19thJune

19thJune

19thJune

 

December 04,2019

ปลื้ม‘สายไฟลงดิน’เร็วกว่าแผน ล็อตที่เหลือได้ผู้รับจ้างครบแล้ว

กฟภ.โคราชสุดปลื้ม นำสายไฟฟ้าลงดินครบ ๔ เดือน ผลดำเนินการเร็วกว่าแผนล็อตที่ ๑ ถนนชุมพลและถนนราชดำเนิน ดำเนินการแล้ว ๑๑.๙๐% ด้านล็อตที่ ๒ ถนนสุรนารี โพธิ์กลาง จอมสุรางค์ยาตร์ ดำเนินการแล้ว ๑๖.๔ ๖%% ส่วนล็อตที่เหลือได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดเริ่มเข้าพื้นที่เร็วๆ นี้

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีใจความสำคัญอนุมัติและเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา (PEA) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย พื้นที่ดำเนินการ ๔ เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ วงเงินลงทุน ๑๑,๖๖๘.๕๖ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน ๘,๗๔๘.๕๖ ล้านบาท และเงินรายได้ PEA จำนวน ๒,๙๒๐ ล้านบาท ในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมา วงเงินลงทุน ๒,๔๓๓ ล้านบาท

จากนั้น ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา มีการแถลงข่าว “โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา” ที่มีการดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งการดำเนินงานแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๖ ล็อต โดยในปี ๒๕๖๒ PEA จะดำเนินการ ๒ ล็อต เริ่มจากล็อตที่ ๒ ก่อน โดยล็อตที่ ๒ ประกอบด้วย ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ รวมระยะทาง ๒.๕๘ วงจรกิโลเมตร เริ่มจากถนนจอมสุรางค์ยาตร์ และ ถนนโพธิ์กลาง สถานะปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ระหว่างนี้ สำหรับล็อตที่ ๑ ได้แก่ ถนนชุมพลและถนนราชดำเนิน รวมระยะทาง ๑.๖๖ วงจรกิโลเมตร โดยโครงการนี้ PEA ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ และในช่วงที่กำลังดำเนินการ จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของทุกวัน และหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะดำเนินการปิดผิวดิน ให้รถบนท้องถนนสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุม กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล นายอภินันท์ เผือกผ่อง และนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม โดยในการประชุมนี้ นายธวัชชัย พิไชยแพทย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา รายงานความก้าวหน้าและสถานะงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑

นายธวัชชัย พิไชยแพทย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “สำหรับการนำสายไฟฟ้าลงดิน ปัจจุบัน กฟภ.ได้ดำเนินการทั้งหมด ๒ ล็อตด้วยกัน ซึ่งผลการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินล็อตที่ ๑ บริเวณถนนชุมพลและถนนราชดำเนิน รอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กำลังดำเนินการงานดันท่อลอดร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีก่อสร้างแบบ HDD. มีปริมาณงานตามสัญญา ๒,๒๘๕.๐๐ เมตร และปริมาณงานที่ทำได้ในขณะนี้ ๘๑๗.๐๐ เมตร คิดเป็น ๓๕.๗๕๕% งานหล่อบ่อพักสายไฟแรงสูง (MANHOLE) TYPE 2T-8 มีปริมาณงานตามสัญญา ๒๗.๐๐ SET. และปริมาณงานที่ทำได้ขณะนี้ ๒๗.๐๐ SET. คิดเป็น ๑๐๐.๐๐% คงเหลือติดตั้ง (จมบ่อ) และงานหล่อบ่อพักสายไฟแรงต่า (HANHOLE) TYPE HH-1 มีปริมาณงานตามสัญญา ๕๒.๐๐ SET. และปริมาณงานที่ทำได้ ๕๒.๐๐ SET. คิดเป็น ๑๐๐.๐๐% คงเหลือติดตั้ง (จมบ่อ)

“ส่วนล็อตที่ ๒ ถนนสุรนารี, ถนนบุรินทร์, ถนนพิบูลละเอียด, ถนนโพธิ์กลาง (บางส่วน) และถนนจอมสุรางค์ยาตร์(บางส่วน) กำลังดำเนินการงานดันท่อลอดร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีก่อสร้างแบบ HDD. มีปริมาณงานตามสัญญา ๓,๒๐๐.๐๐ เมตร และปริมาณงานที่ทำได้ขณะนี้ ๒,๕๙๓ เมตร คิดเป็น ๘๑.๐๓๑% งานหล่อบ่อพักสายไฟแรงสูง (MANHOLE) TYPE 2T-8 มีปริมาณงานตามสัญญา ๒๘.๐๐ SET. และปริมาณงานที่ทำได้ขณะนี้ ๒๗.๐๐ SET. คิดเป็น ๙๖.๔๓% จมบ่อแล้ว ๖ SET. คิดเป็น ๒๑.๔๓% งานหล่อบ่อพักสายไฟแรงต่ำ (HANHOLE) TYPE HH-1 มีปริมาณงานตามสัญญา ๑๖๙.๐๐ SET. และปริมาณงานที่ทำได้ขณะนี้ ๑๖๙.๐๐ SET. คิดเป็น ๑๐๐.๐๐% คงเหลือติดตั้ง (จมบ่อ) และงาน SEMI BUIRED ท่อลอดร้อยสายไฟแรงต่ำ (จุดขึ้น SL,CSL) มีปริมาณงานตามสัญญา ๑,๕๑๕.๐๐ เมตร และปริมาณงานที่ทำได้ขณะนี้ ๓๒๑.๐๐ เมตร คิดเป็น ๒๑.๑๘๘%”

“สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ล็อตที่ ๑ ตามแผนคาดการณ์ไว้ที่ ๑๑.๖๑% แต่ผลที่ได้คือ ๑๑.๙๐% ซึ่งสูงกว่าแผน ๐.๒๙% และล็อตที่ ๒ ตามแผนคาดการณ์ไว้ที่ ๑๐.๙๔% แต่ผลที่ได้คือ ๑๖.๔๖% ซึ่งสูงกว่าแผน ๕.๕๒% ในส่วนของล็อตที่ ๓, ๕ เซ็นต์สัญญากับผู้รับจ้างแล้ว และ ล็อตที่ ๔, ๖ อยู่ระหว่างเซ็นต์สัญญา คาดว่าจะเข้าพื้นที่เร็วๆ นี้” นายธวัชชัย กล่าว

ทั้งนี้ โครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แบ่งเป็น ๖ ล็อต ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการ ล็อตที่ ๑-๒ ก่อนแล้ว บริเวณห้าแยกหัวรถไฟหน้าการไฟฟ้าฯ รวมไปถึงถนนสุรนารี ส่วนล็อตที่ ๓ อยู่บริเวณถนนโพธิ์กลาง และถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ล็อตที่ ๔ อยู่บริเวณถนนประจักษ์และถนนไชยณรงค์ ล็อตที่ ๕ ถนนมนัส ยาวมาสุดที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา และล็อตที่ ๖ ถนนจักรีและถนนวัชรสฤษดิ์

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๕ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 


863 1,466