25thJune

25thJune

25thJune

 

September 19,2022

ครึ่งปี’65 ลงทุนกระจุกตัวโคราช 16 โครงการ มูลค่า 2,246 ล้าน ‘ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ’ 1,600 ล.


 

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) หรือบีโอไอโคราช ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี สรุปภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม - มิถุนายน 2565) โดยพบว่า มีการขอส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 28 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 3,185 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่า จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่อีสานตอนล่างกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช คือ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่อีสานตอนล่าง และคิดเป็นร้อยละ 33 ของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด

◼️ กิจการที่ขอรับการส่งเสริมลงทุนเป็นกิจการผลิตแป้งแปรรูป กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตเอทานอล กิจการผลิตกากรำและน้ำมันรำข้าวดิบ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (ACTIVE INGREDIENT) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เพื่อทำการผลิตพรีไบโอติกส์ กิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยสมองกลเอง กิจการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ กิจการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

◼️ สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ทั้ง 16 โครงการในจังหวัดนครราชสีมา มูลค่าเงินลงทุน 2,246 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของพื้นที่อีสานตอนล่าง และคิดเป็นร้อยละ 53 ของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด โดยมีโครงการขนาดใหญ่ คือ โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ เงินลงทุนประมาณ 1,600 ล้านบาท และเป็นหุ้นไทยทั้งสิ้น

◼️ จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 16 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน 2,246 ล้าน

◼️ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวน 5 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน 181 ล้าน

◼️ จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 4 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน 627 ล้าน

◼️ จังหวัดชัยบุรีรัมย์
จำนวน 2 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน 129 ล้าน

◼️ จังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน 1 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน 2 ล้าน

◼️ ส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำนาจเจริญ และยโสธร ไม่มีการขอรับส่งเสริมการลงทุน


28 1,512