25thMay

25thMay

25thMay

 

December 04,2019

ชวนชม‘โขนพระราชทาน’ ชุดฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี

สมการรอคอย โคราชเตรียมการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” ที่ลานย่าโม วันที่ ๗-๘ ธันวาคมนี้ ผู้ว่าฯ ชวนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่งชุดไทยย้อนยุค เข้าชมฟรีทั้งงาน พร้อมพื้นที่รองรับผู้เข้าชมได้ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ คน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มาจัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรง มหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กำกับการแสดงโดย นายเฉลิมศักดิ์ ปัญญวัดวงศ์ เป็นคณะโขนที่ได้คัดเลือกนักแสดง กว่า ๑๐๐ คน ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมการแสดง

โดยเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงานแถลงข่าว “การแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา” พร้อมด้วยนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช และผู้สื่อมวลชนร่วมงาน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดแสดงโขนพระราชทานในครั้งนี้ นับเป็นการจัดแสดงเป็นจังหวัดที่ ๒ ของปี โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศให้ขึ้นบัญชีการแสดงโขนในประเทศไทย “Khon masked dance drama in Thailand” ในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงถือว่าเป็นโชคดีของชาวโคราชที่จะได้รับชมการแสดงโขนที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

“สำหรับพื้นที่ที่จัดแสดง คาดว่าสามารถจุคนได้จำนวน ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ คน และจะเป็นพื้นที่ที่สวยงาม และสมใจชาวนครราชสีมาที่คอยฟังข่าวว่า จะได้รับพระราชทานหรือไม่ หรือจะไปจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงไหน ซึ่งพอเป็นจังหวัดนครราชสีมา ก็เชื่อว่าชาวโคราชต่างดีใจ และมีการนัดหมายกันว่า ในช่วงแสดงโขนวันที่ ๗-๘ ธันวาคมนี้ เราจะร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยการแต่งชุดไทยย้อนยุคร่วมงาน” นายวิเชียร กล่าว

งานแสดงโขนพระราชทาน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยจัดกิจกรรมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงพระราชทาน ตอน “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากการแสดงโขนพระราชทาน อีกทั้ง ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและภูมิปัญญาไทย เพื่อนำมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาพัฒนา เสริมสร้างและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ร่วมกันสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปการแสดงและนาฏศิลปไทย ตลอดจนการใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรและมรดกทางด้านวัฒนธรรมอย่างรู้คุณค่า และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในการบูรณาการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนและประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ การแสดงโขนพระราชทาน เกิดจากความร่วมมือของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โดยโขนพระราชทานจะมีการซ้อมใหญ่การแสดงในสถานที่จริง ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจัดพิธีบวงสรวงการแสดงตามประเพณี ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๙ น. และจัดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงพระราชทาน ตอน “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” ในวันที่ ๗–๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๕ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 


834 1,430