17thJune

17thJune

17thJune

 

June 17,2019

อบจ.โคราชจับมือสำนักสงฆ์ ลงนามร่วม“ธรรมศึกษา”ที่แรก เร่งปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

           ครั้งแรกของไทย เปิดโครงการ ‘ธรรมศึกษา’ ขับเคลื่อนหลักสูตร ให้ ๕๘ โรงเรียนมัธยมในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เข้าใจหลักธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้าน ‘ชวาล พัฒนกำชัย’ ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง รับเลือกเป็นรองประธานสภาฯ คนที่ ๑ พร้อมเร่งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หลัง มท.ปรับเพิ่มเป็น ๕ ปี

           เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดโครงการธรรมศึกษา โดยมีพระเทพ รัตนดิเลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (มหานิกาย) ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราช สีมา ร่วมให้การต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนหลักสูตร “ธรรมศึกษา” โรงเรียนมัธยมในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน ๕๘ แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน

           ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมไทยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นปกติสุข เป็นบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยประสานงานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และ อบจ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เน้นพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ภายใต้หลักธรรม คำสอนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบัน อบจ.นครราชสีมา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน ๕๘ โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๒,๑๗๓ คน และมีนักเรียนในความดูแลจำนวน ๒๙,๖๖๕ คน

           “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีเจตจำนงในการจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำนโยบายการขับเคลื่อนหลักสูตร “ธรรมศึกษา” ไปใช้ในโรงเรียนด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “ธรรมศึกษา” ให้มีความสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขอรับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน “ธรรมศึกษา” จากองค์กรทางพระพุทธศาสนาและประสานความร่วมมือจากคณะสงฆ์ ฆราวาสในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของการเรียนการสอนธรรมศึกษาต่อไป” นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว

           ทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นจำนวน ๒ รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  คณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนที่ ๑–๖ จำนวน ๕๘ โรงเรียน โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๑ ของกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม ๑–๓ จำนวน ๓๑ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้เข้ารับการอบรม ๑๙๐ คน ส่วนรุ่นที่ ๒ กลุ่มโรงเรียนกลุ่ม ๔-๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑–๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๗๐ คน ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

เปิดประชุมเลือกรองประธานสภาฯ

           ต่อมาเวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา) สำนักการช่าง ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งหมด ๗ วาระ โดยมีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราช สีมา (ส.อบจ.) ๓๒ คน จากทั้งหมด ๔๘ คน (๔๘ เขต) แต่ลาออกไปสมัคร ส.ส. ๑๓ คน 

           โดยในที่ประชุมมีการประกาศแสดงความยินดีกับ นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช รองประธานสภาฯ คนที่ ๑  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แทนนายอุทัย มิ่งขวัญ ซึ่งลาออกไปสมัคร ส.ส.) ตามคำสั่ง อบจ.นม.ที่ ๒๓๙๐/ ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้นายวิสูตร เจริญสันธิ์ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

           ส่วนประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ระเบียบวาระที่ ๖ การเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ ๑ โดยนายศุภชัย ไพบูลย์วงศ์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก เสนอชื่อนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม ส.อบจ. อ.เสิงสาง ด้าน ดร.ภูกิจ พันธ์เกษม ส.อบจ. อ.ปักธงชัย เขต ๒ เสนอชื่อนายชวาล (หมง) พัฒนกำชัย ส.อบจ. อ.ขามสะแกแสง สำหรับการลงคะแนนให้ ส.อบจ.ทั้ง ๓๒ คน ออกมาเขียนชื่อของผู้ถูกเสนอชื่อแล้วหย่อนลงกล่องนับคะแนน ถ้าคะแนนเสมอกันจะต้องทำการลงคะแนนใหม่ แต่ถ้าเสมอกันอีกครั้งจะต้องทำการจับฉลาก 

           เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ ๓๐ นาที มีการประกาศผลการลงคะแนน ปรากฏว่า นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง รับเลือกให้เป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ ต่อ ๑๔ คะแนน โดยนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งดออกเสียง

           นายชวาล พัฒนกำชัย รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียง และพร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมขึ้นนั่งบนแท่นประจำที่และเริ่มดำเนินงานทันที

           นอกจากนี้ นางบุญสิตา ขันทะวินะหุ ปลัด อบจ.นครราชสีมา ประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

           ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ต้องมีการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้มีโครงการที่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุไว้ในแผนและเป็นแผนที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดได้ด้วย ซึ่งการประชุมนี้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

837 1,448