25thJune

25thJune

25thJune

 

January 30,2022

ตร.ภูธรภาค ๓ ผลงานเด่น ติดอันดับ ๒ ของประเทศ ลดอุบัติเหตุ‘๗ วันอันตราย’


 

ตำรวจภูธรภาค ๓ ได้อันดับ ๒ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องกันอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง “๗ วันอันตราย” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ “ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓” จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานตำรวจในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๓ บก.อก.สำนักงานตำรวจภูธรภาค ๓ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค ๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และตัวแทนหน่วยงานรับโล่เกียรติคุณ ร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศผลการดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งในภาพรวมที่ผ่านมาพบว่า ตำรวจภูธรภาค ๓ มีผลการปฏิบัติที่ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง จึงได้รับรางวัลเป็นอันดับที่ ๒ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในระดับกองบัญชาการ โดยสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ ๔๐.๗๑ ผู้บาดเจ็บร้อยละ ๔๑.๔๔ และอัตราการเสียชีวิตร้อยละ ๓๕.๒๓ จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

จากผลการปฏิบัติงานสะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง เอาใจใส่ และความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเท เสียสละ เพื่อบริหารจัดการในด้านต่างๆ กระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตำรวจภูธรภาค ๓ จึงจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ร่วมปฏิบัติงานในช่วงควบคุมเข้มข้น และหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๓ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ ประเภทรางวัลหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุน และความร่วมมืออันดียิ่ง ในการอำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รางวัล ได้แก่ ๑.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ๒.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ๓.สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ๔.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ๕.แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑ ๖.แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒ ๗.แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๓ ๘.มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา (ฮุก ๓๑) ๙.มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) และ ๑๐.สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๖ กองบัญชาการตำรวจทางหลวง

ประเภทรางวัลการอำนวยการความสะดวกการจราจร ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นอันดับที่ ๑ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นอันดับที่ ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นอันดับที่ ๓ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ และประเภทรางวัลร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในเส้นทางถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เดินทางสู่ภาคอีสาน ให้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่ได้ปฎิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ กระทั่งทำให้ประชาชนเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ จึงจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นับเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช้กฎหมายดีเด่น

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ กล่าวว่า “ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยรัฐบาลมีนโยบายทุกปี ในการเข้มงวดช่วง ๗ วันอันตราย ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ คือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งตำรวจภูธรภาค ๓ ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนกระทั่งประสบความสำเร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร และภาคเอกชน โล่ประกาสเกียรติคุณครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนเก็บไว้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพราะผมให้ความสำคัญและความร่วมมือกับทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันจึงประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ คือ การได้ดูแลประชาชนให้มีความสุข เกิดอุบัติเหตุ และเกิดการสูญเสียในทรัพย์สินหรือคนรอบข้างให้น้อยที่สุด ซึ่งงานนี้เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหมู่เหล่าในประเทศนี้ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งตำรวจภูธรภาค ๓ นับว่าประสบความสำเร็จ แม้จะไม่ได้ที่ ๑ ก็ตาม เนื่องจากในพื้นที่มีการจราจรหนาแน่น มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่ก็ถือว่าทำได้ดี และในครั้งต่อไปขอให้ทุกหน่วยงานยังรักษาความสำเร็จนี้ไว้ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ต่อไป”

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จังหวัดนครราชสีมา รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุสะสม ๗ วัน (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๔ มกราคม ๒๕๖๕) พบอุบัติเหตุ ๔๖ ครั้ง (อุบัติเหตุย่อย ๔๓ ครั้ง/อุบัติเหตุใหญ่ ๓ ครั้ง) บาดเจ็บ ๔๕ ราย (ชาย ๓๑ ราย/หญิง ๑๔ ราย) เสียชีวิต ๑๔ ราย (ชาย ๑๑ ราย/หญิง ๓ ราย) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อำเภอสูงเนิน (อุบัติเหตุ ๓ ครั้ง บาดเจ็บ ๖ ราย เสียชีวิต ๓ ราย), อำเภอจักราช (อุบัติเหตุ ๓ ครั้ง บาดเจ็บ ๑ ราย เสียชีวิต ๑ ราย), อำเภอบัวลาย (อุบัติเหตุ ๑ ครั้ง เสียชีวิต ๒ ราย), อำเภอหนองบุญมาก (อุบัติเหตุ ๕ ครั้ง บาดเจ็บ ๕ ราย เสียชีวิต ๑ ราย), อำเภอประทาย (อุบัติเหตุ ๓ ครั้ง บาดเจ็บ ๔ ราย เสียชีวิต ๑ ราย), อำเภอชุมพวง (อุบัติเหตุ ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๑ ราย เสียชีวิต ๑ ราย), อำเภอขามสะแกแสง (อุบัติเหตุ ๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๑ ราย), อำเภอโนนไทย (อุบัติเหตุ ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย), อำเภอสีดา (อุบัติเหตุ ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๔ ราย), อำเภอเมือง (อุบัติเหตุ ๙ ครั้ง บาดเจ็บ ๗ ราย เสียชีวิต ๒ ราย), อำเภอครบุรี (อุบัติเหตุ ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย), อำเภอโชคชัย (อุบัติเหตุ ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย), อำเภอแก้งสนามนาง (อุบัติเหตุ ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย), อำเภอสีคิ้ว (อุบัติเหตุ ๑ ครั้ง เสียชีวิต ๑ ราย), อำเภอเทพารักษ์ (อุบัติเหตุ ๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย), อำเภอเสิงสาง (อุบัติเหตุ ๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๑ ราย), อำเภอคง (อุบัติเหตุ ๑ ครั้ง เสียชีวิต ๑ ราย), อำเภอบ้านเหลื่อม (อุบัติเหตุ ๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๑ ราย), อำเภอขามทะเลสอ (อุบัติเหตุ ๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๑ ราย), อำเภอปากช่อง (อุบัติเหตุ ๓ ครั้ง บาดเจ็บ ๓ ราย) ส่วนอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ รวม ๑๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โนนแดง ปักธงชัย โนนสูง พระทองคำ พิมาย ห้วยแถลง วังน้ำเขียว ด่านขุนทด บัวใหญ่ เมืองยาง และลำทะเมนชัย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๒ ประจำวันที่ ๒๖ เดือนมกราคม - วันอังคารที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕


26 1,490