25thMay

25thMay

25thMay

 

October 01,2021

อบจ.อนุมัติใช้งบสะสม ๖๓๑ ล. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ทำถนนดีเทียบเท่าทางหลวง

ขออนุมัติใช้จ่ายงบสะสมกว่า ๖๓๑ ล้านบาท ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ส.จ.แนะให้เร่งนำงบไปใช้ประโยชน์ ย้ำถนนต้องทำให้ดี ฝ่ายบริหาร ชี้ถนน อบจ.ยุคนี้ดีเทียบทางหลวง มีอายุใช้งานยาวนาน “นายกฯ หน่อย” เผยพร้อมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารีโคราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งมีระเบียบการประชุม ๗ ญัตติ โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ทำหน้าที่ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา พร้อมรองประธานสภา ๒ คน เลขานุการสภา ๑ คน และสมาชิกสภา ๔๕ เขต โดยฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายกฯ ทั้ง ๔ คน ได้แก่ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล นายวีรชาติ ทุ่งไผ่แหลม นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล และนายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ ร่วมประชุม
 
วาระที่ ๓ ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รายงานว่า “ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดในลักษณะที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น เนื่องจาก อบจ.นครราชสีมา มีความจำเป็นขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้และมีความจำเป็นต้องจ่าย เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายการโอนลด ๑.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ รายการ เป็นเงิน ๘๔,๔๐๐ บาท รายการโอนเพิ่ม ๑.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ รายการ เป็นเงิน ๘๔,๔๐๐ บาท จึงเสนอสภาเพื่ออนุมัติต่อไป” มติที่ประชุม ๔๓ คน เห็นชอบ ๓๙ คน งดออกเสียง ๔ คน

นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นายวีรชาติ ทุ่งไผ่แหลม กล่าวว่า “เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นครราชสีมาในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ที่ได้รับอนุมัติกันเงินต่อสภา อบจ.นครราชสีมา เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑ ปี ด้วย อบจ.นครราชสีมา ได้ดําเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมีจํานวนมาก ได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ว่า ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม อบจ.นครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑ ปี ดังนี้ ๑.หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๒,๗๙๓,๘๑๐ บาท ๒.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๒,๒๗๒,๖๐๐ บาท รวม จํานวน ๑๕๘ โครงการ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๐๖๖,๔๑๐ บาท เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ (กง.๒) ที่ได้นำเสนอต่อสภา อบจ.นครราชสีมา”

นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๔ อภิปรายว่า “วันนี้เราจะมีการกันเงินอีกหนึ่งครั้ง ผมไม่เข้าใจ เพราะอะไรปี ๒๕๖๓ ขณะนี้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ๒ ปีที่ผ่านมานั้น ในการกันเงินหมวดครุภัณฑ์ เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็จะดำเนินการให้เสร็จ เช่น ซื้อเก้าอี้ ซื้อคอมพิวเตอร์ หายากขนาดนั้นหรือ ในรายละเอียดลำดับที่ ๒๕ โครงการซื้อเครื่องตรวจสอบการตีเส้นจราจร เรื่องนี้ที่สำคัญ เพราะจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของผู้รับเหมา ควรจะซื้อมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ แต่ยังปล่อยเนินนานมาถึงขณะนี้ ในลำดับที่ ๒๖ เป็นการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๖๐ กิโลวัตน์ ผมจำได้ว่าครั้งที่มีการอนุมัติครั้งก่อน ด้วยความจำเป็นของหน่วยงานที่จะใช้ เพื่อไว้ใช้สำรองไฟเวลาไฟฟ้าดับ แต่ที่ไม่ซื้อเพราะขณะนั้น ศูนย์สุขภาพวังน้ำเขียวได้ส่งคืนให้กับกองช่าง จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณ และโครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างแบบบอลลูน ซึ่งขณะนั้นมีความจำเป็น เพราะผู้บริหารเป็นผู้เสนอ เพื่อไว้ใช้ช่วยประชาชนในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อให้มีแสงสว่างที่ทันสมัย แต่ถ้าซื้อตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ป่านนี้คงได้ใช้งานแล้ว แต่เป็นที่น่าเสียดาย ต้องนำเงินไปกองไว้เฉยๆ ด้วยความจำเป็นอย่างไรไม่ทราบ นี่เป็นเพียงหมวดครุภัณฑ์ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ทุกคนอาจจะพอจำได้ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์สำนักงาน อบจ. เกิดการทรุดตัว เนื่องจากก่อสร้างมานาน เกิดการเสื่อมทางคุณภาพ ตั้งงบประมาณไว้ ๘ ล้านบาท และกองช่างก็ยังของบในส่วนของการสร้างโรงจอดรถ ผ่านมา ๒ ปีแล้ว ผมสงสารเครื่องจักรและเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นรถขุดต่างๆ ราคา ๓-๔ ล้านบาท ต้องจอดตากฝนเป็นเวลากว่า ๒ ปี สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด คือ ควรจะออกแบบให้มีขนาดใหญ่ เพื่อนำรถเหล่านี้เข้าไปจอด แต่กลับเป็นโรงจอดรถสำหรับรถเล็กเท่านั้น

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา

อย่าเอาเงินไปดองไว้

“จึงขอฝากประธานสภาไปถึงผู้บริหารว่า เราไม่ได้ขัดข้อง ตามที่สำนักต่างๆ เสนอสภาให้อนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ ด้วยความจำเป็นสภาจึงอนุมัติให้ แต่สุดท้ายต้องมากักเงินเป็นเวลา ๒ ปี ดังนั้น วันนี้ หากสภาอนุมัติไปแล้ว ถ้าโครงการต่างๆ ไม่จำเป็น ในปี ๒๕๖๕ ขอให้นำกลับมาตั้งโอนลดตั้งเป็นรายการใหม่ อย่ามาดองไว้แบบนี้ เพราะจะเสียโอกาสในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้กับคนโคราช เงินค่าครุภัณฑ์กว่า ๓๐ ล้านบาท สามารถสร้างถนน อบจ.ได้หลายเส้น ผมคิดว่าสภาแห่งนี้ยังไม่เข้าใจ แต่เราทำงานกันด้วยเหตุและผล หากขึ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผมไม่ต้องการเห็นการกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพันอีกเป็นเวลา ๒ ปี ถ้าจะกันเงินก็ขอให้กันเฉพาะปี ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพการทำงานของฝ่ายข้าราชการและฝ่ายผู้บริหาร และอาจจะทำให้ผลตกมาที่สภาว่า สภาไม่ดูกันเลยหรือ ทำงานกันอย่างไร ที่มาพูดในวันนี้ เพราะเป็นหน้าที่ของสภาที่จะต้องตรวจสอบ เก็บปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาเสนอต่อฝ่ายบริหาร ดังนั้น เมื่อกันเงินปีนี้แล้วในอนาคตสิ่งนั้นไม่ได้ใช้งาน ก็ขอให้นำมาตั้งเป็นรายการใหม่ ทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไหนๆ ก็เป็น อบจ.โฉมใหม่แล้ว หวังว่าปี ๒๕๖๕ จะไม่มีการกันเงินปี ๒๕๖๓ กลับมาอีก” นายประพจน์ กล่าว

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล กล่าวชี้แจงว่า “จากการที่สมาชิกสภาอภิปรายทั้ง ๓ รายการ เช่น เครื่องมือควบคุมคุณภาพการตีเส้นจราจร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และโคมไฟส่องสว่าง ฝ่ายบริหารได้เร่งรัด เพื่อจัดซื้อให้เกิดการใช้งาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ขณะนี้รายการเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง กำลังรอผู้เสนอราคา ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคายังไม่จบกระบวนการ จึงยังไม่ได้มีสัญญาผูกพันที่จะกันเงินโดยไม่มีข้อผูกพัน เพื่อไม่ให้โครงการเหล่านี้ตกไป และจะได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงจะขอกันโดยไม่มีข้อผูกพันกับทางผู้ขาย ในส่วนของอาคารสำนักงาน อบจ. ที่ฝ่ายบริหารขอกันเงินไว้กว่า ๘ ล้านบาท สำนักการช่างได้เสนอมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ขณะนี้นายกฯ กำลังเตรียมการว่า ถ้ามีโอกาสก็จะสร้างสำนักงาน อบจ.แห่งใหม่ แต่โครงการนี้ที่ตั้งไว้เพื่อปรับปรุงสำนักงาน อบจ.เดิม เมื่อเราเข้ามาทำงานจึงเห็นว่า ส่วนที่สามารถปรับปรุงให้ใช้งานได้ในเบื้องต้น ได้ใช้งบปรับปรุงของสำนักการช่างดำเนินการแล้ว ประมาณ ๒ ล้านบาท เพื่อให้สามารถใช้งานอาคารได้อย่างดี แต่ด้วยความจำเป็นว่า จะขอกันเงินจำนวนกว่า ๘ ล้านบาทไว้ก่อน หากในปีหน้ายังดำเนินการไม่คืบหน้า อาจจะจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเราก็จะมีเงินเตรียมการไว้ แต่ถ้าที่ดินที่ขอไปสามารถดำเนินการได้ ฝ่ายบริหารก็จะขอมติจากสภาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อโอนลดเงินที่กันไว้ในปี ๒๕๖๓ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.ต่อไป ในสิ้นปี ๒๕๖๔ งบประมาณที่ขอกันเงินที่ยังไม่มีหนี้ผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๕๔๗ โครงการ ซึ่งลดไปอย่างมาจากการประชุมสภาเมื่อปี ๒๕๖๓ โดยครั้งนั้นมีการกันเงินไว้ประมาณ ๑,๘๐๐ โครงการ ที่ผ่านมาจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างไปส่วนหนึ่ง”

สร้างสำนักงานใหม่ได้แล้ว

นายประพจน์ ธรรมประทีป อภิปรายอีกว่า “วันนี้ผมไม่ได้มีอคติต่อฝ่ายบริหาร เพียงแต่จะให้คำชี้แนะเท่านั้น และต้องขอขอบคุณที่ทำให้โครงการต่างๆ ดำเนินการไป และในฐานะที่บอกว่า เราจะเป็นโฉมใหม่ทุกคน ส.อบจ.กำลังดูความเป็นโฉมใหม่ในขณะนี้ โดยเฉพาะนายก อบจ. จึงขอฝากว่า ในปี ๒๕๖๕ อย่าให้มีการกันเงินปี ๒๕๖๓ อีกเลย ถ้าจะปล่อยให้ตกก็ปล่อยไป ถ้าจะไม่ทำก็นำมาโอนตั้งเป็นรายการใหม่ โดยเฉพาะการซ่อมสำนักงานแห่งเก่า ไม่ควรซ่อมแล้ว เราควรหาสถานที่แห่งใหม่ แม้ขณะนี้จะยังไม่ได้ที่ดินจากทหาร แต่เราต้องหาที่ใหม่ หากได้ที่ใหม่เราก็ต้องย้าย อย่านำเงิน ๘ ล้านบาทไปซ่อม เห็นใจนะครับ ผมเข้ามาเป็น ส.อบจ.ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้สถานที่แห่งใหม่ ปัญหาสะสมมานาน ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี ถึงเวลาแก้ไขแล้ว สภาแห่งนี้พร้อมที่จะเดินไปกับฝ่ายบริหาร เพื่อผลประโยชน์ของคนโคราชทั้ง ๓๒ อำเภอ” โดยญัตตินี้ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ๔๑ คน งดออกเสียง ๓ คน

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล กล่าวว่า “เนื่องจาก อบจ.นครราชสีมา ได้ดําเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๔ ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมีจํานวนมาก ได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ว่า ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม อบจ.นครราชสีมา จึงเสนอขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไปอีก ๑ ปี ดังนี้ ๑.หมวดค่าครุภัณฑ์ ๑๔๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๙,๔๕๖,๖๘๐ บาท ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒๔๕ โครงการ เป็นเงิน ๔๑๓,๑๓๓,๙๗๐ บาท รวม ๓๘๖ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๒,๕๙๐,๖๕๐ บาท เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ซึ่งญัตตินี้ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ๔๑ คน


งดออกเสียง ๓ คน

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายวีรชาติ ทุ่งไผ่แหลม กล่าวว่า “เนื่องจาก อบจ.นครราชสีมา ได้ดําเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมีจํานวนมาก ได้รับคําร้องจากส่วนราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ว่า ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม อบจ.นครราชสีมา จึงเสนอขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑ ปี ดังนี้ ๑.หมวดค่าครุภัณฑ์ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๘๔,๔๐๐ บาท เพื่อเบิกจ่ายในปีงบฯ ๒๕๖๕” ญัตตินี้ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ๔๑ คน งดออกเสียง ๓ คน

๑๓๗ โครงการ ขอใช้เงินสะสม ๖๓๑ ล.

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รายงานว่า เนื่องจากสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา แจ้งว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการเร่งด่วน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารชุมชนและสังคม และจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.นครราชสีมา แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทำให้ไม่มีงบประมาณรองรับ จึงจำเป็นต้องพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๓๗ โครงการ เป็นเงิน ๖๓๑,๓๙๔,๘๐๐ บาท”     

นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา

นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๑ อภิปรายว่า “ในระเบียบวาระที่ ๗ ผมมีความเห็นด้วย ในส่วนของรายละเอียดขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเฉพาะลำดับที่ ๘๔ ในเอกสารที่แนบมา ซึ่งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยรายละเอียดในโครงการกล่าว คือ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติดคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๐๕) เชื่อมต่อระหว่างตำบลโพธิ์กลางกับตำบลหนองบัวศาลา ซึ่งอยู่ในบ้านหนองพลวงใหญ่ หนองบัวศาลา ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน อบจ. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๘๖๘ ลำดับที่ ๕ ผมขอแจ้งว่า ผมเห็นด้วย และต้องการให้สมาชิกทุกคนสนับสนุน แต่ผมทราบว่า ระยะทางยาวกว่าที่ระบุในข้อบัญญัติข้อนี้ จึงสอบว่า มีการปรับลดหรือไม่ และโครงการนี้ผมมีข้อมูลจากสำนักงานช่างว่า จะต้องแบ่งออกเป็น ๓ เฟส ๓ โครงการ แล้วส่วนนี้อยู่ในเฟสที่ ๑ โครงการแรกใช่หรือไม่”

ดีใจยกมือผ่านงบกว่า ๖๐๐ ล.

นายสมพร จินดามณีรัตน์ ส.อบจ.อำเภอโนนสูง อภิปรายว่า “ผมต้องขอขอบคุณแทนประชาชน ๒.๖ ล้านคน ทั่วทั้งโคราช ๓๒ อำเภอ ผมเป็น ส.จ.หลายสมัย รวมแล้วประมาณ ๒๐ ปี วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีจริงๆ กับประชาชน เพราะเพื่อนสมาชิก ๔๘ คน จะได้ยกมือในการใช้เงินสะสม ซึ่งเงินสะสมเป็นเงินที่ อบจ.สะสมไว้ และเงื่อนไขการใช้เงิน จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมกิจการ และสะสมสำรองไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในระละเวลาไม่เกิน ๑ ปี คือ วันนี้สภายกมือผ่านกว่า ๖๐๐ ล้านบาท ฝ่ายบริหารจะต้องรีบดำเนินการ เพราะวันนี้สภายกมือให้ เท่ากับกลายเป็นข้อบัญญัติหรือข้อกฎหมาย ที่มอบหมายให้ฝ่ายบริหารรีบดำเนินการตามโครงการ หากทำไม่เสร็จภายใน ๑ ปี เงินสะสมก็จะเป็นอันตกไป วันนี้สภาไว้วางใจให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ดังนั้น ขอแสดงความยินดี หลายคนไม่ขัดข้องที่จะยกมือให้ เพราะการยกมือให้ในวันนี้ ประเด็นหลัก คือ ถนน อบจ. ซึ่งจะเรียกว่า ถนนถ่ายโอน มีป้ายสีแสดๆ บอกชัดเจน ขณะนี้มี ๑๕๕ เส้นทาง ระยะทางกว่า ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ข่าวที่ผ่านมาเคยเห็นไหมว่า มีมนุษย์อวกาศ คนอาบน้ำในถนน และมีคนลงไปว่ายน้ำ เราไม่ต้องการเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นอีกในถนนของ อบจ.โคราช ซึ่งวันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะใช้เงินสะสม จะเห็นว่าโครงการส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการทำถนนปลอดฝุ่น หรือหลังฝนถนนดี วันนี้เรียกว่าโครงการถนนโฉมใหม่ของนายกฯ คนปัจจุบัน”

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ชี้แจงว่า “ในเขตของอำเภอเมือง ตามที่มีสมาชิกสอบถาม ซึ่งโครงการที่เคยเสนอมาจะมีระยะทางประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร แต่ในข้อบัญญัตินี้ที่เรากำหนดเพียง ๑,๑๐๐ เมตร เพราะจากการสำรวจพื้นที่จุดนั้นพบว่า มีความเสียหายอย่างมาก ซึ่งเดินที่คาดการณ์ว่าจะทำได้ ๑,๗๐๐ เมตร จะเป็นการลาดยางเดิม แต่หลังจากสำนักการช่างไปสำรวจเห็นว่า ต้องปรับปรุงฐานรากใหม่ โดยใช้วิธีการที่ให้ได้คุณภาพ ด้วยการรีไซกิ้งถนนผสมปูนซีเมนท์ จากนั้นจะขยายความกว้าง เพื่อให้มีความกว้างด้านข้าง ๘ เมตร และมีความปลอดภัยต่อการสัญจร จึงทำให้สามารถทำได้ประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร เราต้องการให้ถนนของ อบจ.ยุคนี้มีมาตรฐาน สามารถเทียบเท่ากับถนนของทางหลวงชนบท ผมต้องขอขอบคุณที่ทุกคนแนะนำ เพื่อให้ถนนของ อบจ.มีคุณภาพ ฝ่ายบริหารจะพยายามทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้ออกมาเป็นถนนที่มีคุณภาพและมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน” มติที่ประชุม ๔๓ คน เห็นชอบ ๓๙ คน งดออกเสียง ๓ คน

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา

ขอบคุณสมาชิกฯ ที่ยกมือ

จากนั้น ในระเบียบวาระอื่นๆ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล กล่าวว่า “อบจ.นครราชสีมา ขอขอบคุณ ส.อบจ.ทุกคนที่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ รวมถึงการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสะสม ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด หากแต่ละอำเภอต้องการให้พัฒนาด้านใด ฝ่ายบริหารก็พร้อมจะลงไปดู เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เราจะร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันพัฒนาโคราช ทั้ง ๓๒ อำเภอ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙ และปัญหาน้ำท่วม เมื่อพบปัญหามากมาย ประชาชนก็ต้องการกำลังใจ ซึ่ง อบจ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราจะใช้เงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนโคราชต่อไป”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๘ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน - วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


14 1,476