26thMay

26thMay

26thMay

 

November 07,2019

มทร.อีสานเตรียมพื้นที่ ๒,๕๐๐ ไร่ รับเสด็จ‘สมเด็จพระเทพรัตนฯ’ ประชุมทรัพยากรไทยประชาชนประโยชน์อื้อ

มทร.อีสาน เตรียมประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากร และเตรียมพร้อมโคราชเป็น Mice City

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ตัวแทนภาครัฐและเอกชน คณะอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อได้ทราบว่า ปีนี้ มทร.อีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมาก็พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ส่วนนี้ เป็นอีกหนึ่งงานที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาได้ว่า มีความพร้อมที่จะเป็น Mice City พร้อมที่จะรองรับการจัดประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการในทุกภาคส่วนแล้ว และยังเป็นการเชื่อมโยงไปถึงการที่จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ (Thailand Biennale, Korat 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ อีกด้วย

สำหรับในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จะมีกิจกรรมที่ในหลายส่วนทั้งด้านวิชาการ นิทรรศการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นกิจกรรมย่อยของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” นับได้ว่าสร้างกระแสตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก โดยหุ่นฟางรูปต่างๆ ก็มีแนวความคิดที่ผูกโยงกับการประชุมวิชาการ ๒ แนวคิดหลักคือ “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” และ “บรรพชีวินถิ่นโคราช” มีการสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปทรงต่างกันไป

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า เนื่องจาก มทร.อีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดนี้ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน–๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง นับว่าเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะการรับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือ ครั้งที่ ๒ โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๔ และหลังจากนั้นมีเจ้าภาพจากหน่วยงานอื่นๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดขึ้นในทุกๆ  ๒ ปี 

พื้นที่จัดงานที่ ศูนย์การศึกษาหนอง ระเวียงแห่งนี้  เป็นพื้นที่จัดการศึกษารองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย มีเนื้อที่รวม ๒,๕๐๐ ไร่ โดยได้รับมอบจากประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ๓ ตำบล เพื่อใช้ในการทำพื้นที่การศึกษาและสาธารณประโยชน์  จากนั้นมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่ามีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด สมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้ขอสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำพื้นที่จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) นอกจากนี้ในพื้นที่ส่วนอื่น มหาวิทยาลัยมีการสร้างอาคารเรียนด้านการเกษตร ระบบราง และด้านอุตสาหกรรมการบิน พร้อมทั้งได้สร้างอาคารขนาด ๕,๐๐๐ ที่นั่ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการประชุมต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

“สำหรับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ ให้ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้กลับมาทบทวนศักยภาพความสามารถ ฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อันนำมาสู่การแสดงศักยภาพของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ในชื่อว่า “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ในปีนี้” อธิการบดีฯ กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย ทั้งด้านของการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล (๙ มทร.), นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 

เวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒, การประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการแสดงของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มาจากทั่วประเทศ  ที่จะร่วมทำการแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน ได้ความบันเทิงและความรู้ไปในคราวเดียวกัน รวมถึงการออกร้านจำหน่าย และการแสดงสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และเทศกาลหุ่นฟาง ที่ มทร.อีสาน ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงหุ่นฟางรูปสัตว์นานาชนิดกว่า ๒๐ ตัว

พร้อมกันนี้ ยังเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และร่วมพิธีเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันเดียวกันนี้

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๑ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

830 1,432