25thMay

25thMay

25thMay

 

September 24,2021

ขยายเวลาปิดตลาดสุรนารี หลังพบติดเชื้อ 486 ราย กระจาย 19 อำเภอ

ขยายเวลาปิดตลาดสุรนารี หลังพบติดเชื้อ 486 ราย กระจาย 19 อำเภอ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ, ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9563/2564 เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ความว่า

ด้วยปรากฏว่าได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่ตลาดสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากการสอบสวนโรคพบว่า ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด–19 จํานวน 486 ราย กระจายไปในพื้นที่ 19 อําเภอ โดยมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

จากการตรวจประเมินของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 พบว่า ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคโควิด-19 ประกอบกับเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดแก่ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดสุรนารี เนื่องจากผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด ตามกฎกระทรวงว่าด้วย สุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 และเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556 จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีมาตรการเข้มงวดสําหรับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสุรนารีให้ได้โดยเร็ว เพื่อขยายผลการควบคุมป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7 (1) ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อ 10 ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 25264 มาตรา 52/1 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 142/2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 จึงให้ดําเนินการดังนี้

1. ให้ปิดตลาดสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการค้าขาย รวมทั้งใช้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ขนส่งสินค้าในพื้นที่ ตามข้อ 1

3. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออกพื้นที่ตามข้อ 1 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539


หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564


 


9 1,477