25thMay

25thMay

25thMay

 

January 16,2020

เร่งช่วยครูกว่าพันรายปลดหนี้ หลังธ.ออมสินเล็งฟ้องล้มละลาย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราชจัดประชุมใหญ่ประจำปี พบมีกำไรเพิ่มขึ้น ๖๒ ล้าน ผอ.ทอง เผยรัฐเตรียมอนุมัติเงิน ๒ แสนล้าน ช่วยครูเป็นหนี้ซ้ำซ้อน ให้กู้แก้ปัญหาหนี้ผ่านสหกรณ์ฯ ไม่ให้กลายเป็นบุคคลล้มละลายและต้องออกจากราชการ

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชุดที่ ๖๒ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนกว่า ๕๐๐ คน รับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น ๒๗,๖๗๒ คน ทุนดำเนินการ ๓๖,๙๐๔ ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น ๑๖,๖๗๒ ล้านบาท ทุนสำรอง ๑,๕๓๐ ล้านบาท เงินรับฝาก ๖,๐๔๙ ล้านบาท และผลกำไรสุทธิ ๑,๒๒๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๖๒ ล้านบาท สามารถจัดสรรเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ ๘.๗๐ ต่อปี และเงินปันผลเรือนหุ้น อัตราร้อยละ ๕.๖๗   

เมื่อถึงในวาระอื่นๆ นายธีระวิทย์ เดือนกลาง สมาชิกหมายเลข ๓๙๗๖๐ ใช้สิทธิสอบถามกรณีผู้บริหารสหกรณ์ฯ นำเงินของสมาชิกไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งมีการทุจริตองค์กรถึงขั้นกิจการล้มละลาย ต่อมาสำนักฟื้นฟูกิจการมีหมายแจ้งคำสั่งที่ ๑๔๓๔๑ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๑๐/๒๕๕๘ ศาลล้มละลายกลาง ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ในฐานะเจ้าหนี้รายที่ ๔,๐๐๐ ได้รับการชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ แต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการชำระหนี้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยในปี ๒๕๖๒ รวม ๓๔ ล้านบาท จึงเป็นหนี้สงสัยจะสูญตามคำพิพากษา ประกอบกับเงื่อนไขการเข้าแผนฟื้นฟูต้องใช้เวลา ๒๖ ปี จึงจะได้ชำระหนี้คืนทั้งหมด ซึ่งรวมเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จำนวน ๕๔๖ ล้านบาท ใครจะรับผิดชอบมูลค่าหนี้ที่ก่อขึ้น เพื่อหวังผลกำไรที่เป็นส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ในฐานะผู้บริหารสหกรณ์ฯ ที่ลงนามอนุมัตินำเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เปิดเผยความก้าวหน้าว่า ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ชำระหนี้เงินต้นคืนทุกครึ่งปีถึง พ.ศ.๒๕๘๔ และไม่มีดอกเบี้ย โดยระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา ได้นำรายได้จากการทำธุรกรรมของสหกรณ์คลองจั่นฯ การสืบทรัพย์บังคับคดีผู้ทุจริตและภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ทำให้มูลค่าหนี้รวมกว่า ๘๐๐ ล้านบาท ยอดคงเหลือล่าสุด ๔๔๖ ล้านบาท และในวันที่ ๘ มีนาคมนี้ จะส่งมอบเงินต้นให้บางส่วน

นอกจากนี้ นายทอง วิริยะจารุ ยังให้สัมภาษณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่า สถานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นลูกหนี้ซ้ำซ้อนกับธนาคารออมสินกว่า ๑๑,๐๐๐ ราย และมีจำนวน ๑,๑๐๕ ราย เป็นหนี้วิกฤตหรือเปรียบเป็นผู้ป่วยไอซียู ธนาคารออมสินได้เตรียมยื่นฟ้อง หากไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นบุคคลล้มละลายและต้องออกจากราชการ สุดท้ายก็จะกลายเป็นภาระทางสังคม ขณะนี้ความจริงใกล้ปรากฏ มิใช่ความฝัน รัฐบาลเห็นชอบเตรียมอนุมัติเงิน ๒ แสนล้านบาท ตั้งเป็น กองทุนแก้ปัญหาหนี้สินครูไทย โดยเป็นแหล่งเงินกู้ผ่านสหกรณ์ครูทั่วประเทศ มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ๔ บาท คาดจะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


816 1,417