17thJune

17thJune

17thJune

 

April 22,2021

เปิดทรัพย์สิน ยลดาและรมช.สามี ลงการเมืองเงินเหลือ ๔๖๑ ล. แม่ให้ ‘สุรวุฒิ’ ๖๖ ล.ไม่เปิดเมีย

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “ยลดา” นายก อบจ. ๒๑๒,๗๔๔,๙๕๗.๑๑ บาท แต่ “กำนันป้อ” สามีแค่ ๓ ปีหนี้หายวับ ๙ พันล้าน รวมทรัพย์สินปัจจุบันทั้งคู่ ๔๖๑ ล้านบาท ให้ลูกสาวกู้เงินหลายร้อยล้าน ด้าน “สุรวุฒิ เชิดชัย” หลังพ้นจากเก้าอี้นายกเทศมนตรี เปิดเผยทรัพย์สินตัวเอง ได้รับมรดกจากเจ๊เกียว ๖๖ ล้าน แต่ไม่ระบุข้อมูลฝ่ายภริยา

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นายก อบจ.นครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล (หน่อย) ชนะการเลือกตั้ง ได้ ๖๒๔,๔๖๘ คะแนน โดยต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรอง และนางยลดาเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ และตามกฎหมายต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน ๖๐ วันหลังจากเข้ารับตำแหน่ง

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน ‘ยลดา’

โดยเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางยลดา หวังศุภกิจโกศล อายุ ๕๙ ปี นายก อบจ.นครราชสีมา คู่สมรสของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อายุ ๖๖ ปี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ มีบุตร-บุตรี ๓ คน ได้แก่ นางสาวสุดาวรรณ, นายอาทิตย์ และนางสาววีรียา

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล (ชื่อเดิม วิชุดา จิตรพิทักษ์เลิศ) มีพี่น้อง ๗ คน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ, นายวิเชียร (เสียชีวิต), นางยุวดี เขียนนอก อายุ ๖๓ ปี, นางมนัสมนต์ จิตรพิทักษ์เลิศ อายุ ๖๒ ปี, นางยลดา, นายสมชาย จิตรพิทักษ์เลิศ อายุ ๕๖ ปี และนางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล อายุ ๕๔ ปี อดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทย

สำหรับรายได้ประจำซึ่งเป็นรายได้ต่อปีของนางยลดาได้มาจากดอกเบี้ยรับ จำนวน ๓,๐๐๑,๐๘๔.๙๓ บาท และค่าเช่าที่ดิน ๘๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการขายหุ้นแต่ยังไม่ได้รับเงินอีก ๕๙,๒๙๑,๖๐๐ บาท รวมรายได้ต่อปี ๖๒,๓๗๒,๖๘๔.๙๓ บาท

ในด้านรายจ่ายต่อปีนั้น นางยลดามีรายจ่ายค่าอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม จำนวน ๒,๖๑๕,๑๓๖.๙๙ บาท รวมรายจ่ายต่อปี จำนวน ๓,๐๙๕,๑๓๖.๙๙ บาท
ทรัพย์สินรวม ๒๑๒ ล้าน

รายการทรัพย์สินนางยลดา ประกอบด้วย เงินสด ๓๕๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๑,๕๕๑,๖๙๒.๒๙ บาท, เงินให้กู้ยืม ๑๗๕,๐๘๗,๔๓๓.๘๒ บาท, ที่ดิน ๙,๗๒๓,๖๔๕ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๑๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท, ยานพาหนะ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๑,๗๕๒,๑๘๖ บาท และทรัพย์สินอื่น ๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น ๒๑๒,๗๔๔,๙๕๗.๑๑ บาท ในขณะที่หนี้สินที่เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน จำนวน ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ให้ลูกกู้เงินหลายร้อยล้าน

ในส่วนของรายการเงินที่นางยลดาให้กู้ยืมจำนวน ๑๗๕,๐๘๗,๔๓๓.๘๒ บาทนั้น มีการแจ้งรายชื่อผู้กู้ยืม ดังนี้ ๑.นายจำเนียร แกล้วกล้า (กทม.) ให้กู้เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐,๒๑๓,๓๐๔๔ บาท ยอดหนี้คงเหลือ ๒๑,๙๙๕,๘๓๓.๘๒ บาท ๒.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ซึ่งเป็นลูกสาว ให้กู้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอดหนี้คงเหลือ ๒๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๓.นางสาววีรียา หวังศุภกิจโกศล ลูกสาว ให้กู้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอดหนี้คงเหลือ ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ ยังมีการระบุชื่อนางสาววีรียาเป็นลูกหนี้สัญญาซื้อขายหุ้นที่มียอดหนี้คงเหลือ ๔๗,๖๖๔,๑๐๐ บาท และนายชาคริิต ตรีกูล จำนวน ๑๑,๖๒๗,๕๐๐ บาทอีกด้วย

ครอบครองที่ดิน ๑๓ แปลง

นางยลดาได้แสดงรายการที่ดินจำนวน ๑๓ แปลง มูลค่า ๙,๗๒๓,๖๔๕ บาท แยกเป็นที่โฉนด ๙ แปลง, นส.๓ จำนวน ๑ แปลง และที่ นส.๓ก จำนวน ๓ แปลง ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างแสดงไว้ ๒ รายการ ได้แก่ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ซื้อเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ มูลค่าปัจจุบัน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท และห้องชุด อาคารดิ แอดเดรส สยาม ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซื้อเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ มูลค่าปัจจุบัน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการยานพาหนะนั้น นางยลดาแสดงการครอบครองรถยนต์ ๖ คัน ประกอบด้วย ๑.รถเก๋งสองตอน หมายเลขทะเบียน ฆง ๑๐๖๕ กรุงเทพมหานคร ได้มาเมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๐ มูลค่าปัจจุบัน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๒.รถยนต์ Prado นั่งสองตอนแวน หมายเลขทะเบียน ขก ๙๘๙๘ นครราชสีมา ได้มาเมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๐ มูลค่าปัจจุบัน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓.รถตู้นั่งสี่ตอน หมายเลขทะเบียน อย ๘ กรุงเทพมหานคร ได้มาเมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๒ มูลค่าปัจจุบัน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ๔.รถยนต์นั่งสามตอน หมายเลขทะเบียน กย ๒๑๗๒ นครราชสีมา ได้มาเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๙ มูลค่าปัจจุบัน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๕.รถเก๋งสองตอนแวน หมายเลขทะเบียน ฌห ๒๗๖ กรุงเทพมหานคร ได้มาเมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๒ (ไม่ระบุมูลค่า) ๖.รถยนต์ Prado นั่งสองตอนแวน หมายเลขทะเบียน ๗กม ๒๖๐๐ กรุงเทพมหานคร ได้มาเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๙ (ไม่ระบุมูลค่า)

ส่วนรายการสิทธิและสัมปทานนั้น เป็นประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์-๒๔๕ มูลค่า ๑,๗๕๒,๑๘๖ บาท ในขณะที่ทรัพย์สินอื่นที่ระบุ มีทั้งหมด ๑๒ รายการ มูลค่ารวม ๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ปืนกึ่งอัตโนมัติ ๒ กระบอก มูลค่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท, ชุดสร้อยเพชร ๕ รายการ รวมมูลค่า ๗,๓๓๐,๐๐๐ บาท, กระเป๋า Chanel และ Hermes จำนวน ๓ ใบ มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท, นาฬิกาปาเต๊ะ และโรเล็กซ์ อย่างละ ๑ เรือน มูลค่า ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

กำนันป้อ’มีทรัพย์สิน ๒๔๘ ล้าน

ทั้งนี้ ในส่วนของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (กำนันป้อ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คู่สมรสของนางยลดานั้น มีรายได้ต่อปี แยกเป็นเงินเดือน ๑,๓๖๒,๗๒๐ บาท ดอกเบี้ยรับ ๑,๗๕๖,๙๓๑.๕๑ บาท และรายได้จากการขายหุ้นแต่ยังไม่ได้รับเงินจำนวน ๑๖๒,๓๐๐,๒๐๐ บาท รวมรายได้ต่อปีจำนวน ๑๖๕,๔๑๙,๘๕๑.๕๑ บาท ในขณะที่รายจ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนทรัพย์สิน ประกอบด้วย  เงินสด จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท เงินฝาก ๑,๐๔๘,๔๘๙.๔๑ บาท เงินให้กู้ยืม ๒๒๖,๓๐๐,๒๐๐ บาท ที่ดินมูลค่า ๑๘,๐๐๑,๘๐๐ บาท ยานพาหนะมูลค่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท และทรัพย์สินอื่น ๑,๙๖๔,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สินทั้งหมด ๒๔๘,๕๓๔,๔๘๙.๔๑ บาท เมื่อรวมกับทรัพย์สินของนางยลดาจำนวน ๒๑๒,๗๔๔,๙๕๗.๑๑ บาท รวมมีทรัพย์สินเป็น ๔๖๑,๒๗๙,๔๔๖.๕๒ บาท

ครองปืน ๒๖ กระบอก

นายวีรศักดิ์ มีเงินสดจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท เงินฝากธนาคาร ๓ บัญชีเป็นเงิน ๑,๐๔๘,๔๘๙.๔๑ บาท เงินที่ให้คนอื่นกู้ยืม จำนวน ๒๒๖,๓๐๐,๒๐๐ บาท โดยให้นางสาวสุดาวรรณลูกสาว กู้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นางสาววีรียา ลูกสาวยืมเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนางสาวสุดาวรรณเป็นลูกหนี้สัญญาซื้อขายหุ้นจำนวน ๑๒๖,๕๒๕,๐๐๐ บาท นางสาววีรียา จำนวน  ๒๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท และนายชาคริต ตรีกูล ๑๔,๓๕๕,๒๐๐ บาท ส่วนที่ดินนั้นมีจำนวน ๓ แปลง เป็นโฉนด ๒๔๘-๒-๒ ไร่ อยู่ที่ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ซื้อเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มูลค่า ๑๔,๙๑๐,๓๐๐ บาท และ นส.๓ก.อีก ๒ แปลง โดยแปลงแรก จำนวน ๑๔-๑-๖๐ ไร่ อยู่ที่ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ซื้อมาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ มูลค่า ๕๗๖,๐๐๐ บาท และแปลงที่ ๒ พื้นที่ ๔๘-๑-๕๐ ไร่ อยู่ในตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ซื้อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มูลค่า ๒,๕๑๕,๕๐๐ บาท มียานพาหนะที่ครอบครองจำนวน ๓ คัน ประกอบด้วย รถกระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา) หมายเลขทะเบียน ผผ ๓๘๘๑ ชลบุรี มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท, รถกระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา) หมายเลขทะเบียน ผผ ๕๗๒๒ ชลบุรี มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท และรถยนต์ ๔ ประตูนั่งสองตอนท้ายบรรทุก หมายเลขทะเบียน ขค ๕๙๘๗ นครราชสีมา มูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ในส่วนของทรัพย์สินอื่น นายวีรศักดิ์มีทั้งปืนยาวและปืนสั้นจำนวน ๒๖ กระบอก มูลค่า ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท (สูญหาย ๑ กระบอก) สร้อยคอทองคำพร้อมจี้พระ ๓ เส้น มูลค่า ๖๓๔,๐๐๐ บาท นาฬิกาโรเล็กซ์ ๑ เรือน มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หนี้ ๙ พันล้านหายวับ

ทั้งนี้ สร้างความสงสัยให้กับประชาชนที่ติดตามข่าวสารอย่างมาก เนื่องจากในการแสดงรายการครั้งนี้ในส่วนของนายวีรศักดิ์นั้นไม่มีรายการหนี้สินปรากฎ ทั้งที่เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิไทย ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แจ้งรายได้ไว้ที่ ๒๑๒,๔๐๐,๒๐๐ บาท รายจ่าย ๙๖๐,๐๐๐ บาท มีทรัพย์สินรวม ๓๗,๐๖๕,๑๒๘.๘๒ บาท มีหนี้สินรวม ๙,๖๓๖,๑๒๕,๙๓๗.๕๐ บาท โดยระบุว่า เป็นเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน ๔๓,๐๙๗.๕๐ บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ๙,๖๓๖,๐๘๒,๘๔๐ บาท เวลาผ่านไปประมาณ ๓ ปีหนี้สินจำนวนนี้ก็ไม่ปรากฏ

สุรวุฒิ’ไม่เปิดบัญชีเมีย

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุรวุฒิ เชิดชัย อายุ ๕๗ ปี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕) แต่ไม่ระบุถึงคู่สมรส ซึ่งเป็นที่รับรู้ในสังคมว่า นายสุรวุฒิ เชิดชัย สมรสกับนางสาวโสภิดา คิ้วไพศาล (คิ้วคชา) ลูกสาวของนายผิน คิ้วคชา เจ้าของซาฟารีเวิลด์ และมีบุตร-บุตรีด้วยกัน ๔ คน ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์วิสุดา เชิดชัย อายุ ๑๕ ปี, เด็กหญิงภิดาวไลย เชิดชัย อายุ ๙ ปี, เด็กชายชาติชัย เชิดชัย อายุ ๙ ปี และเด็กชายสุชัชโชค เชิดชัย อายุ ๗ ปี แต่ไม่แจ้งทรัพย์สินของนางโสภิดา

ทั้งนี้ ตามระเบียบของป.ป.ช.จะต้องยื่นรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสด้วย โดย “คู่สมรส” หมายถึงคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย และบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ซึ่งหลักกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กำหนดคือ ๑.ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทำนองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี ๒.เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว และ ๓.บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐ และต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน

นายสุรวุฒิ เชิดชัย เป็นบุตรของนายวิชัย-นางสุจินดา (เจ๊เกียว) เชิดชัย เจ้าของอู่ต่อรถโดยสารใหญ่ “เชิดชัยอุตสาหกรรม” มีพี่น้อง ๔ คน ประกอบด้วย นางสาวกฤตินี เชิดชัย, นายอัสนี เชิดชัย, นายรัฐนันท์ (อัสพงษ์) เชิดชัย เสียชีวิตเมื่อเร็วๆ นี้ และคนสุดท้องคือนายสุรวุฒิ เชิดชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจ๊เกียว’มอบมรดก ๖๖ ล้าน

นายสุรวุฒิระบุรายได้ต่อปี แยกเป็นเงินเดือน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และเงินบำเหน็จโรงจำนำ ๑๑๖,๔๙๔.๓๑ บาท นอกจากนี้ยังระบุว่า ได้รับมรดกจากนางสุจินดา (มารดา) จำนวน ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทด้วย รวมรายได้ ๖๗,๗๖๔,๙๔๘.๔๐ บาท ในขณะที่รายจ่ายประจำได้แก่ ค่าอุปโภคบริโภค ๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่างวดอสังหาริมทรัพย์ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และค่าอุปโภคบริโภคของบุตร ๕๐,๐๐๐ บาท รวมรายจ่าย ๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท

ส่วนรายการทรัพย์สิน แยกเป็น เงินฝาก ๑,๘๑๕,๔๕๙.๓๑ บาท, เงินลงทุน ๖๐,๒๓๙,๐๐๐ บาท, เงินบำเหน็จค้างรับ ๑,๑๖๔,๙๔๘.๓๑ บาท ยานพาหนะ ๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๔๐๔,๙๓๒,๔๘๗.๑๗ บาท โดยนายสุรวุฒิครอบครองที่ดิน จำนวน ๑๗๙ แปลง มูลค่า ๓๓๘,๐๔๓,๐๗๙.๕๕ บาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๓ รายการ ได้แก่ อาคารชุดตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี มูลค่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท, บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และบ้าน ริมถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มูลค่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรถยนต์ ๑๑ คัน มูลค่า ๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท

 


นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๕ วันพุธที่ ๒๑ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


39 1,709