23rdApril

23rdApril

23rdApril

 

May 16,2020

โคราชประกาศผ่อนคลายระยะที่ 2 เปิดห้าง-ห้องประชุมโรงแรม-สนามกีฬา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙ ในประเทศจีน ละทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยออกมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานการณ์ปัจจุบัน เริ่มดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อคงที่ ๑๙ ราย และรักษาหายแล้ว ๑๘ ราย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ ศบค.มีมติคลายล็อกเฟส ๒ โดยสามารถเปิดห้างฯ-สนามกีฬา ได้

ล่าสุด วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ นายวิเชียน จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือ ที่ ๕๔๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง การผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ ให้ดําเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑ ผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกของ ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้การดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดรวมทั้ง การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้สถานที่หรือการดําเนินกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเคยมีคําสั่งปิด สถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามข้อกําหนด (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถเปิดดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจ และ ความพร้อม ดังต่อไปนี้

๑.๑ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต

๑.๑.๑ การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดดําเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการ บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้

๑.๑.๒ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่เป็นการจําหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม (ห้ามการ บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือทําเล็บ ยกเว้น ส่วนที่เป็น โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือ

การละเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ํา สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานที่ ออกกําลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม

ทั้งนี้ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดําเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการ ขาย หรือการดําเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.00 นาฬิกา

การผ่อนคลายตามข้อ ๑.๑.๒ ให้ยกเว้นห้างคลังพลาซาถนนอัษฎางค์และห้างคลังพลาซา ถนนจอมสุรางค์ยาตร ซึ่งต้องเสนอมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด 19 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาก่อน

๑.๑.๓ ร้านค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

๑.๑.๔ สถานที่บริการดูแล สถานที่พํานักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่ เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิงให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

๑.๑.๕ ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะกรณีจํากัดจํานวน ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วม ประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา

๑.๒ กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

๑.๒.๑ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทําเล็บ ทั้งที่อยู่ในและ นอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและ ผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า

๑.๒.๒ สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม

๑.๒.๓ สถานที่หรือสนามออกกําลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลที่มิได้ มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา

๑.๒.๔ สระว่ายน้ําสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

๑.๒.๕ สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์

ข้อ ๒ การดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ตามข้อ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดําเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตาม คําแนะนํา เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรือตามที่ทางราชการกําหนด ทั้งที่กําหนดไว้แล้ว หรือกําหนดขึ้นในภายหลัง และโดยได้แจ้งให้ทราบโดยตรง หรือจากการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนํา ตักเตือน ห้ามปราม หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอให้ผู้มี อํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย

มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป


783 1363