25thMay

25thMay

25thMay

 

May 21,2020

เอไอเอสมอบน้ำดื่มตู้ปันสุขนครโคราช

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดยนายมนตรีอุ่นอนงค์รักษ์ ผู้จัดการทีมขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำทีมอุ่นใจอาสา มอบน้ำดื่ม จำนวน ๖๐๐ ขวด สนับสนุนตู้ปันสุขเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาจะนำน้ำดื่มเอไอเอสร่วมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่จำเป็นจัดใส่ตู้ปันสุข และกระจายไปตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ 


839 1,424