19thJune

19thJune

19thJune

 

February 12,2022

ปปช.ภาค ๓ สรุปมติชี้มูล ผู้บริหารองค์กร ๖ จังหวัด บุรีรัมย์มากสุด ๒๐ เรื่อง

ป.ป.ช.ภาค ๓ สรุปคดีที่ป.ป.ช.ชี้มูล และคดีที่ศาลมีคำพิพากษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๖ จังหวัด รวม ๓๘ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร อปท. พบบุรีรัมย์ชี้มูลถึง ๒๐ เรื่อง บางรายขับรถราชการไปตีกอล์ฟ

ตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูล และคดีที่ศาลมีคําพิพากษาใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๒๕ ในพื้นที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อผู้ถูกชี้มูล)

มีส่วนได้เสีย-ละเว้นหน้าที่

สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราช สีมา มีจํานวน ๒ เรื่อง เป็นข้อมูลกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล ได้แก่ ๑.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กับพวก กรณีเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญา ที่ทํากับเทศบาลเมืองเมืองปัก ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศรีพลรัตน์ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ จํานวนเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.สีมุม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กับพวก กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้มีการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท เป็นผู้มีสิทธิเข้าทําสัญญาซื้อขายรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยมิได้มีการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

จำคุก ๒ ปีไม่รอลงอาญา

ทางด้านสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดสุรินทร์ มี ๑ เรื่อง เป็นคดีที่ศาลมีคําพิพากษา คือ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ กรณีลดวงเงินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดหนองกระดาน โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๒ ความคืบหน้าล่าสุด ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษายืนตามศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๓ ที่พิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามมาตรา ๑๕๗ จําคุก ๒ ปี ไม่ รอลงอาญา ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด

บุรีรัมย์ ๒๐ เรื่อง

สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน ๒๐ เรื่อง เป็นข้อมูลกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล ๑.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.เขาดินเหนือ อําเภอบ้านกรวด กับพวก กรณีเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.เขาดินเหนือ ทั้งที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.เขาดินเหนือ อําเภอบ้านกรวด กับพวก กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหลัก และเบิกจ่ายเงินโดยทุจริต ๓.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรองนายก อบต.เมืองยาง อําเภอ ชํานิ กับพวก กรณีแก้ไขใบเสนอราคา ของผู้เสนอราคา เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองยาง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐

๔.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่าน กับพวก กรณีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๘ และบ้านสองห้อง หมู่ที่ ๙ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ๕.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง กับพวก กรณีทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านโดย ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง ๖.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.สระบัว อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก กรณีทุจริตในการจ้างเหมาเวที และเครื่องเสียงในงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๕๘

๗.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.หนอง ขมาร อําเภอเมือง กับพวก กรณีช่วยเหลือบุตร ของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขมาร ให้เป็นผู้สอบได้และได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร ๘.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนเพกา ตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก กรณีกําหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อกีดกันผู้เสนอราคาบางราย ๙.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก กรณีทุจริตการจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลแคนดง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก กรณีทุจริตในการจําหน่ายชากวัสดุที่ไม่สามารถใช้การได้ และไม่นําเงินที่ได้จากการขายชากวัสดุ ส่งสํานักงานเทศบาลตําบลแคนดง

๑๑.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.ดอนมนต์ อําเภอสตึก กับพวก กรณีปกปิดประกาศสอบราคา ปลอมประกาศสอบราคาและปลอมประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๖ โครงการ ๑๒.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.ถลุงเหล็ก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ กับพวก กรณีทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพะไล หมู่ที่ ๒ และบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑๓.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.บ้านไทร อําเภอประโคนชัย กับพวก กรณ์ก่อสร้างรางระบาย น้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ ตําบลบ้านไทร อําเภอประโคนชัย ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน ๑๔.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.หูทํานบ อําเภอปะคํา กับพวก กรณีทุจริตในการดําเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ และ ๑๖ ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยไม่ลง ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานเป็นเท็จ ๑๕.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.เมืองแก อําเภอสตึก กับพวก กรณีทุจริตโครงการก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองแกเดิม หมู่ที่ ๑๗

๑๖.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.บ้านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีใช้แผนอัตรากําลังพนักงาน ส่วนตําบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ซึ่งเป็นเอกสารปลอม และละเว้นไม่ดําเนินการให้ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การ บริหารส่วนตําบลบ้านยาง ๑๗.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.ทุ่งกระเต็น อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก กรณีทุจริตในการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นําท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๑๘.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.กระสัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสําโรง หมู่ที่ ๓-บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ๑๙.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีละเว้นไม่บอกเลิกสัญญาและแจ้งเวียนประกาศ ให้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสนิทพัฒนา หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ที่หลีกเลี่ยงไม่มาทําสัญญาจ้างให้เป็นผู้ทิ้งงาน และ ๒๐.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.ไทยเจริญ อําเภอปะคํา กับพวก กรณีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๐ โดยไม่ผ่านสภา อบต.ไทยเจริญ

ผอ.นำรถราชการขับไปตีกอล์ฟ

สำหรับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดยโสธร มีจํานวน ๗ เรื่อง เป็นข้อมูลกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล ได้แก่ ๑.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กับพวก กรณี นํารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนด์เงิน หมายเลขทะเบียน กค๗๑๒๗ ยโสธร ของทางราชการ (อบจ.ยโสธร) ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านและที่ทํางาน โดยไม่ได้นํารถยนต์ไปเก็บรักษาไว้ที่ อบจ.ยโสธร และขับขี่ไปตีกอล์ฟที่ค่ายบดินทรเดชา ๒.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.กู่จาน อําเภอคําเขื่อนแก้ว กับพวก กรณีไม่ประกาศรายละเอียดการคํานวณ ราคากลางตาม BOQ และไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน ในโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ ๓.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.ค้อเหนือ กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้นจะกระทํา ๔.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการชลประทานยโสธร กับพวก รวม ๗ คน กรณีทุจริตในการจัดซื้อพัสดุท่อ AVC ท่อ PVC และท่อเหล็กเหนียว เพื่อใช้สําหรับงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง (ระยะที่ ๒) ตําบล บากเรือ อําเภอมหาชนะชัย

๕.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรณีทุจริตโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดยโสธร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้แอบอ้างชื่อญาติขอรับพันธุ์กล้ายาง นําไปปลูกในที่ดินของตนเอง และสั่งการให้ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า ๖ (ยโสธร) แจกจ่ายกล้ายางพาราให้กับพรรคพวก ทั้งที่มิได้ประกอบอาชีพเกษตรกร ๖.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร กับพวก กรณีประวิงเวลาและดําเนินการจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๔, ๕, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลตาดทอง ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข้ง ๒๕๕๕ โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางรายเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และ ๗.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการชลประทานยโสธร กับพวก กรณีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านท่าช้าง ตําบลบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย โดยมิชอบ

ชี้มูลอดีตนายก อบจ.อุบลฯ

ในขณะที่สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวน ๔ เรื่อง เป็นข้อมูลกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล ได้แก่ ๑.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบจ.อุบลราชธานี (นายพรชัย โควสุรัตน์) กับพวก รวม ๙ คน กรณีข้อกล่าวหาที่ ๑ ร่วมกันมีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ในการเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการจัดซื้อกล้องส่องทางไกลชนิดบันทึกวิดีโอ Full HD 2D/3D ซูมแบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่า จํานวน ๒ กล้อง ข้อกล่าวหาที่ ๒ ร่วมกันกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของกล้องส่องทางไกลชนิดบันทึกวิดีโอ Full HD 2D/3D ซูมแบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่า อันเป็นการกระทําโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการ เสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดมีสิทธิ์ทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอ ราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และ ๒.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบจ.อุบลราชธานี กับพวก รวม ๑ คน กรณีโครงการขุดสระห้วยระเว หมู่ที่ ๒ ราคากลาง ๘๑๔,๔๖๔ บาท ๓.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายก อบต.กุดลาด กับพวก รวม ๑ คน กรณีสืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีการตรวจรับงานในโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านผาแก้วใหญ่, หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์ทอง และหมู่ที่ ๑๑ บ้านผาแก้ว โดยผู้รับจ้างก่อสร้างบ่อพัก ขนาดไม่เป็นไปตามแบบแปลนจึงไม่ผ่านการตรวจรับ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จึงได้สั่งการให้ปรับลดขนาด แบบแปลนในโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๓ โครงการข้างต้น โดยมีผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ จัดทํา รายงานการประชุมอันเป็นเท็จ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจากสภา อบต.กุดลาด แล้ว ทั้งที่เรื่องดังกล่าว ไม่เคยผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา คือ บริษัทที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ก่อตั้งขึ้น และภายหลังได้โอนกิจการให้น้องสาว สามารถส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาได้

๔.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี ตําบลอุบล กับพวกรวม ๗ คน กรณีกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ ๑) การจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามประกาศและเอกสารประมูลซื้อเลขที่ E๑/๒๕๕๕ ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ราคากลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๕ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๕ โดยไม่ได้มีการเผยแพร่ประกาศ การประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลังฯ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นได้มีการทําหลักฐานเท็จ เพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่ามีการ ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ๒) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก ตาม ประกาศและเอกสารประมูลซื้อเลขที่ E๒/๒๕๕๕ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ ราคากลาง ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้เผยแพร่ประกาศการประมูลซื้อทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และของสํานัก งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นได้ทําหลักฐานเท็จ เพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่ามีการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ๓) การจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามประกาศและเอกสาร ประมูลซื้อเลขที่ E๓/๒๕๕๕ ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕ ราคากลาง ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๕ โดยไม่ได้เผยแพร่ประกาศการประมูลซื้อทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และของสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นได้จัดทําหลักฐานเท็จ เพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่ามีการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ๔) จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตําบลอุบล จํานวน ๔๒๐ ชุด ตามประกาศและเอกสารประมูลจ้างเลขที่ E๒/๒๕๕๕ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕ ราคากลาง ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๕๕ ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๕ โดยไม่มีการเผยแพร่ประกาศการประมูลซื้อทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และของสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดราคากลางสูงเกินควร และงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างกำหนด

ชี้มูลผอ.โรงพยาบาล

ท้ายสุดสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดอํานาจเจริญ มี ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายแพทย์ ๕ รักษาการผู้อํานวยการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม กับพวกรวม ๘ คน กรณีเอื้อประโยชน์ให้ร้านพรพรรณอลูมิเนียมชนะการสอบราคาและเข้าเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ และจัดทํา เอกสารจัดซื้อจ้างเป็นความเท็จโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม ๒.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอํานาจเจริญ กับพวกรวม ๓ คน กรณีเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างตามภารกิจของ เทศบาลเมืองอํานาจเจริญเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ๓.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลโคกกลาง กรณีเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ๔.เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนคู่ กรณีกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่ง หน้าที่ราชการ ทุจริตในการเปิดซองสอบราคาและพิจารณาผลการสอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจ้างสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชํารุดทรุดโทรมและ ประสบภัยตามประกาศโรงเรียนบ้านโนนคู่ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทั้งนี้ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๔ ประจำวันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช  ๒๕๖๕


35 1,830