17thJune

17thJune

17thJune

 

May 14,2022

“ไนท์วัดบูรพ์” ตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานส่งมอบโครงการ ตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ณ ตลาดไนท์บาซาร์ (วัดบูรพ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และดำเนินการเปลี่ยนไม้กระดานที่ชำรุด เปลี่ยนกล่องไฟฟ้าที่แตกหัก เปลี่ยนปลั๊กไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งเปลี่ยนป้ายชื่อตลาด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในโครงการตลาดนัดชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน 

โดยในปี ๒๕๖๕ PEA จัดโครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย โครงการ PEA Community Mall, โครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพร, โครงการ PEA จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง, โครงการ ตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และโครงการจัดทำของที่ระลึก ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย

สำหรับโครงการ “ตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการใน ๔ ภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการ ณ ตลาดไนท์บาซาร์ (วัดบูรพ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง PEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ จึงดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจาการใช้ไฟฟ้า สนับสนุนการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้า LED เพื่อเพิ่มความสว่างไสว และทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมการสร้างรายได้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในตลาดนัดชุมชน

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๖ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


29 1,499