17thJune

17thJune

17thJune

 

March 05,2021

‘ศักดิ์ชาย’นั่งประธานหอฯตามคาด ขอเสียสละเพื่อประโยชน์โคราช

เลือกศักดิ์ชาย ผลพานิชย์นั่งประธานหอการค้าโคราช ยืนยันไม่มีใครบังคับให้รับตำแหน่ง ขอเสียสละทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของโคราช พร้อมวางแนวทางทำงาน ๓ ข้อ เน้นให้ความสำคัญสมาชิก เป็นสื่อกลางภาคธุรกิจ และมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุมเลือกประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยมีนายชัชวาล วงศ์จร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ทั้ง ๓๕ คนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประธานกิตติมศักดิ์ฯ อาทิ นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ นายอรชัย ปุณณะนิธิ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ นายคำรณ ครบนพรัตน์ นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ และนายจักริน เชิดฉาย ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

การเลือกประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อแบบเปิดเผย โดยนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ เสนอชื่อนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ เป็นประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยไม่มีผู้อื่นเสนอชื่อเพิ่มเติม และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ยกมือเห็นชอบทั้งหมด

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ที่ผ่านมาผมได้เห็นการทำงานในสมัยของนายชัชวาล วงศ์จร ซึ่งคณะกรรมการหลายคนอาจจะทราบกันดีว่าเราทำงานกันอย่างไร และขอแสดงความยืนดีกับคณะกรรมการคนใหม่ ที่ได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกหอการค้า ให้เข้ามาบริการหอการค้าจังหวัดฯ เพื่อผลประโยชน์และเศรษฐกิจของโคราชเป็นหลัก หอการค้าเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร การที่ทุกคนถูกเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ก็คงจะทราบกันดีว่า ต้องทำงานด้วยความเสียสละและมีความตั้งใจจริง แม้แต่ตัวผมเองก็ไม่มีใครมาบังคับให้รับตำแหน่งประธานหอการค้า แต่เป็นเพราะความตั้งใจที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่นี้ ซึ่งปีนี้ผมทำงานในหอการค้ามาแล้ว ๑๓ ปี ครั้งนี้จึงคิดว่า พร้อมแล้วจะเสียสละเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ เพื่อคนในชุมชนและคนโคราช ผมหวังว่าการทำงานในปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จะเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งผมไม่ใช่คนที่มีความเก่งกาจมากมายกว่าคณะกรรมการทุกคน แต่หากเรารวมพลังกัน ผมคิดว่า เราจะสามารถพัฒนาและช่วยเหลือบ้านเมืองได้มากขึ้นกว่าเดิม”

ภายหลังการประชุม นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” เพิ่มเติมว่า “ในปีบริหารที่ผมรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางการทำงาน ๓ ส่วน คือ ๑.สมาชิก หอการค้าอยู่ได้เพราะสมาชิก โดยจะพยายามเพิ่มศักยภาพและจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกทุกคน รวมทั้งให้ความใส่ใจ การรับรู้ถึงกิจกรรมที่หอการค้ากำลังทำ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนา การพัฒนาจังหวัดนคราชสีมา โดยจะให้การดูแลสมาชิกในด้านกฎหมายและปัญหาต่างๆ ที่สมาชิกประสบอยู่ ๒.หอการค้าจะต้องเป็นสื่อกลางของภาคเอกชนทุกภาคส่วน โดยจะให้ความสำคัญในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ เช่น ด้านสาธารณูปโภค ข้อเรียกร้องที่มีต่อภาครัฐ และข้อเสนอต่างๆ ที่เป็นประโญชน์ต่อโคราช และ ๓.เรื่องเศรษฐกิจ ในยุควิกฤตโควิด-๑๙ เช่นนี้ เราต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาจจะมีการเข้าถึงบริการของธนาคารหรือภาคการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงเงินทุนมากขึ้น ซึ่งเดิมทีก็ทำอยู่แล้ว แต่ในปีนี้อาจจะต้องพยายามมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มความรู้หรือเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ต่อสู้กับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน”

“ผมยังต้องการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งรายได้ประชาชาติของโคราช ด้านอุตสาหกรรมนั้นมีมากเป็นอันดับหนึ่ง ต้องมาดูว่าจะช่วยส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมได้อย่างไรบ้าง เช่น การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะร่วมผลักดันกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อตั้งเป้าหมายว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะออกมาในรูปไหนและทิศทางใด และคนโคราชจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมี Access Warehouse หรือโกดังเก็บหนี้ของรัฐบาล เราอาจจะส่งเสริมให้มีผลกับธุรกิจอื่นๆ ด้วย นอกจากใช้ได้กับธุรกิจโรงแรมอย่างเดียว ทั้งหมดนี้ คือ แนวทางที่ผมจะดำเนินการในปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕” นายศักดิ์ชาย กล่าว

ทั้งนี้ นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้แต่งตั้งให้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จำนวน ๓๔ คน ดำรงตำแหน่งบริหาร ดังนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ นายธนพันธ์ ศิริธนชัย นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ และนายไพจิตร มานะศิลป์

นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ รองประธานฝ่ายบริหาร, นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการและเศรษฐกิจ ๑, ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ ๒, ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รองประธานฝ่ายวิชาการและการพัฒนา, นายวงศกร นิมมิต รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กร, นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง รองประธานฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล, นางสาวพจนกร รัตนพงษ์วณิช กรรมการเลขาธิการ, นางสาวเกรซ ไตรบัญญัติกุล กรรมการรองเลขาธิการและรองเหรัญญิก, นายกรณ์เศรษฐ์ เจตน์จำลอง กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการ, นายก่อเกียรติ บินอารี ผู้บริหารฝ่ายทะเบียนสมาชิก, นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์ กรรมการเหรัญญิก, นายสถาพร คูประทุมศิริ กรรมการปฏิคม

ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ ผู้บริหารฝ่ายสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และอุตสาหกรรม, นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการภาคเอกชน, นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการภาครัฐ, นายมานะ เส็งศิริ กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการภาครัฐ, นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล ผู้บริหารฝ่ายท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรมและศาสนา, นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ ผู้บริหารฝ่ายเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล กรรมการบริหารฝ่ายเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, นายวิรัช ฉัตรวงศ์วาน ผู้บริหารฝ่ายโลจิสติกส์ผังเมืองและสมาร์ทซิตี้, นายกฤษณภัทร มหาปิติ ผู้บริหารฝ่ายข้อมูลเศรษฐกิจ, ว่าที่ ร.ต.ประกาสิทธิ์ ดอนนอก ผู้บริหารฝ่ายอบรมสัมมนา, นางสาวนัชชา ศุภรทรัพย์ ผู้บริหารฝ่าย YEC, นายปริญ กัญจนาทิพย์ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุลผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษภาครัฐ, นายสหพล กาญจนเวนิช ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษภาคเอกชน, นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษหอการค้าฯ, นายธนกฤต ภรณ์กนกวรรณ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กร และนายเจษฎา ยินดี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กร


25 1,526