17thJune

17thJune

17thJune

 

December 11,2020

มทส.ผนึกเอกชนเพิ่มมูลค่ากัญชา-กัญชง สร้างคลัสเตอร์วิจัยต่อยอดทางการแพทย์

ขยายความร่วมมือภาคเอกชน สร้างคลัสเตอร์วิจัยเพิ่มมูลค่ากัญชา-กัญชงและสมุนไพร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและสาธารณสุข เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมด้วย นายพจนารถ จุฬา กรรมการผู้จัดการบริษัท    เทอร่า ลีฟ คอร์ปอเรชั่น และ Mr.Huang Yong Jie ประธานบริษัท DELIVERY TECHNOLOGY CO., LTD ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน เพื่อเดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การใช้กัญชาและกัญซงเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญซงทางการแพทย์ของประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Social Enterprise คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่พึ่งของสังคม วัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซึ่งมีองค์ความรู้ทางวิชาการ กับภาคเอกชนที่มีเครือข่ายผู้ประกอบการฐานข้อมูลผู้บริโภคที่หลากหลาย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็ง “คลัสเตอร์” ด้านกัญชง กัญชา และสมุนไพร ในการร่วมกันผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงกัญชง กัญชา และสมุนไพรทางการแพทย์ ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ง ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในอนาคต” 

“การลงนามความร่วมมือทางวิชาการทั้ง ๒ ฉบับ ระหว่าง มทส. กับ บริษัท เทอร่า สีฟ คอร์ปอเรชั่น และ มทส. กับบริษัท DELIVERY TECHNOLOGY จํากัด ซึ่งมีความสนใจตรงกันที่จะร่วมส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการปลูกกัญชงและกัญชา โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การดูแล ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ และให้ปริมาณสารสําคัญสูง การสกัดกลั่นสารสําคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต รวมทั้งผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากกัญชง-กัญชา และสมุนไพร การคิดค้นตํารับและการใช้สารสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย รวมถึงการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบวงจร อันเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าในทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก หมอพื้นบ้าน และสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญชงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม ทั้งยังก่อให้เกิดพื้นที่ส่งเสริมด้านวิทยาการกัญชาและกัญชง ในรูปแบบของ “เขตวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สร้างระบบนิเวศเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของภูมิภาคต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง กล่าว

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “ความร่วมมือกับภาคเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสําคัญในการร่วมผลักดันคลัสเตอร์วิจัยด้านกัญชา กัญชง ของมหาวิทยาลัยและของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งการร่วมมือเพื่อการวิจัยพัฒนา และคิดค้นเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดการยกระดับทั้งมาตรฐานการผลิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่สังคม การนําไปใช้ประโยชน์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านกัญชา กัญชง รวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยมีมาตรฐานรองรับต่อไป”

นายพจนารถ จุฬา กรรมการผู้จัดการบริษัท เทอร่า ลีฟ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “บริษัท เทอร่า ลีฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีความประสงค์ให้ผู้มีความต้องการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพ ไม่ว่าภูมิภาคเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือยุโรป เป็นต้น ปัจจุบันมีความต้องการสำหรับผู้บริโภค จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันกัญชาสกัดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการวิจัยและใช้ประโยชน์ต่อยอดทางการแพทย์ และสาธารณสุขในอนาคต ความประสงค์ในการร่วมมือนี้ บริษัท เทอร่า ลีฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงพร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต จากศักยภาพและด้านเครือข่ายของบริษัท และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความร่วมมือเพื่อให้ก่อเกิดคลัสเตอร์ระบบนิเวศด้านกัญชาและกัญชงอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรไทย ประชาชน และกลุ่มต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาคุณภาพสูง บริษัท เทอร่า ลีฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนากัญชาคุณภาพทางด้านสาธารณสุขทางการแพทย์อย่างเต็มที่ในโอกาสต่อไป” 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๖ วันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

24 1,515