17thJune

17thJune

17thJune

 

June 01,2019

‘มทส.-แม็กซิม’พัฒนาสหกิจศึกษา เพิ่มศักยภาพบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน

            มทส. และ บริษัท แม็กซิมฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาสหกิจศึกษา สร้างนักศึกษาให้รู้จักตน รู้จักงาน ประยุกต์ใช้ความรู้และเรียนรู้การทำงานในบริบทจริง หวังเพิ่มศักยภาพ เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

            เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาความร่วมมือการสนับสนุนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ระหว่าง บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ศรีอมร กิจกุล กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด และผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

            รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้และเรียนรู้การทำงานในบริบทจริง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า ทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษาต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ 

            “มหาวิทยาลัยฯ มีภารกิจ ๓ สร้าง คือ ๑.การสร้างคน ๒.การสร้างความรู้ และ ๓.การสร้างนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ในการสร้างคนนั้น มทส.เห็นว่าการสร้างสหกิจศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อพัฒนาบัณฑิตของทางมหาวิทยาลัยให้มีความรอบรู้ เข้าใจ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งในการทำสหกิจศึกษาจะมีองค์ประกอบสำคัญ ๒ ส่วน คือ มหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรและกลไกในการสร้างพัฒนาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการสร้างบัณฑิต และทางอุตสาหกรรม หรือฝั่งผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นจุดสำคัญในการสร้างคนคือจะต้องมีการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และมีทักษะที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ อีกทั้ง การให้นักศึกษาไปฝึกสหกิจ จะทำให้รู้จักองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ๑.รู้จักตน คือรู้จักตนเองมากขึ้น ๒.รู้จักคน คือการทำงานร่วมกับคนอื่น และ ๓.รู้จักงาน คือการได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ประสบการณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นเหมือนการเตรียมตัวเพื่อพร้อมในการใช้ชีวิตสู่โลกความเป็นจริงอีกขั้นหนึ่ง” รศ.ดร.อนันต์ กล่าว

            รศ.ดร.อนันต์ กล่าวอีกว่า สำหรับความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชน ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทอรนิกส์ โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

            ด้าน นายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการ  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทาง บริษัทฯ เริ่มมีความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษากับทาง มทส.มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ด้วยตระหนักถึงประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสหากรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขอบข่ายความร่วมมือนั้นฝ่ายบริษัทจะส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการฝึกงาน ฝึกอบรม และจัดหาข้อมูลเพื่อทำกรณีศึกษาพิเศษ สนับสนุนการศึกษาดูงานภาคสนามสำหรับบุคลากร และนักศึกษาที่สนใจงานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยินดีรับนักศึกษา มทส.เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัทฯ ด้วย

            “การฝึกสหกิจศึกษาจะเป็นเสมือนการเตรียมความพร้อม และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก และพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นว่า มีความรักด้านอุตสาหกรรมที่ตนเรียน หรือมีความรู้ความพร้อมในการทำงานมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ทางบริษัทมีหลากหลายสาขา แต่ในปัจจุบันจะเริ่มต้นในด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยในอนาคตจะมีการต่อยอดไปในด้านอื่นๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านอื่นๆ ต่อไป” นายวิรัตน์ กล่าว

            หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการมอบทุนให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีสุรนารี จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท อีกด้วย

            อนึ่ง บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบผลิตวงจรรวม (Analog) มีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา มีศูนย์ออกแบบ โรงงานผลิตและสำนักงานขายทั่วโลก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิส์ (IC Test) โดยเข้ามา  ก่อตั้งที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๕ วันเสาร์ที่ ๑-วันพุธที่ ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

823 1,438