12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

April 03,2022

มทร.สุรินทร์จับมือ‘นูแมพ’ ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จับมือ บจก.นูแมพ เปิดโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ปลูกสำนึกประหยัดพลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตสุรินทร์ นพ.ธีระเกียรติ์ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ  ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเปิดโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค เพื่อชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทุกปีงบประมาณ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องแสดงงบประมาณอื่น เพื่อการชำระค่าสาธารณูปโภคด้านต่างๆ รวมทั้งการวางแนวทางการใช้พลังงานทดแทน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้ลงนามในสัญญากับบริษัท นูแมพ จำกัด เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ระยะเวลา ๑๗ ปี เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และนำผลตอบแทนที่ได้จากการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ชำระเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ให้กับผู้ลงทุนโครงการ ทั้งนี้ เพราะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านั้น มีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ก่อมลพิษมากมาย หนึ่งในนั้นคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซ CO2 ที่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมไปจนถึงส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลก ในขณะเดียวกันการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษ ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้เป็นพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง ประกอบกับบริษัทผู้ลงทุนยังอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ของโครงการ และระบบควบคุมต่างๆ ให้นักศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย

โครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โดยวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ใช้หลังคาอาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ นับเป็นโครงการต้นแบบที่จะสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงการร่วมกันใช้พลังงานอย่าง ประหยัด มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย

นพ.ธีระเกียรติ์ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภาฯ กล่าวว่า โครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ทำให้ได้เห็นความพยายามของคณะผู้บริหารในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่ไม่จำเพาะว่าต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น แต่เป็นการบูรณาการใช้สถานที่ต่างๆ เป็นห้องเรียนได้ตามโอกาสที่เหมาะสม ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จะเป็นระบบที่ช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอัน เนื่องมาจากการผลิตไฟฟ้าด้วยรูปแบบอื่น เช่น การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมัน หรือถ่านหิน ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้มีส่วนทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งสิ้น จึงต้องส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้รับรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด รู้คุณค่า ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง และร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล การดำเนินการความร่วมมือระหว่าง มทร.อีสาน กับบริษัท นูแมพ จำกัด และตลอดทั้งระยะเวลาในสัญญาความร่วมมือ จะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ที่อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จะเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และนักศึกษาอย่างแน่นอน


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๑ วันพุธที่ ๓๐ เดือนมีนาคม - วันพุธที่ ๕  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕


43 1,546