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการระดมทุน”

“สำหรับ คาราวาน ก.ล.ต.สัญจรเยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs ครั้งนี้ จะมีการบรรยาย “ตลาดทุนเพื่อประชาชน” ให้รู้จักบทบาทของ ก.ล.ต.และภาพรวมของตลาดทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อน SMEs อุดรธานีด้วยตลาดทุน” เพื่อเข้าถึงมุมมองความคิดและประสบการณ์ในการตัดสินใจระดมทุนจากตลาดทุน โดยผู้มีประสบการณ์ตรงและผู้รู้จริงเรื่องการระดมทุน อาทิ พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี นายธนกร วีระชาติยานุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ CEO บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ๒ และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการบริหาร บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะต้องมีการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครอบคลุมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Enrteprebeur) และกลุ่ม Startup การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการเงินทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน วันนี้ผู้ประกอบธุรกิจอาจจะคุ้นชินกับแหล่งเงินทุนจากธนาคาร และสถาบันการเงิน แต่ยังมีแหล่งเงินทุนอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ตลาดทุน” แม้จะยังไม่คุ้นเคยมากนัก แต่ในจังหวัดอุดรธานีเองก็มีธุรกิจหลายอย่างเข้าไปใช้ประโยชน์จากตลาดทุน เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการระดมทุนโดยการออกกองทุน (ยูดีทาวน์) ธุรกิจการแพทย์ที่เสนอขายหุ้นให้ประชาชน (วัฒนาการแพทย์)

“ดังนั้น การที่ ก.ล.ต.มีการจัดคาราวานลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และมีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นในฐานะช่องทางสำหรับการระดมทุนของภาคธุรกิจ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ รวมถึง SMEs ได้รู้จักการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นับเป็นเรื่องที่ดีทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ประชาชนให้เข้าใจและเข้าถึงตลาดทุนมากขึ้น เมื่อประชาชนมีความรู้ ก็ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาว” ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าว

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๗ วันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

 


779 1375