12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

November 21,2019

‘องคมนตรี’ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ประชุมบริหารจัดการลุ่มน้ำชีที่ขอนแก่น

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์และแผนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ จากการประชุมเตรียมการเรื่องภัยแล้งของคณะองคมนตรี ร่วมกับ ปภ. เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกักเก็บน้ำ เหลืออยู่ ๕๗๐ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๒๓ ซึ่งมีการใช้น้ำก้นอ่างไปแล้ว ๑๑ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ -๑ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำน้อย โดยเน้นระบายน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค และรักษาระบบนิเวศน์ตามลำน้ำเท่านั้น จะไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรได้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคมที่ผ่านมา อิทธิพลของพายุโพดุล ทำให้มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ถึง ๕๐๐ มม. ในช่วง ๔๘ ชั่วโมง ทำให้เกิดภาวะอุทกภัยในเขตพื้นอ.บ้านไผ่  ซึ่งทางจังหวัดและกรมชลประทานได้แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม โดยเร่งระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละว้า ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เพื่อเป็นแก้มลิงที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากและเอ่อล้นลำน้ำชี โดยมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ถึง ๔๖ ล้าน ลบ.ม. และจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางกรมชลประทานได้เสนอแผนงานที่จะศึกษาแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบึงแก่งละว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ ให้มากขึ้น

“สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และการคาดการณ์ภัยแล้งว่า ในนี้ไปจนถึงสิ้นปี ยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จะประสบภัย ๘ อำเภอ เดือนกุมภาพันธ์ ๗ อำเภอ และเดือนมีนาคม จะประสบปัญหาเพิ่มอีก ๗ อำเภอ และจากการคาดการณ์ในภาพรวมทั้งจังหวัด ทั้งในเรื่องน้ำและเรื่องภัยแล้งนั้น ขอนแก่นมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง ๑๔ แห่ง แต่มีปริมาณน้ำไม่มาก จึงได้ให้แต่ละอำเภอสำรวจแหล่งน้ำเก่า หรือขุมเหมืองเก่า ที่อาจจะมีน้ำ ซึ่งก็พบว่า ที่อำเภอภูผาม่าน มีขุมเหมืองเก่า ๒ ขุม มีปริมาณน้ำรวมแล้วขุมประมาณละ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นขุมน้ำที่สำรอง เมื่อยามฉุกเฉินได้ และได้ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำแผนที่น้ำบาดาล หากพื้นที่ใดมีความต้องการใช้น้ำสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำ ๕๗๐ ล้าน ลบ.ม. และได้นำน้ำก้นอ่างมาใช้แล้ว” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๓ วันพุธที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒


835 1,449