25thJune

25thJune

25thJune

 

July 23,2022

ชู‘ดร.ประไพศรี สุภา’มหาศาล ทุ่มเทอุทิศงานเพื่อ‘มทร.อีสาน’

มทร.อีสาน ทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๓ ปี ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง พร้อมเปิดป้าย “หอประชุมประไพศรี สุภา” เพื่อเป็นเกียรติประวัติในคุณความดี และคุณูปการที่มีต่อ มทร.อีสาน ด้าน “ดร.ประไพศรี สุภา” เผยรู้สึกปลาบปลื้มและภูมิใจ


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ๕๓ ปี ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และพิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุม ประไพศรี สุภา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.อีสาน ร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

ภายในพิธี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา การถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร และพระสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมงาน และร่วมกันถวายภัตตาหารเพล โดยก่อนเริมพิธีเปิดป้ายและพิธีเจิมป้ายอาคาร “หอประชุมประไพศรี สุภา” อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ซึ่งรับหน้าที่พิธีกรในงาน เป็นตัวแทนกล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติ ดร.ประไพศรี สุภา อดีตผู้อำนวยการวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

สำหรับพิธีเปิดป้ายอาคาร “หอประชุมประไพศรี สุภา” สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อหอประชุมหนองระเวียง เป็น “หอประชุมประไพศรี สุภา” เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ความทุ่มเทเสียสละและคุณูปการดังกล่าวของ อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา อดีตผู้อำนวยการวิทยาเขตภาตตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีต่อศูนย์ฝึกวิชาชีพภาคสนาม กระทั่งพัฒนามาเป็นศูนย์การศึกษาหนองระเวียงในปัจจุบัน จึงได้มีการพิธีเปิดป้าย “หอประชุมประไพศรี สุภา” เพื่อเป็นเกียรติประวัติในคุณความดี และคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสืบไป

เผยความรู้สึก

ดร.ประไพศรี สุภา เปิดเผยกับ ‘โคราชคนอีสาน’ ว่า “วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจและภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติในวันนี้ ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีวันนี้ การทำงานก็ทำไปเรื่อยๆ ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้หวังอะไรตอบแทน แต่ผลที่ได้ก็ออกมาเป็นดั่งทุกวันนี้ รุ่นน้องเห็นเขาก็บอกว่า อาจารย์ทำอะไรให้กับศูนย์หนองระเวียงมากมาย จึงทำเรื่องขึ้นไปขอใช้ชื่ออาจารย์เป็นชื่อของหอประชุมแห่งนี้ ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้แบบนี้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ยังมองเห็นว่าอาจารย์ทำอะไรบ้าง ขณะนี้อาจารย์ทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรตามโรงเรียนต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง แต่ก็ต้องการพักผ่อนแล้ว เพราะปีนี้อายุจะครบ ๙๐ ปีแล้ว”

ดร.ประไพศรี กล่าวท้ายสุดว่า “ขอฝากให้รุ่นน้องๆ ทำงานด้วยใจ ทำงานไม่ต้องไปหวังผลอะไร ผลรับที่ได้จะตามมาเอง ทำอะไรต้องทำด้วยใจ ทำอย่างเต็มความสามารถ ถ้าเราทำดี เดี๋ยวจะได้รับผลตอบแทนเอง”

ทำงานด้วยความเสียสละ

ทั้งนี้ ดร.ประไพศรี สุภา เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ ปัจจุบันอายุ ๘๙ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐, ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๒, ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๗ และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕

เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูตรี วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นหัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘ และดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ กระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขต ระดับ ๙ ใน พ.ศ.๒๕๓๗

ดร.ประไพศรี สุภา ได้รับรางวัลเกียรติคุณ เป็นครูที่อุทิศตนเพื่อคุณธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพครู เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลจากคุรุสภา เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการคุรุสภา อำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๔ และในปีเดียวกันนั้น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ได้รับการยกย่องให้เป็น “คนดีศรีสังคม” จากมูลนิธิศาสตราจารย์ประภาศ อวยชัย เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับการยกย่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าเป็นผู้เสียสละ อุทิศตน และทำคุณประโยชน์ต่อสถาบัน และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗

เหตุแห่งการกำเนิด

นับตั้งแต่ครั้งพระครูอนุกูลสิกขภูมิ (ทองมาก อโสโก) เจ้าอาวาสวัดโตนด เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง ร่วมกับชาวบ้านตำบลหัวทะเล ตำบลมะเริงและตำบลหนองระเวียง ยกที่ทำกินและบริจาคที่ดิน จำนวน ๒๕๐๐ ไร่ ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.ธนู แสวงศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ จึงใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็น “ศูนย์ฝึกวิชาชีพภาคสนาม” ของวิทยาลัยฯ (ศูนย์ฝึกฯ หนองระเวียง)

จากนั้น พ.ศ.๒๕๓๒ ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ประไพศรี สุภา ผู้อำนวยการวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดย ผอ.ประไพศรี สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง (อีสานเขียว) ให้นักศึกษาของวิทยาเขตฯ ร่วมกันปลูกป่าในศูนย์ฝึกฯหนองระเวียง ทุกวันจันทร์ ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน และได้เพาะกล้าไม้แจกจ่ายหน่วยงานต่างๆ นำไปปลูกในโครงการอีสานเขียว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ต้น กระทั่ง พ.ศ.๒๕๓๘ วิทยาเขตฯ ได้รับงบประมาณในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน กำหนดพื้นที่ปลูก ๘๐๐ ไร่ ส่งผลให้วิทยาเขตฯ มีรายได้จากน้ำยางพาราในภายหลัง

พ.ศ.๒๕๓๕ ดร.ประไพศรี สุภา ได้ระดมทุนจัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ ๖๐ พรรษา ขึ้นในศูนย์ฝึกฯ หนองระเวียง โดยเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติขนาดพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ จากนั้น ได้ขอพระราชทานสนองพระราชดำริ ใช้พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ในศูนย์ฝึกฯ หนองระเวียง ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อใช้เป็นที่ศึกษา วิจัย และใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ และ พ.ศ.๒๕๓๖ ศูนย์ฝึกฯ หนองระเวียง พบปัญหาการบุกรุก ดร.ประไพศรี จึงดำเนินการจัดสร้างรั้วคอนกรีตขึ้นโดยรอบพื้นที่ ๒,๕๐๐ ไร่ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก ทั้งยังให้คนรุ่นหลังได้ทราบขอบเขตพื้นที่อีกด้วย

โดยตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง เป็นอธิการบดีคนแรก และพัฒนาพื้นที่หนองระเวียงและสนับสนุนการดำเนินโครงการ อพ.สธ. โดยมีอดีตผู้อำนวยการ ดร.ประไพศรี สุภา เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของโครงการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” ระหว่างวันที่ ๑–๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดการประชุมวิชาการฯ ทำให้ศูนย์ฝึกฯ หนองระเวียง มทร.อีสาน มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ รักษาราชการแทนอธิการบดี และในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้พัฒนาพื้นที่หนองระเวียง สำหรับสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ อพ.สธ.มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอดีตผู้อำนวยการ ดร.ประไพศรี สุภา ทำหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการเรื่อยมา และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของโครงการ อพ.สธ. อีกครั้งในชื่อ “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน–๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงได้รับการพัฒนาทั้งอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆ พร้อมสรรพ จึงเปิดการเรียนการสอนสำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพและระดับปริญญาในบางสาขา บนพื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดร.ประไพศรี สุภา

ดร.ประไพศรี สุภา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ทุ่มเทในการพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาพื้นที่ ๒,๕๐๐ ไร่ ให้ดำรงคงอยู่ สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่การศึกษาที่สมบูรณ์ และเปิดการเรียนการสอนได้ในปัจจุบัน

ทั้ง ในปัจจุบัน ดร.ประไพศรี สุภา ได้รับแต่งตั้งจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นที่ปรึกษาและประสานงานโครงการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ทั้งยังมีคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ ๕๐/๒๕๔๑ ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ จากนั้น พ.ศ.๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการศึกษาและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย และ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน อีกด้วย

ดังนั้น ด้วยเกียรติประวัติทรงคุณค่า รวมทั้งความทุ่มเทเสียสละและคุณูปการดังกล่าวของ ดร.ประไพศรี อดีตผู้อำนวยการ วิทยาเขตภาตตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีต่อศูนย์ฝึกวิชาชีพภาคสนาม กระทั่งพัฒนามาเป็นศูนย์การศึกษาหนองระเวียงในปัจจุบันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อหอศูนย์ประชุมหนองระเวียง เป็น “หอประชุมประไพศรี สุภา”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๖ วันพุธที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


28 1,501