16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

October 03,2017

เร่งรัดมาตรฐานสมุนไพรไทย ผลักดันให้มีมาตรฐาน มอก.


            สมอ. สนองนโยบายรัฐบาล เร่งรัดดำเนินการมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐานมอก. สร้างความมั่นใจแก่ ผู้บริโภคในการใช้สมุนไพร

            นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกนิยมใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ ๙ หมื่นล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อปี รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยโดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            “พืชสมุนไพรที่ชุมชนรู้จักสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์มีประมาณ ๑,๘๐๐ ชนิดและมี ๓๐๐ ชนิด ที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจำหน่ายในท้องตลาดได้ อาทิ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล และกระชายดำ เป็นต้น สมอ. ตระหนักถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแลนด์ ๔.๐ ให้มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสมุนไพร และน้ำมันหอมระเหย มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าสากล โดยตั้งเป้าหมายไว้ในปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพของอาเซียน” นายพิสิฐ กล่าว

            ในส่วนของกิจกรรมโครงการพัฒนามาตรฐานฯ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรจะเป็นผู้จัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรโดยเริ่มจากสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน ๕ ชนิด ประกอบด้วย ไพล ใบบัวบก ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และกระชายดำ และจัดส่งต้นฉบับร่างมาตรฐานดังกล่าวให้ สมอ. นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขาที่ ๗๔ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พิจารณากลั่นกรอง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ภายในปี ๒๕๖๑

            สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ สมอ. ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วมีจำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่ น้ำมันไพล มอก. ๑๖๗๙-๒๕๔๑ น้ำมันดอกกานพลู มอก. ๑๖๘๐-๒๕๔๑ น้ำมันตะไคร้ มอก. ๑๖๘๑-๒๕๔๑ น้ำมันตะไคร้หอม มอก. ๑๖๘๒-๒๕๔๑ น้ำมันผิวมะกรูด มอก. ๒๐๗๘-๒๕๔๔ น้ำมันใบมะกรูด มอก. ๒๐๗๙-๒๕๔๔ และน้ำมันโหระพา มอก. ๒๐๘๐-๒๕๔๔ ซึ่งทั้ง ๗ เรื่องนี้ สมอ. มีแผนการปรับปรุงมาตรฐานในปี ๒๕๖๑ เพื่อให้มาตรฐานมีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน

            เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความต้องการมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีอีกมาก เนื่องจากสมุนไพรเป็นวัตถุดิบสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งการกำหนดมาตรฐานจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย นอกจากนี้ สมอ. ยังได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย รวมถึงแนวทางในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


64 5649