17thJune

17thJune

17thJune

 

September 17,2021

มข.จับมือเครือข่าย ๘๖ องค์กร พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ตามแนวทางของสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “โควิด–๑๙ สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ” ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๖ แห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์ ในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ บูรณาการและประสานความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร ในการกำหนดเป็นนโยบาย และยุทธศาสตร์ และการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมไปถึงการสนับสนุนองค์กร ในด้านต่างๆ เช่น องค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการงบประมาณตามความจำเป็น เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเท่าเทียมในสังคม และเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาดูงาน และการฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับนิสิต/นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และบัณฑิตศึกษา

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า “การดูแลผู้พิการนั้น สอดคล้องโดยตรงกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๒ เรื่องการดูแลและการให้บริการสังคม นอกจากนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ Sustainable Development Goal มาเป็นกรอบในการดำเนินการดำเนินงาน ซึ่งกรอบดังกล่าวมี SDGs ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ 2 SDGs คือ SDGs 4 เรื่องการศึกษา และ SDGs 8 เรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น การลงนามครั้งนี้จึงมีความสอดคล้อง สนับสนุน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยิ่ง ในการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ”

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาในด้านนโยบาย องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การพัฒนาในด้านอาชีพ การพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก จากความร่วมมือดังกล่าว เราจะพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการปรับนโยบาย การรับคนพิการทั้ง นักศึกษา บุคลากร มีอาจารย์สาขาต่างๆ จะมาระดมสมองเพื่อเป็นองค์ความรู้ แนวทางในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ และ มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้ อาทิ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากเพิ่มขึ้น ด้านนโยบายมีการปรับใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการรับนักศึกษา การรับบุคลากรใหม่ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น กรณีผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและเกิดความพิการขึ้นมา มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ เรื่อง สวัสดิการใหม่ นอกจากนี้ จะมีการสำรวจคนพิการใหม่ เนื่องจากความพิการมีหลายระดับ แต่เดิม เราสามารถตรวจจับได้เฉพาะกรณีที่เห็นอย่างชัดเจน เช่น แขนขาด ขาขาด ตาบอด แต่ในความเป็นจริงแล้วความพิการที่มีระดับมากกว่านั้น เช่น ตาฝ้าฟาง มือใช้งานไม่ได้บางส่วน เพราะฉะนั้นเราจะมีการสำรวจผู้พิการให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา หรือบุคลากร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงนโยบาย สิ่งอำนวยความสะดวกมากเพิ่มขึ้น” ผศ.นพ.ธรา กล่าว

ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้สนใจสามารถชมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “โควิด–๑๙ สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ ได้ที่ https://fb.watch/7WsrovmcUy/

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๙๖ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


32 1,512