17thJune

17thJune

17thJune

 

October 02,2019

งบ อบจ. ๓,๗๕๕ ล.ไม่ลดเลยระนองรักษ์’อ้างทำงานสุจริต ยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา

งบประมาณปี ๒๕๖๓ กว่า ๓,๗๕๕ ล้าน ผ่านสภาฉลุยทั้งวาระที่สอง และวาระที่สาม เตรียมเสนอผู้ว่าฯ พิจารณาอนุมัติ สจ.เผย อภิปรายครั้งก่อนหวั่นโซเชี่ยลเข้าใจผิด งบประมาณทำถนน ความจริงมีเกือบ ๕๐๐ ล้าน ด้าน ‘นายกฯนก’  แจง อบจ.ทำงานด้วยความสุจริต พร้อมให้ตรวจสอบตลอดเวลา

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ มีการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบ และกำหนดยื่นคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น., วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. และวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๓๐ น. รวมเวลา ๒๕ ชั่วโมง นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ พร้อมด้วยรองประธานสภา อบจ.คือ นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ และเลขานุการสภาคือ นางสาวจุฑาสันห์ ตั้งตรีวีระกุล ซึ่งมีการประชุมทั้งหมด ๙ ระเบียบวาระ โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่ระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่สอง, วาระที่สาม โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา นายนพล วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา และ ส.อบจ.นครราชสีมาเข้าร่วมประชุม ๒๗ คน ลา ๒ คนได้แก่ นายสมยศ คุณเวียง ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต ๓ และนางสาวรมย์ธีรา แปลนดี ส.อบจ.อำเภอเมืองยาง ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม (ส.อบจ.นครราชสีมามีทั้งหมด ๔๘ คน ๔๘ เขต แต่มีการลาออกไปสมัคร ส.ส.บางส่วน)

สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบไปด้วย นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม ประธานกรรมการแปรญัตติ, นายสมจิต คิดการ ส.อบจ.อำเภอสีดา นางอรองค์ ธนสุนทรสุทธิ์ ส.อบจ.อำเภอห้วยแถลง กรรมการแปรญัติ และนายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เลขานุการคณะกรรมการฯ

กรรมการแปรญัตติเสนอใช้ร่างเดิม

นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อำเภอเฉลิม พระเกียรติ รายงานผลการแปรญัตติว่า คณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมกองกิจการสภา ชั้น ๓ อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม ประธานกรรมการแปรญัตติ พร้อมกรรมการแปรญัตติได้แก่ นายสมจิต คิดการ ส.อบจ.อำเภอสีดา และนางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ ส.อบจ.อำเภอห้วยแถลง นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เลขาฯคณะกรรมการแปรญัตติ นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัด อบจ.นครราชสีมา นายชัยเกียรติ เกสรบัวทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ นายจิรยุทธ อาสาเสน ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. และนางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

นายชาคริต รายงานเพิ่มเติมว่า ผลการพิจารณามีดังนี้ ชื่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติให้มีการแก้ไข หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ใดแปรญัตติให้มีการแก้ไข การแปรญัตติ ไม่มีผู้มายื่นแปรญัตติ มติของคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเสนอร่างเดิมให้ประธานสภาเสนอในที่ประชุมต่อไป

งบ’๖๓ เตรียมเสนอผู้ว่าฯ

จากนั้น นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ประมาณการทั้งสิ้น ๓,๗๕๕,๐๗๙,๒๐๐ บาท แยกเป็นด้านการบริหารงานทั่วไป ๓๘๘,๒๐๔,๐๑๐ บาท ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ๑,๖๓๕,๑๔๕,๑๗๒ บาท แผนงานสาธารณสุข ๗๐๓,๘๐๖,๗๕๕ บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕๗,๐๒๕,๕๐๐ บาท แผนงานเคหะและชุมชน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖๑,๔๖๒,๓๔๐ บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๙,๗๖๐,๐๐๐ บาท ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗๐๙,๐๓๓,๖๒๒ บาท แผนงานการเกษตร ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และด้านการดำเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง ๑๖๙,๕๔๑,๘๐๑ บาท โดย ส.อบจ.ทั้ง ๒๗ คน ได้ยกมือรับร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งประธานสภาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะเร่งนำร่างข้อบัญญัติเสนอต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออนุมัติใช้ตามกระบวนการต่อไป

โอนงบปี’๖๒

ต่อมา วาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา แถลงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพจากการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการปฏิบัติภารกิจในกอง และสำนักต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมาได้ปรับปรุงห้องประชุมย่อย เพื่อรองรับการประชุมกลุ่มย่อย จึงมีความจำเป็นต้องหาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อรองรับห้องประชุมใหม่ และทดแทนของเดิมที่ชำรุด ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบกับมีความจำเป็นต้องหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ แต่เนื่องจากโครงการที่กล่าวข้างต้นไม่ได้ทำงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ขยายเบิกจ่ายปี’๖๑

วาระที่ ๕ ญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นายวิสูตร แถลงว่า จากกรณีที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับการอนุมัติต่อสภากองกิจที่มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ไปอีก ๑ ปี เนื่องจากได้รับคำร้องจากส่วนราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมาว่า มีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อบจ.นครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๙,๑๒๒,๕๔๔ บาท ๒.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๖,๔๗๙,๕๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๑๔๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๖๐๒,๐๔๔ บาท

คืบหน้าสร้างอาคารใหม่ 

วาระที่ ๖ ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นายวิสูตร แถลงว่า เนื่องจากเรื่องของการบริหารเงินได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมาก และรับคำร้องจากส่วนราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมาว่า มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม อบจ.นครราชสีมาจึงเสนออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑.ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ โครงการ เป็นเงิน ๙๗,๘๐๕,๒๘๖ บาท ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๕๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๓,๗๓๒,๖๑๐ บาท รวม ๔๒๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๑,๕๓๗,๘๙๖ บาท เพื่อเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต ๒ สอบถามถึงกรณีโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่มีการขออนุมัติในที่สภาฯ รื้อถอนอาคารเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ โดยใช้งบกลางจากฝ่ายบริหารดำเนินการก่อสร้าง ๒๒.๕๗๓ ล้านบาท จึงอยากสอบถามไปยัง สจ.สีคิ้วว่า มีความคุ้มค่า และปัจจุบันดำเนินการอย่างไรบ้างแล้ว

โดยนายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต ๑ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสถานที่พร้อมก่อสร้าง ขณะนี้รอทางฝ่ายบริหาร ตนก็ต้องการให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากนักเรียนขาดอาคารเรียน เพราะมีการรื้อถอนอาคาร ๖-๗ เดือนแล้ว ในประเด็นนี้ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลา ขณะนี้กำลังรอผลการพิจารณา และจะมีผู้เสนอราคาในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จากนั้นวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จะพิจารณาต่อทันที เพราะตนก็ต้องการให้สร้างเร็วๆ เช่นกัน แต่ต้องดำเนินการตามกรอบระเบียบ

โอนตั้งรายการใหม่’๖๒

วาระที่ ๗ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นายวิสูตร แถลงว่า เนื่องจาก อบจ.นครราชสีมาได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมาก และรับคำร้องจากส่วนราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมาว่า มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม อบจ.นครราชสีมาจึงเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ออกไปอีก ๑ ปี ดังนี้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖๐ โครงการ เป็นเงิน ๕๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท เพื่อเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๓ 

วาระที่ ๘ ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นายวิสูตร แถลงว่า เนื่องจาก อบจ.นครราชสีมาได้รับการอนุมัติจากสภา อบจ.นครราชสีมาเรื่องกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โอนตั้งรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ อบจ.นครราชสีมาพิจารณาแล้วว่า โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเหตุที่ระยะเวลาดำเนินการไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน อีกทั้งมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม อบจ.นครราชสีมาจึงเสนอ ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ออกไปอีก ๑ ปี ดังนี้ โครงการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๐๖๗,๕๖๐ บาท

งบทำถนนเพิ่มเกือบ ๕๐๐ ล.

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า จากการอภิปรายของตนเมื่อครั้งประชุมในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ อาจทำเกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อองค์กร และทำให้โลกโซเชี่ยลมองว่า ฝ่ายบริหารให้งบประมาณน้อยในการดูแลเรื่องถนนหนทาง โดยตนอภิปรายว่า ได้งบทำถนนอยู่ที่ ๑๕๕ ล้านบาท ซึ่งภายหลัง ตนได้รับคำชี้แจงจากนายก อบจ.นครราชสีมา เพิ่มเติมแล้วว่า ตัวเลขในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเรื่องถนนโดยตรงมีทั้งหมด ๔๘๙ ล้านบาท จึงขอแก้ไขตัวเลขในส่วนตรงนี้เพิ่มเติม

อ้างทำงานอย่างสุจริต

ด้านนายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมาทุกคน ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการให้ดีที่สุด ผู้ใดคิดหรือเข้าใจว่า เรากระทำการไม่สุจริตสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา เราไม่เคยกระทำการใดๆ ที่ผิดระเบียบ โดยปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนยึดหลักข้อบังคับทุกประการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกบาทต้องนำเข้าที่ประชุมสภาฯ และขอมติเห็นชอบจาก ส.อบจ.ทุกครั้ง ดังนั้นหากไม่โปร่งใส ไม่ชอบมาพากล ส.อบจ.ที่เป็นฝ่ายตรวจสอบคงไม่เห็นชอบในหลักการ

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๖ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

 


825 1,433