17thJune

17thJune

17thJune

 

October 09,2019

กกท.ชู ‘โคราชเมืองกีฬา’ ‘วิเชียร’ดันสร้างชื่อเสียง หวังปชช.สนใจออกกำลังกาย

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา ๑๐ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ‘นครราชสีมา’ ติดอันดับ “เมืองกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ” ด้าน ‘วิเชียร’ หวังผลักดันเรื่องกีฬาทั้งการสร้างชื่อเสียง และสร้างความแข็งแรงของชาวโคราชให้มากขึ้น

ตามที่เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา ๑๐ จังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยในปีนี้มีจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา ประกอบด้วย ๑.จังหวัดอุบลราชธานี ๒.จังหวัดเชียงราย ๓.จังหวัดนครราชสีมา ๔.จังหวัดจันทบุรี ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดพัทลุง ๗.จังหวัดสงขลา ๘.จังหวัดตรัง ๙.จังหวัดภูเก็ต และ ๑๐.กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีจังหวัดที่เสนอความพร้อมเป็นเมืองกีฬา ประกอบด้วย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดยะลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา พ.ศ.๒๕๖๒ และการนำเสนอความพร้อมของแต่ละจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกเมืองกีฬา ทั้ง ๑๐ จังหวัด เป็นเมืองกีฬา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ และออกกำลังกาย (Sports for Health & Exercise) ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ยะลา และกรุงเทพมหานคร ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) (Sports Tourism and Sports Culture) ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พัทลุง และภูเก็ต  ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สงขลา และตรัง และด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน (Basic Sports and Sports for all) ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับ ๑๐ จังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยให้การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาภายในจังหวัด และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแข่งขันระดับโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นการขยายผลการเป็นเมืองกีฬา และต่อยอดการพัฒนากีฬา ในจังหวัดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กับ ‘โคราชคนอีสาน’ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่า ปีที่ผ่านมาเราเสนอเป็นเมืองกีฬาของประเทศไทย เมื่อได้รับเป็นเมืองกีฬา สิทธิประโยชน์คือ เราสามารถได้รับตั้งงบประมาณจังหวัดเพื่อสนับสนุนเรื่องของการกีฬาที่เราจะต้องการความเป็นเลิศได้ และของบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการกีฬาได้อีกด้วย ซึ่งเราได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬาแล้ว โดยจะต้องมาทำแผนว่า เมื่อเราได้รับประกาศให้เป็นเมืองกีฬาแล้ว เราจะขอรับการสนับสนุนด้านใดจากการกีฬาแห่งประเทศไทยบ้าง

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ขณะนี้เราต้องมาคุยกันว่า กีฬาความเป็นเลิศ เราจะนำกีฬาประเภทใดมาเป็นตัวนำ เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียง กีฬาสำหรับคนทั่วไปเราก็ไม่ทิ้ง จะมาดูว่า ทำอย่างไรให้คนทั่วไปหันมาสนใจออกกำลังกายมากขึ้น ลดความเจ็บป่วยได้ ทั้งนี้ ในเรื่องกีฬา ชาวโคราชมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างบ่อย แต่ที่ผ่านมา เราอาจไม่ได้เน้นกีฬาใดกีฬาหนึ่ง หรือการจัดสรรงบประมาณแต่ละครั้งจำเป็นต้องอาศัยภาคเอกชนเข้ามาลงทุนร่วม เมื่อมีการจัดบ่อยๆ อาจจะไม่เพียงพอ

“เมื่อได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว ก็จะสามารถเสนอของบประมาณได้โดยตรง จังหวัดก็สามารถตั้งงบประมาณได้โดยตรง จะทำให้การส่งเสริมด้านการกีฬาดีขึ้น และจะเน้นทั้งสองส่วนคือ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการสร้างชื่อเสียงของจังหวัด เพื่อมวลชน และเพื่อสร้างความแข็งแรงของชาวนครราชสีมาให้มากขึ้นด้วย” นายวิเชียร กล่าวในท้ายที่สุด

 

 

Cr.ภาพ : กกท.จังหวัดนครราชสีมา

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๗ วันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


841 1,450