12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

April 02,2022

เอไอเอสจับมือนิคมอุตสาหกรรมอุดรฯ นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเทคโนโลยี

เอไอเอสนำศักยภาพของโครงข่าย 5G เข้าวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีหรือ Digital Infrastructure เพื่อรองรับและเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ และยกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็น Smart Industrial ที่สมบูรณ์แบบ เข้ามายกระดับภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตของภาคอีสานให้มีขีดความสามารถและพร้อมแข่งขันในอนาคตต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่อาคารคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพิธีลงนามความร่วมมือบริการวางโครงข่ายโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ระหว่าง นายกองตรีพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด กับนายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส นายสมชาย นาคราช หัวหน้าแผนกงานปฏิบัติการด้านเทคนิค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจ.อุดรธานี และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นายกองตรีพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือกับเอไอเอสครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของภาคอีสาน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคม นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีแห่งนี้จะเป็นกลไกหลักในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโตให้กับคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโครงการบนพื้นที่ ๒,๒๐๐ ไร่ ได้พัฒนาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกแล้วเสร็จกว่าร้อยละ ๘๐ พร้อมเปิดให้โรงงานเข้ามา ได้ตั้งแต่กลางปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีโรงงาน  จํานวน ๑๐๐ แห่ง และเกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ อัตรา และวงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า ๗๔,๐๐๐ ล้านบาท”

 

นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเอไอเอสได้นำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G เข้าเชื่อมต่อเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาคการผลิต ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงาน พาร์ทเนอร์ ภาคเอกชน และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในการเข้าไปวาง Digital Infrastructure รวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าไปผลักดัน ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถ และศักยภาพที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ อีกทั้งเรายังเชื่อว่าการมีองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีในทุกกระบวนการทำงานภายใต้ Digital Ecosystem จะสามารถช่วยสร้างความแตกต่าง รวมทั้งสร้างแรงดึงดูดจากนักลงทุนให้เข้ามาร่วมกันสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“ความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี นับเป็นอีกก้าวสำคัญต่อการทำงานกับภาคธุรกิจในภาคอีสานที่นับว่าเป็นอีกพื้นที่ศักยภาพด้านการผลิต โดยเราได้วาง Digital Infrastructure จากโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G และ Fiber Optic เพื่อให้พร้อมรองรับและเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สามารถใช้ศักยภาพจากโครงข่ายสัญญาณในการทำงาน รวมทั้งบริการ Smart Solution ต่างๆ อาทิ Smart factory ระบบบริหารจัดการโรงงานอัจฉริยะ, Smart meter , Environment sensor, Smart tracking ระบบอุปกรณ์ติดตามรถ, บริการจัดเก็บข้อมูล on cloud ในรูปแบบ Enterprise Cloud, CCTV and video analytics, Smart parking และอื่นๆ  ที่เอไอเอสมีความพร้อมในการพัฒนาเพื่อร่วมกันยกระดับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดอุดรธานีให้มีขีดความสามารถและพร้อมแข่งขันในอนาคตต่อไป”

นายมหัณณพ กล่าวอีกว่า “AIS ยังคงเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีที่สามารถส่งมอบประสบการณ์รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ทเนอร์ เพราะเราเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่แข็งแรง จะมีส่วนสำคัญมากต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพภาคการผลิตนิคมอุตสาหกรรมภาคอีสาน รวมถึงผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เปิดรับโอกาส ความท้าทายและการแข่งขัน”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๐ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่  ๒๙  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕


33 1,509