12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

January 22,2021

“วิเชียร”พร้อมร่วม อบจ.อุดร ตั้งรองนายกฯ-ที่ปรึกษาครบ

วิเชียร ขาวขำ’ รับมอบหนังสือรับรองผลเลือกตั้ง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทำงาน โดยแต่งตั้งรองนายกและที่ปรึกษาเรียบวุธ เพื่อการบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (นายก อบจ.อุดรธานี) และส.อบจ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยนายวิเชียร ขาวขำ อดีตนายก อบจ.ที่ลงสมัครอีกสมัยชนะการเลือกตั้ง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี และส.อบจ.อุดรธานี เป็นบางเขต ประกอบด้วย นายวิเชียร ขาวขำ ได้รับเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี และ ส.อบจ.อุดรธานี อีก ๒๓ เขต (บางเขตอยู่ระหว่างตรวจสอบการร้องเรียน) 

  ต่อมา นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งหนังสือเชิญ นายวิเชียร ขาวขำ  ผู้ได้รับเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี พร้อมผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.อบจ.อุดรธานี อีก ๒๓ เขต เข้ารับผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ บริเวณลานกิจกรรมกลาง อบจ.อุดรธานี พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนายก อบจ.และ ส.อบจ.อุดรธานี  ที่ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งจาก กกต. โดยมีภริยาคือนางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี บุคลากร เจ้าหน้าที่  ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

  ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งดังกล่าวมาข้างต้น นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี พร้อม ส.อบจ.อุดรธานี ได้จุดธูปเทียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อาทิ เทวรูปพระพรหม พระอีสาน รวมถึงไหว้พระพุทธรูปที่ห้องทำงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล

  นอกจากนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ยังได้แต่งตั้งรองนายก อบจ. เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ๑. นายสมัคร บุญปก ๒.นายสุขัมบดี ขาวขำ และ ๓.นายบารมี อินทรสมบัติ และแต่งตั้งที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการบริหาร ประกอบด้วย ๑.นายชูชาติ ศิริโยธา ๒.นายประเวศ โคตรชุม ๓.นายสง่า ภักดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๓ วันพุธที่ ๒๐- วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

31 1,572