26thMay

26thMay

26thMay

 

October 09,2021

‘พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์’ ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในภาคอีสาน

วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น” ของกรมธนารักษ์ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ์ มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ โดยเฉพาะทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย เงินตราไทยสมัยต่างๆ และทรัพย์สินมีค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
โดยที่ปัจจุบัน กรมธนารักษ์ มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย เหรียญกษาปณ์ และวิถีชีวิตชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์มีความตั้งใจที่จะพัฒนาที่ราชพัสดุใจกลางเมืองขอนแก่นแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับเงินตราไทยและเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับชาวเมืองขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยได้ออกแบบและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้หมดสัญญาเช่า และธนาคารแห่งประเทศไทยส่งคืนที่ราชพัสดุพร้อมอาคารให้แก่กรมธนารักษ์ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อการใช้งาน มีพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน ที่จะได้เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ในใจกลางเมืองแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ภายในอย่างเท่าเทียมเพื่อคนทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคาร ๒ ชั้น 

ชั้นที่ ๑ มีพื้นที่ ๑,๑๓๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย โถงพิพิธภัณฑ์เพื่อกิจกรรมอเนกประสงค์ พื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน ประชาสัมพันธ์ ห้องกิจกรรม หรือ work shop ห้องสมุด ร้านขายของที่ระลึก และห้องปฐมพยาบาล 

ชั้นที่ ๒ มีพื้นที่ ๑,๐๙๕ ตารางเมตร ประกอบด้วย นิทรรศการธนารักษ์พัฒนา นิทรรศการเงินตราไทย และเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการจัดแสดงเงินตรา และเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่อดีต–ปัจจุบัน ประกอบเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองขอนแก่นตั้งแต่ยุคปี พ.ศ.๒๕๐๐ ถึงปัจจุบัน ที่จังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสมาร์ท ซิตี้

“พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น” ตั้งอยู่ภายในอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หลังเดิม) บนถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มเปิดให้บริการเยี่ยมชมวันแรกในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้เข้าชมสามารถทำการแจ้งลงทะเบียนขอเยี่ยมชมล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๔๒๗๒๕๕๐

“พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น” เปิดให้ชมใน วันอังคาร-วันอาทิตย์ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมรอบละ ๑๐-๑๕ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับรอบการให้บริการเยี่ยมชมมีทั้งสิ้น ๔ รอบต่อวัน โดยรอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น., รอบที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ น., รอบที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. และรอบที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๙๘ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


10 1,500