26thMay

26thMay

26thMay

 

January 02,2020

มทส.สืบสาน‘ศาสตร์พระราชา’ โชว์งานวิจัยต้นน้ำถึงปลายน้ำ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ มทส. จัดงานเกษตรแห่งชาติ ๒๕๖๓ “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” แสดงศักยภาพเทคโนโลยีด้านการเกษตร และโชว์ผลงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เต็มอิ่มกับการประกวดพืชและสัตว์ 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา และศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓

นายนราพัฒน์ แก้วทอง เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มทส. และจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้  และพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านการเกษตรให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทุกสาขาอาชีพที่สนใจ

นายสําราญ สาราบรรณ์ กล่าวเสริมว่า “ในปีนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยนิทรรศการของกระทรวงเกษตรฯ ในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” และ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” รวมไปถึงนิทรรศการศาสตร์พระราชา เช่น การปลูกป่า ๓ อย่างได้ประโยชน์ ๔ อย่าง การจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาที่ดิน การปลูกพืช ทั้งการปลูกไม้ผล การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การปลูกยางพารา การปรับปรุงพันธุ์พืช ระบบการเกษตรและด้านการปศุสัตว์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมา เป็นการสานต่อพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙”

ผลงานเกษตรกรไทย

“สำหรับนิทรรศการภาควิชาการ ได้นําเสนอความสําเร็จของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ รายการแข่งขันเกมเกษตรกร รวมถึงการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็นโดรนพ่นสารชีวภัณฑ์โดรนสํารวจเพื่อทําแผนที่การบริหารจัดการน้ำ ตลาดสินค้า เกษตรออนไลน์ (DGT FARM) ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย แอปพลิเคชันฟาร์มดี การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ นวัตกรรมผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม การปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสร้างผู้นําต้นแบบรุ่นใหม่ในสหกรณ์ (Smart Cooperative Directors) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําโมเดลจําลอง ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งตลาด อ.ต.ก.โรงทอ จอหอ ตลาด Farmer Market ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบประณีต รวมถึงการทําอาชีพเสริมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร การเลี้ยงปลานิล/ปลาตะเพียน/กบในนาข้าว การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม นําไปสู่การแสดงเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนํามาปรับใช้ในจังหวัดนครราชสีมา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถนํามาปรับใช้ในพื้นที่ราบทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ราบทุ่งสัมฤทธิ์ ทั้งการปรับปรุงดินเค็มปานกลางเพื่อปลูกข้าว และไร่นาสวนผสม การปรับปรุงดินเค็มจัดด้วยไม้ทนเค็มและหญ้าเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ และนําเสนอปลาประจําจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ปลาพวง” นายสําราญ กล่าว

แสดงนวัตกรรมเกษตรไทย

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า “ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตและฝึกอบรมให้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และซุ้มจําหน่ายสินค้าของเกษตรกรอีกมากมาย ทั้งชิมผัดหมี่โคราช ผงชงดื่มจากจมูกข้าว เครื่องดื่มคอมบูชา (Kombucha tea) เป็นเครื่องดื่มชาหมัก ร่วมกับข้าวที่มีสีจะได้รสชาติแปลกใหม่ มีกลิ่นเฉพาะ รวมถึงคุณประโยชน์มากมาย ช้อปสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากภาคต่างๆ จําหน่าย เป็นสินค้าที่หาซื้อยากตามท้องตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากข้าว ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวกล้อง ข้าวฮาง รวมถึง ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ ทั้งผักปลอดสาร ผลไม้ และสินค้าแปรรูป อาทิ ปลาแดดเดียว ปลาทูหอม ขนมจีนน้ำยาปลากะพง กะปิหอมเคยอ่าว น้ำพริกทะเล สินค้าแปรรูปหม่อนไหม” รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

“การจําหน่ายผลผลิตกลุ่มเกษตรกร เช่น จากสวนลุงไกร มะขามเทศพันธุ์เพชรโนนไทย เมล่อนจากเกษตรกรอําเภอขามสะแกแสง ผ้าไหมที่ได้รับรองเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากไหม และรังไหม จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหญ้าแฝก แชะจุดถ่ายภาพ หรือจุดเช็คอิน ที่สวยงามตื่นตาตื่นใจที่ได้นํากลิ่นอายของวัฒนธรรมและ   วิถีชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารวบรวมไว้ในงานนี้ ทั้งปราสาทข้าวขนาดใหญ่ ผีตาโขน ตุงใยแมงมุม เพื่อให้ผู้ร่วมชมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด”

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่อาคารเกษตรภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นางศศิธร กาหลงผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการจัด “งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓” โดยมีตัวแทนกรมการข้าว เกษตรกร และสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง

โชว์ศักยภาพด้านการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา (Sustainable Thai Agriculture Innovation under The King’s Philosophy)” ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เทคโนธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรด้านการเกษตรภาคเอกชน ได้ร่วมจัดงานแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งมีรากฐานความมั่นคงด้านเกษตรมาช้านาน การจัดงานครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี ให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการแสดงศักยภาพของเกษตรกรไทยที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรของ มทส. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นปีที่ตรงกับวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ ๓๐ ปี ด้วย จึงถือเป็นกิจกรรมใหญ่ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยฯ และจังหวัดนครราชสีมาด้วย

“มทส. มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเสมอมา โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานั้นถือว่า มีพื้นที่ทางการเกษตรขนาดใหญ่ ทั้งการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำปะหลัง ข้าว และอ้อย รวมถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ ตั้งแต่ระดับเกษตรกรรายย่อยถึงระดับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ดังนั้น ในการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรด้านการเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบบูรณาการทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดทั้งการประกวดพืช สัตว์ ผลิตผลทางการเกษตร และการจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสจัดงานมหกรรมใหญ่ทั้งระดับชาติ และนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมชมงานจากทั่วทุกภูมิภาค”

“นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังตรงกับช่วงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติด้วย ซึ่ง มทส. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ : STEM Career in Life Science” ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ ซึ่งผู้มาเที่ยวชมงานก็จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชมชิมช้อปสินค้าทางการเกษตร บุตรหลานได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานแฝงสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกได้ว่ามาที่เดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว” อธิการบดี มทส. กล่าว

วันเกษตรแห่งชาติ มทส.

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปิดเผยว่า “งานวันเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่บริเวณเทคโนธานี กว่า ๖๐๐ ไร่ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการภายในและภายนอกอาคาร อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการ Highlight ผลงานวิจัยและนวัตกรรรมเด่นของมหาวิทยาลัย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น ระบบน้ำอัจฉริยะ ไก่โคราช เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรแม่นยำผ่านระบบไร้สาย ผลิตภัณฑ์ข้าวขึ้นรูปเสริมโภคชนาการ เทคโนโลยีในการแยกเพศอสุจิโคนม เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรแม่นยำผ่านระบบสื่อสารไร้สาย เป็นต้น รวมถึงการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีผลิตพืช สัตว์ และเทคโนโลยีอาหารของมหาวิทยาลัย”

“การประกวดและแข่งขัน อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา การจัดประกวดแข่งขัน ทั้งด้านพืชและสัตว์ เช่น ประกวดต้นชวนชม กล้วยไม้ ประกวดโค ไก่แจ้สวยงาม เป็นต้น การอบรมทางด้านการเกษตร ที่สร้างอาชีพ เสริมรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิ การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อประโยชน์เชิงการแพทย์และเชิงธุรกิจ การแสดงบันเทิงบนเวที      กลางลานพลาซ่า มีศิลปิน นักร้อง วงดนตรี การแสดงพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงร่วมให้ความบันเทิงตลอดงาน อาทิ เบิ้ล ปทุมราช เอิร์น เดอะสตาร์ หรือ เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ และวงดนตรีพื้นบ้านระเบียบวาทะศิลป์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดฟาร์ม ให้เข้าชมโดยรถราง พร้อมสนุกฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆ ที่ให้ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์มมหาวิทยาลัย ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย” คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าว

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

นางศศิธร กาหลง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชูนิทรรศการศาสตร์แห่งพระราชาซึ่งถือเป็นไฮไลท์ โดยแบ่งเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา                ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ นําเสนอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” และ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมา อันเป็นการสานต่อพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

สำหรับนิทรรศการภาควิชาการ นําเสนอความสําเร็จของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ รายการแข่งขันเกมเกษตรกร รวมถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้  ในภาคเกษตร เช่น โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์     โดรนสํารวจเพื่อทําแผนที่การบริหารจัดการน้ำ การทําอาชีพเสริมต่างๆ อาทิ การเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร การเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน และกบในนาข้าว การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม นําไปสู่การแสดงเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนํามาปรับใช้ในจังหวัดนครราชสีมา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น กิจกรรมสาธิตและฝึกอบรม ให้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และซุ้มจําหน่ายสินค้าของเกษตรและผลิตภัณฑ์จากภาคต่างๆ อีกมากมาย” นางศศิธร กล่าว

ส่งเสริมเกษตรโคราช

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒.๘ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร ๘.๙ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๓ ของพื้นที่จังหวัด ประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตร ๓ แสนกว่าครัวเรือน ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านการเกษตร กว่า ๒๗๐ ล้านบาทต่อปี การจัดงานเกษตรแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ ไม่เพียงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมงาน ได้มีโอกาสแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลักๆ วิสาหกิจชุมชน เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปเสริมทักษะพัฒนาสายอาชีพให้ยั่งยืน ชมความก้าวหน้าทางการเกษตรที่รุดหน้า คาดว่า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงต้นปีได้อย่างดี ทั้งยังเป็นการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๙ วันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


838 1,410