25thMay

25thMay

25thMay

 

September 30,2022

เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน “วิเชียร-ณัฏฐินีภรณ์จันทรโณทัย” (อดีต) ผวจ.นครราชสีมา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ย้ายจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ได้รับการต่ออายุการเป็นผวจ.นครราชสีมา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

จากนั้นที่ประชุม ครม.ห็นชอบให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (เป็นครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 6 ปี

 

• ย้ายไปย้ายมา “โคราช-ชัยภูมิ”

แต่ยังอยู่ไม่ครบเวลา 1 ปีที่ขอต่อเวลา ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ครม.ก็มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยย้ายนายวิเชียรไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิอีกครั้ง แล้วแต่งตั้งนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยทั้งคู่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา โดยส่วนหนึ่งมองว่า นายกอบชัยจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 และมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารกระทรวงฯ จึงย้ายมาเพื่อให้ได้เกษียณในจังหวัดใหญ่คือนครราชสีมา

 

อีกส่วนหนึ่งมองว่า เป็นการใช้เทคนิคเพื่อให้นายวิเชียรกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้ง เพราะไม่สามารถต่อเวลาราชการได้เกิน 2 ครั้ง จึงจำเป็นต้องให้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก่อน และล่าสุดเมื่อมีคำสั่งนี้ออกมาจึงเท่ากับว่า นายวิเชียรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเพียง 4 เดือน (31 พฤษภาคม-30 กันยายน 2564) เท่านั้น และได้ย้ายกลับมาจังหวัดนครราชสีมา และอยู่จนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565

 

• ครอบครัว

อย่างไรก็ตาม นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (กรณียื่นทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ของตนเองและคู่สมรส ต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นบุตรนายฐิติ (เสียชีวิต) - นางฮั้งเซียม จันทรโณทัย มีพี่น้อง 5 คน ได้แก่ นางวันทนา โอฬารอร่ามกุล, นายดนัย จันทรโณทัย, นายวิศิษฐ จันทรโณทัย, นายวิเชียร จันทรโณทัย และนางสาวพนา จันทรโณทัย

นายวิเชียรสมรสกับนางณัฏฐินีภรณ์(ต้น) ยุวานนท์ (บุตรีนายประภา-นางทัศนา ยุวานนท์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา มีบุตร-บุตรี 3 คน ได้แก่ นางสาวแสงส่องทอง จบวิทยาศาสตร์การกีฬา มทส., นางสาวทองส่องแสง (ติ้ง) จบรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาฯ และนายส่องแสงทอง (เต้) กำลังศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 

• รายได้

นายวิเชียรแสดงบัญชีรายได้ต่อปี จำนวน 1,269,600 บาท (เงินเดือน 921,600 บ., เงินประจำตำแหน่ง 174,000 บ. และเงินค่าตอบแทน 174,000 บ.) ส่วนคู่สมรสมีรายได้รวม  942,120 บาท (เงินเดือน 807,720 บ., เงินประจำตำแหน่ง 67,200 บ. และเงินค่าตอบแทน 67,200 บ.)

นายวิเชียรมีรายจ่ายประจำปี รวม 1,026,950 บาท แยกเป็น ค่าอุปโภคบริโภค 240,000 บาท ค่าน้ำค่าไฟ 240,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 150,000 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 116,950 บาท ค่าอุปการะบุตร 180,000 บาท เงินบริจาค 50,000 บาท และอื่นๆ 50,000 บาท

 

ส่วนนางณัฏฐินีภรณ์มีรายจ่าย รวม 473,000 บาท แยกเป็น ค่าอุปโภคบริโภค 240,000 บาท ค่าน้ำค่าไฟ 120,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 93,000 บาท และอื่นๆ 20,000 บาท

 

• ทรัพย์สิน-หนี้สิน

สำหรับรายการทรัพย์สินของนายวิเชียร ประกอบด้วย เงินฝาก 287,989.72 บาท เงินลงทุน 21,287,705.20 บาท ที่ดิน (4 แปลง) 12,000,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 8,069,000 บาท รวมทรัพย์สิน 22,485,603.92 บาท โดยนายวิเชียรไม่มีหนี้สิน

ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สิน เป็นเงินฝาก 1,519,288.62 บาท เงินลงทุน 8,276,004.92 บาท ที่ดิน (26 แปลง) 74,494,575 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,500,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 18,901,720 บาท ส่วนหนี้สินของนางณัฏฐีนีภรณ์แสดงไว้จำนวน 24,000,000 บาท ระบุว่าเป็นการกู้ยืมจากนางจุรีภรณ์ เมฆินทร์ไกรลาส โดยทำสัญญากู้ยืมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

ในขณะที่มีการแสดงรายได้ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นเงินฝาก จำนวน 96,676.98 บาท

 

รวมทรัพย์สินของนายวิเชียร-คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 128,273,869.50 บาท

 

 

• ภูมิหลัง

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นชาวอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง) จบปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)

 

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

• ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู

• นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

• หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

• หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม

• รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

• รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

• ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

• ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

• ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

• ทีมข่าวโคราชคนอีสาน : รายงาน


11 1,688