17thJune

17thJune

17thJune

 

April 30,2022

‘เน็กซ์พอยท์’หนุนเต็มที่ โคราชเมืองไร้มลพิษ สังคมคาร์บอนต่ำยั่งยืน

ภาครัฐและเอกชนในโคราช ร่วมจัดงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 โชว์นวัตกรรมและยานยนต์ไฟฟ้าทุกชนิด เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อนำร่องเปลี่ยนโคราชเป็นมหานครไร้มลพิษ สร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และตอบสนองนโยบายการเป็นเมืองอัจฉริยะ

 

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งเมืองโคราช, ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), นายนาวิน เสนาะดนตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นริษัทแม่ของเน็กซ์เอ็กเพรส ที่เข้ามาเดินรถโดยสารสาย ๒๑ (กรุงเทพฯ-โคราช) และใช้รถทัวร์พลังงานไฟฟ้า และนายปรเมษฐ์ บันสิทธิ์ กรรมการจัดงาน ร่วมแถลงข่าวจัดงาน โครงการ “Low Carbon City & EV Expo 2022 ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเปิดตัว “โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งเมืองโคราช” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้การสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมงาน

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ กล่าวว่า “โคราชจะเป็นจังหวัดแรกที่มีการจัดงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 เพื่อนำร่องสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งการจัดงานนี้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เรื่องการเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Korat Smart City โดยโคราชเสนอขอการเป็นเมืองอัจฉริยะต่อ DEPA ทั้งหมด ๗ ด้าน ได้แก่ Smart Environment Smart Economy Smart Energy Smart Living Smart People Smart Governance และ Smart Mobility ซึ่งงานครั้งนี้อยู่ภายใต้ Smart Mobility แต่การจะเป็นเมืองปลอดมลพิษ จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน โดยงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ภายในงานจะมีการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทั้งรถส่วนตัว รถทางการเกษตร และรถสาธารณะ ที่สำคัญภายในงานจะมีอุปกรณ์หรือนวัตกรรมมากมายมาจัดแสดงด้วย เพราะงานนี้เป็นการจัดแสดงนวัตกรรม ไม่ใช่งานขายของ แต่งานจะเน้นให้ประชาชนมาเรียนรู้และรับชมเทคโนโลยีที่ช่วยลดคาร์บอน ส่วนสาเหตุที่จัดงานบริเวณลานหน้าศาลากลาง เพราะว่าจะนำเรือไฟฟ้ามาจัดแสดงในคูเมืองด้วย เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองนั่งเรือโดยสารไฟฟ้า เป็นการทดลองโครงการเรือไฟฟ้าในลำตะคองช่วงผ่านเมืองโคราช เนื่องจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาลำตะคองช่วงผ่านเมืองโคราช จึงทำให้มีโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงมาค่อนข้างมาก และที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ หลายภาคส่วนลงพื้นที่ไปจัดระเบียบ ทำความสะอาดลำตะคอง และมีการล่องเรือชมทิวทัศน์ ซึ่งทำให้เห็นอีกมุมมองหนึ่ง ดังนั้น ถ้ามีเรือสาธารณะเชื่อมพื้นที่ต่างๆ ผ่านลำตะคอง ก็จะทำให้เกิดลนด์มาร์คใหม่ เกิดการเดินทางใหม่ๆ นักท่องเที่ยวก็จะให้ความสนใจ เป็นการเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย”

ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ กล่าวว่า “โครงการฯ มีเป้าหมายในกรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์โครงการวิจัย ๓ ประเด็น คือ ๑.พัฒนาระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะ สําหรับการพัฒนาต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ ๒.พัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะสู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะสังคมคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ของเมืองโคราช และ ๓.ยกระดับความรู้การพัฒนาเมืองของชาวโคราชสู่ความเป็นสังคมและเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ โดยการศึกษาระดับเมืองจะดําเนินการวิจัยภายใต้ กรอบแนวคิด ๔ องค์ประกอบคือ ๑.สิ่งแวดล้อมเมือง ๒.ระบบคมนาคมเมือง ๓.ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และ ๔.ด้านอาคารมีการออกแบบและวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยจะดําเนินการสรุปประเด็นเนื้อหาเข้าสู่การบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นหรือเมืองอื่นๆ สู่การขับเคลื่อน ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”

ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้การผลักดันโดย UNDP เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลไกกระบวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และการบริการสาธารณะต้นแบบ (Area Sandbox) เชื่อมต่อแผนธุรกิจและแผนการบริการสาธารณะของเมือง โดยใช้เมืองโคราชเป็นพื้นที่นําร่องด้วยการ ทดสอบระบบขนส่งสาธารณะด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมนําร่อง เพื่อทดสอบการดําเนินงานจริงของสังคมคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่นโดย UNDP ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลนครนครราชสีมา รวมถึงการสนับสนุน โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อนําไปขยายผลในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ปรับเปลี่ยนการใช้ยานยนต์พลังงงานน้ำมันเป็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อร่วมกันเดินหน้าเมืองโคราช และสังคมในประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รองรับเงื่อนไขของภาวะปกติใหม่ (New Normal) ของสังคมโลก ในขณะที่จากการศึกษาการยกระดับการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหลังจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาใช้รูปแบบของเศรษฐกิจสีเขียว ในการขับเคลื่อนและการผลักดันให้เกิดสังคม EV ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสี เขียวในระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม”

นายปรเมษฐ์ บันสิทธิ์ กล่าวว่า “งานนี้เป็นมหกรรมแสดงยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ แบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำมาแบบครบวงจร ภายในงานจะจัดให้มีการจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ทั้งรถส่วนบุคคลไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ยานยนต์ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานเมืองคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะจากทั่วประเทศอีกด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และการเข้าถึงกรอบแนวคิดด้านเมืองคาร์บอนต่ำ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีปราศจากมลพิษในระดับเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักในระดับประเทศที่จะยอมรับและเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม จากการใช้ยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นยนต์ไฟฟ้า และสร้างการรับรู้สาธารณะในความหลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีเมืองคาร์บอนต่ำทุกมิติ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเมืองด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำให้เกิดขึ้นจริง และสอดคล้องกับการตั้งเป้าการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมถึงมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำด้วย”

นายนาวิน เสนาะดนตรี บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เน็กซ์พอยท์พร้อมอย่างเต็มรูปแบบที่จะร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และลดมลพิษในพื้นที่เมืองผ่านโครงการ Low Carbon City & EV Expo 2022 ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ ด้วยความพร้อมของเน็กซ์พอยท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ภาพใต้กลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โรงงานประกอบ battery นําเข้าและจัดจําหน่าย รวมถึงให้บริการด้านการสนับสนุนทางการเงินสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าในทุกรูปแบบ ดังนั้นภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า เน็กซ์พอยท์ยินดีอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรม Low Carbon City & EV Expo 2022 ในขณะที่การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เน็กซ์พอยท์ยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทฯ อย่างเต็มรูปแบบในทุกสายผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีจากบริษัทในเครือ เพื่อร่วมให้การสนับสนุนโครงการเมืองคาร์บอนต่ำในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโคราชในการเป็นต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันสร้างความตระหนักในระดับประเทศ ในการร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ำในอนาคตร่วมกัน”

ทั้งนี้ ภายในงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 มีกิจกรรมการประกวด EV Smart lady 2022 โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลผู้เข้ารอบ ๑๖ คนสุดท้าย ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านทางแฟนเพจ EV Smart Lady จากนั้น เปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๖ คนสุดท้าย ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และประกวดรอบตัดสิน ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ในงาน Low Carbon City & EV Expo 2022


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๔ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕


30 1,518