17thJune

17thJune

17thJune

 

July 18,2020

ต่อเก้าอี้ ‘ผู้ว่าฯ วิเชียร’ อีกปี อยู่ยาว ๖ ปี ใกล้เกษียณ

ครม.ต่ออายุผู้ว่าฯ วิเชียร ให้ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปอีกเป็นเวลา ๑ ปี รวม ๖ ปี กระแสโซเชียลทั้งแสดงความยินดี และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามกระทรวงมหาดไทย เสนอให้นายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีก เป็นเวลา ๑ ปี (เป็นครั้งที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และให้นายอัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการชลบุรีต่อไปอีก เป็นเวลา ๑ ปี (เป็นครั้งที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ขึ้นทำเนียบผู้ว่าฯ นั่งเก้าอี้นาน

จากการต่อเวลาไปอีก ๑ ปี ทำให้นายวิเชียร จันทรโณทัย จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลา ๖ ปี โดยย้ายมารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ต่อรอบแรกวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และรอบที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ มีเพียงนายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ ที่ถือเป็นต้นแบบและดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการยาวนานที่สุด ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๔ และอยู่ในตำแหน่งกว่า ๘ ปี เนื่องจากมีผลงานชัดเจนจำนวนมากมาย เป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้งยังสร้างผลงานเข้าตานายพิศาล มูลศาสตร์สาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญยังเป็นที่โปรดปรานของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อีกด้วย จึงได้รับการต่อเวลาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถึง ๔ ครั้งเป็นเวลา ๗.๕ ปีกระทั่งเกษียณอายุราชการ (๑ เมษายน ๒๕๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑)

เสียงสะท้อนจากโซเชียล

“โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก Koratdaily ถึงกรณีการให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ไปอีก ๑ ปีนั้น มีผู้ใช้เฟซบุ๊กต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งแสดงความยินดี เช่น “ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ผู้ว่าฯ เป็นคนโคราช ช่วยอยู่ดูแลบ้านเกิดให้พัฒนาน่าอยู่ยิ่งขึ้นๆ ค่ะ” รวมถึงไม่เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีในการต่อวาระอีก ๑ ปี เพราะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มากนักในจังหวัดนครราชสีมา รวมไปถึงอยากเปลี่ยนแปลงและให้โอกาสคนอื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บ้าง เพราะมีหลายปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งโคราชไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น
ระเบียบ ก.พ. ต่อระยะเวลาไม่เกิน ๒ ครั้ง

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ซึ่งมีตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ระบุว่า ให้ดำรงตำแหน่งวาระละ ๔ ปี หากครบ ๔ ปี ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ส่วนในการปฏิบัติขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๑๐ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยขอต่อเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี และไม่เกิน ๒ ครั้ง

นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ ๕๐ ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา สมรสกับนางณัฏฐินีภรณ์ (ยุวานนท์)  จันทรโณทัย นายวิเชียรจบรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทนิด้า, หลักสูตร  วปอ. รุ่นที่ ๕๓, นปส.รุ่นที่ ๔๔, หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ ๔๑ เริ่มรับราชการเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๒๗ ในตำแหน่งปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย (จพง.ปค.๓) จากนั้นก็เลื่อนขั้นมาตามลำดับ เคยเป็นนายอำเภอสีคิ้ว นายอำเภอเกาะสีชัง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม และขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี ๒๕๕๑, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, จากนั้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยขอต่ออายุราชการในตำแหน่งเดิมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และล่าสุดได้รับอนุมัติให้ต่ออายุการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และนายวิเชียรจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๖ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


894 1,439