25thJune

25thJune

25thJune

 

May 15,2020

เช็ค 9 จังหวัด ไปเช้าเย็นกลับ กักตัว 14 วัน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙ ในประเทศจีน ละทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยออกมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีหนังสือคำสั่ง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) สําหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี ๑๐ จังหวัดที่หากเดินทางเข้ามาในโคราชจะต้องกักตัวให้ครบ ๑๔ วัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือคำสั่ง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-19) สําหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ ๒) โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) สําหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓

๒. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคนต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพัก ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

๓. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังต่อไปนี้ทําการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก (Home Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน

๓.๑ กรุงเทพมหานคร ๓.๒ ภูเก็ต ๓.๓ นนทบุรี ๑.๔ ยะลา ๓.๕ สมุทรปราการ ๓.๖ ชลบุรี ๓.๗ ปัตตานี

๓.๘ สงขลา ๓.๙ ปทุมธานี

๔. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งบุคคลตามข้อ ๓ พัก ออกคําสั่งให้บุคคล ดังกล่าวกักตัวเพื่อให้คําแนะนํา ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน

๕. ให้บุคคลตามข้อ ๓ สังเกตอาการตามแนวทางการเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านหรือที่พัก โดยแยกพักอาศัย เป็นสัดส่วนจากบุคคลอื่น งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่น โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร งดการไปที่ สาธารณะ หรือสถานที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ํา ช้อนส้อม ผ้าเช็ดหน้า ร่วมกับให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจํา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือโรงพยาบาล ที่อยู่ในท้องที่ทันที

๖. สําหรับผู้เดินทางมาจาก ๙ จังหวัดพื้นที่เสี่ยง กรณี ไป-กลับ ทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือมา ปฏิบัติภารกิจอื่นใดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องบันทึกการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตามแบบ ที่กําหนดท้ายมาตรการนี้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร และชุมชนทุกแห่งที่มีบุคคลที่เดินทางมาจาก ๙ จังหวัดพื้นที่เสี่ยง มาติดต่อราชการหรือเข้ามาในพื้นที่ชุมชน เป็นผู้จัดทําบันทึกและรวบรวมบันทึกดังกล่าว ส่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานหรือชุมชน เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสําหรับตรวจติดตามโรค ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

๗. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดตามข้อ ๓ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ ให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคํานึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากมีความจําเป็นต้องให้กักตัว ให้ออกคําสั่งกักตัวโดยเร็ว

๔. หากบุคคลที่ถูกสั่งให้กักตัวมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางกลับก่อนครบกําหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทําการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทาง หากพบว่ามีอาการไข้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้นําส่งโรงพยาบาลทันที

๔. ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านทราบว่ามีผู้เดินทางมาตามข้อ ๓ พักอยู่กับครัวเรือน ผู้ใด เพื่อให้บุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จะได้ถือปฏิบัติในการเว้นระยะห่าง

๑๐. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมาต้อง

๑๐.๑ ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๑๐.๒ ห้ามชุมนุม

๑๐.๓ ให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อย ๑ เมตร

๑๑. หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายทันที


814 1,463