25thMay

25thMay

25thMay

 

July 15,2022

เพิ่มจุดกลับรถเข้าสนามบิน แก้รถติดชั่วโมงเร่งด่วน

แขวงทางหลวงฯ เพิ่มจุดกลับรถเข้าสนามบิน แก้ปัญหารถติดและเร่งระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วน ระบุ งบปี ๖๕–๖๖ ขอนแก่นได้ขยายถนนมากที่สุดในประเทศไทย เร่งประสานท้องถิ่นรับการถ่ายโอนถนนเพิ่มเติม หลังพบงบท้องถิ่นแก้ไขปัญหาไม่ได้หลายเส้นทาง


เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่จุดกลับรถ กม.ที่ ๑+๓๒๕ ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๘ ทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต ๒ พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๗ ขอนแก่น, นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ และนายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ร่วมเปิดจุดกลับรถและทดสอบระบบการกลับรถของจุดหลักรถ กม.ที่ ๑+๓๒๕ ถนนเส้นทางทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ก่อนถึงโรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ขอนแก่น ซึ่งแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ สร้างขึ้นเป็นจุดกลับรถแห่งที่ ๓ ของถนนเส้นดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนและลดระยะเวลาในการเดินทางให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนรอบสนามบิน ท่ามกลางชาวชุมชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมทดสอบระบบการกลับรถในจุดกลับรถแห่งใหม่นี้จำนวนมาก

นายวัฒนา ช่างเหลา กล่าวว่า จุดกลับรถนี้ เป็นไปตามการร้องเรียนและการลงพื้นที่สำรวจร่วมกันของคณะทำงานร่วมทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหาสภาพการจราจร โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนี้เฉพาะในชุมชนโดยรอบสนามบิน มีทั้งสิ้น ๔ หมู่บ้านไม่นับรวมปริมาณรถของผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบิน ซึ่งเดิมต้องไปกลับรถ บริเวณใต้สะพานทางเข้าสนามบิน หรือบริเวณตอนกลางของถนน ดังนั้น การก่อสร้างเพิ่มเติมในจุดนี้ถือเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมนั้น ดำเนินการโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

“จุดกลับรถจุดนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการเปิดเกาะกลางถนน ระยะทางความกว้างจากหัวเกาะถึงหัวเกาะประมาณ ๑๖ เมตร มีการติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟกะพริบแจ้งเตือนตามหลักวิศวกรรมทางถนน มีการเพิ่มไฟส่องสว่างในจุดกลับรถและการทาสีเส้นถนน ให้เด่นชัด ซึ่งวันนี้จุดกลับรถแห่งนี้ได้เปิดพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนที่สัญจรไป-มาในเส้นทางถนนสายดังกล่าวที่มีวันละไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ คัน อย่างไรก็ดีเตรียมที่จะประสานกับท้องถิ่น ทั้ง อบจ., เทศบาล และ อบต. ในการสำรวจถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่นว่าจุดใด ที่เกินกำลังหรือการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ไม่สามารถทำการซ่อมแซม ได้ก็จะมีพิจารณารับการถ่ายโอนให้กับกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาพรวมต่อไป” นายวัฒนา กล่าว

ขณะที่นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ กล่าวว่า เดินถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๘ เส้นทางจุดตัดจากถนนมะลิวัลย์ มาที่ท่าอากาศยานฯ นั้น เป็นของกรมท่าอากาศยาน และได้มีการโอนให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เมื่อประมาณ ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงจุดแรกคือการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดตัด ระหว่างถนนมะลิวัลย์และถนนเส้นทางสายนี้ เพื่อเปิดเป็นจุดระบายรถที่รถสามารถที่จะเลี้ยวขวาออกจากสนามบินได้เลย ตามการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะที่ติดตั้งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงจุดกลับรถเดิมที่มี คือ บริเวณใต้สะพานยกระดับทางเข้าสนามบิน,จุดกลับรถด้านหน้าทางเข้าสนามบิน และจุดกลับรถตอนกลางของถนนเส้นทางสายนี้ และวันนี้ด้วยสภาพของเมืองที่เปลี่ยนไป โดยที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางสายนี้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มจุดกลับรถ อีก ๑ จุดถือเป็นการลดระยะทางของการเดินทางของคนในชุมชนได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้านโดยรอบสนามบินที่มีอยู่ ๔ หมู่บ้านหลัก หากและหมู่บ้านมีรถยนต์หมู่บ้านละ ๓๐๐ คัน รวมประมาณ ๑,๒๐๐ คัน ไม่นับรวมรถส่วนบุคคล รถโดยสาร รถแท็กซี่ หรือรถจักรยานยนต์ที่มารับ-ส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ เท่ากับว่าจุดกลับรถจุดนี้ ที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ ได้ใช้งบบำรุงของแขวงฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทมาดำเนินการจัดสร้าง จึงถือเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างมาก

“ในปี ๒๕๖๕ ขอนแก่นได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินโครงการขยายผิวช่องทางการจราจร จากเดิม ๒ ช่องทางเป็น ๔ ช่องทางและจาก ๔ ช่องทางเป็น ๖ ช่องทาง รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ซึ่งถือเป็นงบประมาณที่กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการขยายผิวช่องทางการจราจรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ขณะที่ปี ๒๕๖๖ ก็จะมีการขยายผิวการจราจรอีกหลายจุด ซึ่งขอนแก่นได้รับการจัดสรรในจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๘ จะมีการปรับปรุงทางเท้าและขยายจุดจอดรถเพิ่มเติม เพื่อรองรับกับแผนพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนในเส้นทางสายหลักที่กระทรวงคมนาคมได้กำหนดไว้” ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ กล่าวท้ายสุด


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๕ ประจำวันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


14 1,478