12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

February 07,2020

‘นก’ยกของดีโคราชเข้ากรุง ได้ใจ ๕ วันฟัน ๘ ล้าน

อบจ.โคราช ยกของดีของดังบุกกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๕ เปิดช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการค้าการลงทุน เชื่อมเครือข่ายธุรกิจระหว่างจังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หวังหอบเงินกลับกว่า ๘ ล้านบาท

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่โรงแรมเดอะริช โฮเต็ล อำเภอเมืองนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อำเภอบัวลาย ร่วมแถลงข่าวงาน “ของดีเมืองโคราช @กทม.” ครั้งที่ ๕ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนร่วมรับฟังกว่า ๘๐ คน ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ มีการจัดแสดงสินค้าจำลอง เพื่อให้ผู้รู้งานเยี่ยมชมสินค้าก่อนนำไปจัดจำหน่ายจริง

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “งาน “ของดีเมือง โคราช @กทม.” นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเคยจัดมาแล้ว ๔ ครั้ง ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์–๓ มีนาคม ๒๕๕๖, ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน–๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน และเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับส่วนภูมิภาค รวมทั้งเพื่อ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา ในการดําเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า ๗๐ ราย แบ่งออกเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป อาหารสด เครื่องดื่ม ยา สมุนไพรที่มิใช่อาหาร ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และการนวดตอกเส้น ซึ่งมีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวม ๔ ครั้ง กว่า ๒๐ ล้านบาท”

“การจัดงานถือว่า ประสบความสําเร็จในด้านเศรษฐกิจ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน ขยายช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจ และนําเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านสังคมกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME มีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งงาน “ของดีเมืองโคราช @กทม.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ รวมระยะเวลา ๕ วัน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น ๘๐ ราย ดังนั้นในการนําผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาออก Road Show ไปยังศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพมหานครครั้งนี้ ต้องการให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ของดีของเด่น ของขึ้นชื่อของจังหวัด ไปเปิดตลาดสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางสู่ตลาดทั้งประเทศ จึงขอให้ตั้งใจค้าขายกันอย่างเต็มที่ ประสบความสําเร็จมียอดขายทะลุเป้า และขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน “ของดีเมืองโคราช @กทม.” ระหว่างวันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ (จตุจักรตลาดนัดติดแอร์) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และขอให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการจัดงานดังกล่าวออกสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง” นายจรัสชัย กล่าว

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี (นายกฯ นก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีอํานาจหน้าที่ในด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ซึ่งได้ดําเนินงานผ่านทางโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของโคราช ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด อบจ.จึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของโคราช ที่ส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SME ในจังหวัด โดยคัดสรรสินค้าดี สินค้าเด่น ประจําจังหวัด ออก Road Show ไปยังศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ โดยใช้ชื่องานว่า “ของดีเมืองโคราช @กทม” โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จํานวน ๙๐ บูธ”

“กิจกรรมในครั้งนี้ มีสินค้าที่โดดเด่น อาทิ ผัดหมี่โคราช ซึ่งเป็นอาหารประอําเภอพิมาย อําเภอโชคชัย และอําเภอปักธงชัย พร้อมน้ำปรุงพิเศษ เมื่อใส่น้ำปรุงแล้วนํามาผัดกับเส้นหมี่ต้นตํารับแล้ว รสชาติอร่อยตามแบบฉบับโคราชส้มตําโคราช เนื้อโคแปรรูปจากเนื้อโคโคราช วากิว ปลาส้มไร้ก้าง แหนม พุทรานมสด องุ่นไร้เมล็ด ผลไม้ตามฤดูกาลประจําถิ่นที่อําเภอวังน้ำเขียว มะม่วงน้ำดอกไม้ ของดีอําเภอบัวลาย น้ำนมข้าวโพด ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดออก กาแฟอําเภอวังน้ำเขียว ที่เป็นถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ซึ่งใช้เมล็ดกาแฟที่ปลูกในพื้นที่อําเภอวังน้ำเขียว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ได้แก่ ข้าวอินทรีย์อําเภอคง โดยผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานั้น มีรสชาติพิเศษ อร่อยไม่เหมือนใคร หารับประทานที่ไหนไม่ได้นอกจากที่โคราชที่เดียวเท่านั้น ในการจัดงาน “ของดีเมืองโคราช @กทม.” ครั้งนี้ อบจ.จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ แล้ว โดยตั้งเป้าหมายยอดขายในการจําหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ในระยะเวลาการจัดงาน ๕ วัน ไว้กว่า ๘ ล้านบาท พร้อมเปิดตลาดค้าส่งให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย” นายก อบจ.กล่าว

นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อำเภอบัวลาย ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมออกร้าน กล่าวว่า “ในนามของคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมออกร้านจัดแสดงและจําหน่ายในงานดังกล่าว การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อออกร้านจัดแสดงและจําหน่ายในงาน “ของดีเมืองโคราช @กทม.” มีคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา และ อบจ.นครราชสีมา ที่นำโดยคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพประจําสภา อบจ.จังหวัดนครราชสีมา ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้ใช้ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของสํานักงานพัฒนาชุมชน และได้กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

๑.ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ อยู่ในระดับ ๔ ดาวขึ้นไป และจะพิจารณาคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนก่อนเป็นลําดับแรก ๒.ผลิตภัณฑ์/ของดีประจําอําเภอ/ของดีประจําจังหวัด  ที่เคยร่วมงาน “ของดีเมืองโคราช @กทม.” ครั้งที่ ๔ และมียอดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์สูง (๒๐) ของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ๓.ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น/ของดีประจําอําเภอ/ของดีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายก อบจ.จังหวัดนครราชสีมา เชิญมาร่วมงาน หรือได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมหรือมีชื่อเสียง ๔.เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโรงเรียนสังกัด อบจ. และ ๕.กลุ่มหรือผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมด้านการผลิตและด้านการตลาด เพราะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอาหาร ค่าที่พัก การเดินทาง และการขนส่งด้วยตนเอง 

“จากการดําเนินการ คณะกรรมการได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการออกร้าน รวมทั้งสิ้น ๘๐ ราย แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. ประเภทอาหารสด จํานวน ๒ ราย ๒.ประเภทอาหารแปรรูป จํานวน ๒๑ ราย ๓.ประเภทอาหารปรุงสด จํานวน ๒๒ ราย ๔.ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย จํานวน ๑๔ ราย ๕.ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จํานวน ๘ ราย ๕.ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน ๗ ราย ๗.ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหารและยา จํานวน ๑๑ ราย ๘.ประเภทบริการ การนวดตอกเส้น จำนวน ๑ ราย โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานเป็นครั้งที่ ๕ แล้ว ผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีของเด่นประจําอําเภอหรือประจําจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมออกร้าน ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน “ของดีเมืองโคราช@กทม.” ระหว่างวันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานโปรชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ (จตุจักรตลาดนัดติดแอร์)” นางสาวจุฑาสัณห์ กล่าว

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๔ วันพุธที่ ๕ - วันอังคารที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


834 1,480