17thJune

17thJune

17thJune

 

February 17,2023

คมนาคม ส่งมอบที่ดิน 105 ไร่ ขยายบริการ รพ.มหาราชนครราชสีมา

กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงคมนาคม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งมอบที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง เนื้อที่ 105 ไร่ ให้รพ.มหาราชนครราชสีมา เพื่อพัฒนา และขยายพื้นที่บริการ ช่วยลดความแออัด อํานวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้รวดเร็ว

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.30 น. ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งมอบที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วย นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา รวมทั้ง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ร่วมงาน ท่ามกลาง อสม. และบุคลากรสาธารณสุขที่มาร่วมต้อนรับจำนวนมาก

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไกล ไม่มีความแออัด ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ในการส่งมอบที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครั้งนี้ จะเป็นการนําพื้นที่ในส่วนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนารองรับการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลในอนาคต ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง ในการเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

“ในนามของกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่ให้ใช้สิทธิ์ที่ดินสงวน นอกเขตทางของกรม ทางหลวง ตามโครงการของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่ จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนผู้เข้ารับบริการ” นายอนุทินกล่าว

ทางด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง ในพื้นที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2310 ตอนสวนสัตว์นครราชสีมา – ท่าอ่าง ตําบลไชยมงคล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่จํานวน 105 ไร่ 2 งาน 30.5 ตารางวา เดิมกรมการขนส่งทางบก โดยสํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้คืนสิทธิ์การใช้ที่ดินแก่กรมทางหลวง เพื่อพิจารณานําไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รองรับการขยายขอบเขตการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ทั้งนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ให้การดูแล สุขภาพประชาชนระดับตติยภูมิในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ มีเตียงให้บริการผู้ป่วยกว่า 1,600 เตียง ให้บริการผู้ป่วยในมากกว่า 110,000 รายต่อปี และผู้ป่วย นอกกว่า 1,200,000 รายต่อปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสงวนนอกเขตทาง ของกรมทางหลวง ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินผืนเดิมประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อนํามาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในพื้นที่เดิม เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึง การบริการสุขภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น


25 1,552