23rdApril

23rdApril

23rdApril

 

March 05,2022

“สุวัจน์”มุ่งสร้างโคราชมหานคร ฟื้นเปลี่ยนสนามรบสู่สนามการค้า

“สุวัจน์” เตรียมแผนหลังโควิดสงบ สร้างโคราชเป็นมหานคร สืบสานเจตนารมณ์พลเอกชาติชาย มุ่งมั่นให้เมืองโคราชเป็นศูนย์กลางและประตูสู่อีสานอย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า สร้างความมั่นใจให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนในการดำเนินเศรษฐกิจลื่นไหล

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครนครราชสีมา นำโดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมตามโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕ “เรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรชุมชนกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้องค์กรชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่และส่งเสริมการเป็นผู้นำให้องค์กรชุมชน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วยประธานชุมชน ประธาน อสม. ประธานพัฒนาสตรี ในเขตเทศบาลนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น ๓๑๐ คน โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ส.อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ โรงแรมแคนทารีโคราช

ในการนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เปิดเผยว่า “ขอเป็นกำลังใจให้ประธานชุมชน ประธาน อสม. และประธานพัฒนาสตรีในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี จากนั้นต้องเตรียมการกระตุ้นเศรษฐกิจ วางรากฐานชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการรองรับนักท่องเที่ยว นักลงทุนที่กำลังจะเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งผู้แทนของประชาชนในระดับชุมชน หมู่บ้านมีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของแผนพัฒนาประเทศในภาพรวม เพื่อรวมพลังสร้างโคราชให้เป็นมหานคร รองรับเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล สืบสานเจตนารมณ์ของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นให้เมืองโคราชเป็นศูนย์กลางและประตูสู่อีสานอย่างมีประสิทธิภาพ

“สำหรับนโยบายด้านเศรษฐกิจของชาติพัฒนาได้เตรียมเชื่อมโยงพื้นที่ จ.นครราชสีมา กับทุกจังหวัดในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างอีสานให้เป็นเมืองหน้าด่านการค้า การลงทุน ระบบโลจิสติกส์ เป็นศูนย์กลางภูมิภาคของการลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงถือเป็นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของพลเอกชาติชาย ภาค ๒ อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรอบคอบตามขั้นตอนเหมือนการล้มยักษ์ทีละตัวตามแนวทางของพลเอกชาติชาย เช่นปัญหาโรคระบาดให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นักท่องเที่ยวและนักลงทุนในการดำเนินเศรษฐกิจต่อไปได้” นายสุวัจน์ กล่าว


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๗ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่  ๘  เดือนมีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕


1003 1420