25thMay

25thMay

25thMay

 

July 10,2021

เทศบาลเปิดสภาของบ ๑๐ ล้าน เน้นพัฒนาระบบสาธารณสุข สมาชิกยกมือให้ทุกญัตติ

เทศบาลนครฯ เปิดประชุมสภาฯ นำเสนอญัตติขออนุมัติงบประมาณรวมกว่า ๑๐ ล้าน นำไปซื้อครุภัณฑ์เพื่อยกระดับการทำงาน ส่งเสริมด้านการแพทย์ และพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บรายได้ ตอบสนองนโยบายหลัก “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ด้านส.ท.ยกมือเห็นชอบทุกญัตติ 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๕ เทศบาลนครนครราชสีมา มีการประชุมสภาเทศบาลนครนคราชสีมา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีฝ่ายบริหาร นำโดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ, นายสหพล กาญจนเวนิช, นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน และนายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และคณะที่ปรึกษาฯ ฝ่ายสภาฯ นำโดย นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยนายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ รองประธานสภาฯ และนายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ทำหน้าที่ในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลฯ (ส.ท.) จำนวน ๒๔ คน เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายบริหารเสนอญัตติ

ในระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โปรแกรมพัฒนาจัดเก็บรายได้ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เสนอญัตติว่า “ตามที่นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดนโยบายการบริหารงานไว้ ๒ ประเภท คือ นโยบายเร่งด่วน ๗ ด้าน และนโยบายหลัก ๕ ด้าน ซึ่งการดำเนินงานตามนโยบายหลักด้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Livability City) โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารประปา ด้านการจัดเก็บรายได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการนี้เพื่อให้การบริหารนโยบายหลักและเพื่อให้งบประมาณการบริหารราชการเป็นประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารประปา ด้านการจัดเก็บรายได้ งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารประปา ด้านการจัดเก็บรายได้ โดยโอนลดจ่ายแผนงานการผลิต งานกิจการประปา งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ประเภทค่าใช้จ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาพัฒนาระบบบริหารประปา ด้านการจัดเก็บรายได้ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนลดได้ และขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าโปรแกรมระบบบริหารประปา ด้านการจัดเก็บรายได้ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโปรแกรมระบบบริหารประปา ด้านการจัดเก็บรายได้ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และตั้งตามราคาท้องถิ่น”

ขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕,๘๐๐ บาท) นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เสนอญัตติว่า “ด้วยงานกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลฯ มีภารกิจในการจัดเตรียมการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และงานกิจการ สภาฯ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เพื่อใช้บันทึกเสียงและจัดทำรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา พร้อมทั้งรองรับโปรแกรมมัลติมีเดียต่างๆ ให้สามารถแสดงข้อมูลในที่ประชุมสภาได้ทันที แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล และค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กแบบสิทธิประเภทการติดตั้งมาจากโรงงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบประเมินงานค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ซึ่งตรวจสอบแล้วมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ สามารถโอนลดได้ จึงขอโอนลดเป็นเงิน ๒๕,๘๐๐ บาท ดังรายการต่อไปนี้ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุนรวม ๒๕,๘๐๐ บาท ค่าครุภัณฑ์รวม ๒๕,๘๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท ๑ เครื่อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๘ รายการชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการติดตั้งมาจากโรงงาน มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๙”

ยกระดับการแพทย์

ระเบียบวาระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์ ๕ รายการ งบประมาณ ๓,๘๗๙,๐๐๐ บาท) นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติว่า “ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเงินเพื่อการสาธารณสุขและการจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นหน่วยบริการประจำ และเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จำเป็นตั้งบริการตามหลักเกณฑ์มาตรการดำเนินการของศูนย์หลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการดำเนินงานแก้ปัญหา ด้านระบบข้อมูล และด้านบริการเชิงรุก ดังนั้น เพื่อพัฒนาระบบการบริการทั้ง ๕ ด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ จึงขออนุมัติจ่ายเงิน เพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๓,๘๗๙,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ เงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑.เครื่องทำให้อากาศปราศจากเชื้อ เพื่อใช้จัดการบริการทันตกรรม จำนวน ๙ เครื่อง เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๑ โพธิ์กลาง จำนวน ๓ เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๒ ทุ่งสว่าง จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๓ สวนพริกไทย จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๔ เคหะ จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๖ วัดศาลาทอง จำนวน ๒ เครื่อง) เครื่องถ่ายจอประสาทตา จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เครื่องวัดสายตาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เครื่องวัดความดันลูกตา ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เครื่องดูดละอองฝอยในอากาศทันตกรรม สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของคนไข้ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕ รายราย เป็นเงิน ๓,๘๗๙,๐๐๐ บาท จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติต่อไป”

ซื้อของพัฒนาสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบและขออนุมัติจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์การแพทย์/ครุภัณฑ์สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวมทั้งสิ้น ๔๘ รายการ งบประมาณ ๒,๔๓๔,๓๐๐ บาท) นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติว่า “ด้วยสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สปสช ๕.๓๔/๐๖๗๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องอนุมัติแผนการ แผนขอสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการในด้านสาธารณสุข แก่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฐมภูมิ และหน่วยบริการประจำ ตามทะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อที่ ๖ การจ่ายเงินบำรุงให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข (๕) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน ๔๘ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๓๔,๓๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๑ โพธ์กลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๘,๖๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๘ รายการ เป็นเงิน ๕๒๔,๐๐๐ บาท ๑.โคมไฟตรวจภายในผ่าตัดเล็ก ๑ ชิ้น ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน ๑ เครื่อง ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท ๓.เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวมราคา ๗๕,๐๐๐ บาท ๔.เครื่องพ้นสเปย์น้ำมันทำความสะอาดด้ามกรอฟันไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ๑ เครื่อง ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท ๕.เครื่องมือตรวจทารก เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ๑ เครื่อง ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ๖.เครื่องนึ่งผ้าสำหรับด้ามกรอฟัน ๑ เครื่อง ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๗.เครื่องชั่งน้ำหนักทารก ๑ เครื่อง ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท ๘.เครื่องปิดซองบรรจุราชทัณฑ์ชนิดกด ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒๘,๐๐๐ บาท รวม ๘๔,๐๐๐ บาท”

นายไกรสีห์ กล่าวอีกว่า “ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๕๑,๔๐๐ บาท ได้แก่ ๑.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบใส ๔ ตู้ ตู้ละ ๔,๘๐๐ บาท รวมราคา ๑๙,๒๐๐ บาท ๒.ตู้เก็บเอกสารสองบานเปิดกระจกทรงสูง ๓ ฟุต ๒ ตู้ ตู้ละ ๕,๕๐๐ บาท รวมราคา ๑๑,๐๐๐ บาท ๓.เก้าอี้สำหรับห้องตรวจ ๔ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท รวมราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ๔.โต๊ะสำหรับคัดกรอง ๓ ตัว ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท รวมราคา ๑๒,๐๐๐ บาท ๕.โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานเวชทะเบียน ๓ ตัว ตัวละ ๔,๕๐๐ บาท รวมราคา ๑๓,๕๐๐ บาท ๖.เก้าอี้สำหรับทันตแพทย์ ๑ ตัว ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ๗.พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑,๖๕๐ บาท รวมราคา ๓,๓๐๐ บาท ๘.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น ชนิดแขวงแบบมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 26,000 BTU ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๖,๒๐๐ บาท รวมราคา ๗๒,๔๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๙๓,๒๐๐ บาท ได้แก่ ๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ๒ เครื่อง เครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท รวมราคา ๘,๖๐๐ ๒.เครื่องพิมพ์มัลติฟังชันเลเซอร์ LED ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ๓.คอมพิวเตอร์สำนักงานออลอินวัน ๘ เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมราคา ๑๓๖,๐๐๐ บาท ๔.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท ๕.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิดเน็ตเวิร์กแบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) ๑ เครื่อง ราคา ๒,๖๐๐ บาท”

“ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๓ สวนพริกไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๖๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท เครื่องฉายแสงพร้อมที่วัดความเข้ม ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ ๑ เครื่อง ราคา ๓,๐๐๐ บาท ๓.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ ๑ เครื่อง ราคา ๓,๐๐๐ บาท ๔.เครื่องมือหูคอจมูก ๑ เครื่อง ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ รวมเป็นเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท ได้แก่ ๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ๑ เครื่อง ราคา ๔,๓๐๐ บาท ๒.คอมพิวเตอร์สำนักงาน ออลอินวัน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท ๔.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิดเน็ตเวิร์กแบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) ๑ เครื่อง ราคา ๘,๙๐๐ บาท ๕.เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA ๑ เครื่อง ราคา ๕,๘๐๐ บาท ๖.เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA ๕ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท รวมราคา ๑๒,๕๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๔๒,๕๐๐ บาท รวมราคา ๘๕,๐๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๕,๑๐๐ บาท ได้แก่ เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบท่อขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๕,๑๐๐ บาท”

นายไกรสีห์ กล่าวอีกว่า “ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๒ ทุ่งสว่าง รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๕๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์งานแพทย์ ๕ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑.เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน ๑ เครื่อง ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด แบบอัตโนมัติพร้อมจอแสดงเว็บโหมด ชนิดพกพา ๑ เครื่อง ราคา ๓๘,๐๐๐ บาท ๓.เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน ๑ เครื่อง ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท ๔.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมวิเคราะห์มวลไขมัน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท ๕.เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิทัล ชนิดที่นอนพร้อมถาดถอดได้ ๑ เครื่อง ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท ได้แก่ ๑.คอมพิวเตอร์สำนักงาน  ออลอินวัน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมราคา ๓๔,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA ๕ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท รวมราคา ๑๒,๕๐๐ บาท”

“ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๔ การเคหะ รวมเป็นเงิน ๑,๑๓๖,๖๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์งานแพทย์ ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๕,๕๐๐ บาท ได้แก่ ๑.ด้ามกรอช้า ชนิดแอร์มอเตอร์ ๑ เครื่อง ราคา ๓๓,๕๐๐ บาท ๒.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล ชนิดพกพา ๑ เครื่อง ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๖,๑๐๐ บาท ได้แก่ ๑.ตู้เก็บเอกสารด้านบนเป็นกระจก ด้านล่างเป็นลิ้นชัก ๒ ตู้ ตู้ละ ๑๒,๘๐๐ บาท รวมราคา ๒๕,๖๐๐ บาท ๒.ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ๒ ตู้ ตู้ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.เก้าอี้สำหรับห้องตรวจ ๕ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท รวมราคา ๑๒,๕๐๐ บาท ๔.โต๊ะสำหรับคัดกรอง ๒ ตัว ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท รวมราคา ๘,๐๐๐ บาท ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน ๑ คัน คันละ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท”

“ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๖ วัดศาลาทอง รวมเป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์งานแพทย์ ๑ รายการ รวม ๓๘,๐๐๐ บาท ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด แบบอัตโนมัติพร้อมจอแสดงเว็บโหมด ชนิดพกพา ๑ เครื่อง ราคา ๓๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิน ๔๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งหมด ๒,๔๓๔,๓๐๐ บาท” นายไกรสีห์ กล่าว

ส.ท.อภิปราย

จากนั้น นายเกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓ กล่าวอภิปรายวาระที่ ๑๕ ว่า “ครุภัณฑ์ทั้ง ๔๘ รายการ ในขั้นตอนการประกวดราคาหรือตกลงราคา ในกรณีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมเกรงว่า จะผิดระเบียบสำนักงานนายกฯ ในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในกรณีที่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธีประกวดราคา ผมขอฝากเท่านี้”

นายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ส.ท.เขต ๔ อภิปรายว่า สำหรับงบประมาณตัวนี้ ผมขอล้อไปถึงระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สอบถามว่า คอมพิวเตอร์สำนักงานออลอินวันและโน้ตบุ๊กทุกเครื่อง วันนี้มีรายละเอียดราคาค่าระบบปฏิบัติการหรือยัง เพราะหากซื้อมาแล้วต้องมาเสียค่าระบบอีก เพราะถ้าไม่มีรายละเอียดตรงนี้ เมื่อนำมาใช้งานแล้ว อาจจะผิดกฎหมายลิขสิทธิ์

นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ กล่าวว่า “ขอขอบคุณข้อห่วงใยจากสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๒ ข้อ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องทำตามระเบียบของราชการอย่างเข้มงวด ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ มีเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษ ส่วนข้อเป็นเรื่องสเปกคอมพิวเตอร์ กรณีนี้เป็นแบบที่มีระบบปฏิบัติการพร้อมอยู่แล้ว” 

ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในทุกระเบียบวาระ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๘๖ วันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

 


12 1,468