25thMay

25thMay

25thMay

 

October 09,2019

อุบลฯจัดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ช่วยเกษตรกรหลังน้ำท่วม กฟผ.ปิดประตูปากมูลแล้ว

ระดมเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผักมอบให้เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมกว่า ๖ แสนไร่ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม คืนข้าวปลาอาหารให้ชุมชน ลดความทุกข์ยากเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วม กฟผ.มีมติปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล หวังเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง

 

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่สวนลุงช้าง บ้านดอน ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนด้านการเกษตร อาทิ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีววิถี โครงการสวนผักคนเมือง และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ช่วยน้ำท่วมอุบลปี ๒๕๖๒ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ บุญญะบาล เป็นประธานคณะทำงานจัดผ้าป่าครั้งนี้

สืบเนื่องจากการเพาะปลูกช่วงแรกของฤดูกาลผลิตปีนี้ หลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี เกิดภัยแล้ง พืชผลขาดน้ำหล่อเลี้ยง ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ต้องทำการเพาะปลูกถึง ๒ รอบ และต่อมาเกิดอุทกภัยระหว่างเดือนกันยายนถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายกว่า ๖ แสนไร่ โดยเป็นนาข้าวถึงกว่า ๕ แสนไร่ ที่เหลือเป็นพืชไร่พืชสวนอื่นๆ ทำให้เกษตรกรขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูกาลที่จะมาถึง สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก เครือข่ายภาคประชาชนด้านการเกษตรอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานี และจากต่างจังหวัด ได้เล็งเห็นปัญหาและสถานการณ์ที่จะส่งผลต่อเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขาดแคลนข้าวปลาอาหารในวันข้างหน้า จึงรวมตัวกันจัดทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ เพื่อระดมจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักแจกให้กับเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วม เพื่อเก็บไว้ใช้เพาะปลูกในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึง ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม คืนข้าวปลาอาหารให้มีกิน ลดความทุกข์ยากให้กับเกษตรกร

ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมามอบให้กับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร มีน้ำหนักกว่า ๒๔ ตัน แบ่งเป็นข้าวพันธุ์ กข.๔๓ และพระเวสันตะระ ไรซ์เบอร์รี่ จากเครือข่ายเกษตรทางเลือกทั่วประเทศ ซึ่งล้วนเป็นพันธุ์ข้าวชั้นดีที่มีอายุการเพาะปลูกประมาณ ๑๐๐ วัน รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชผักอีก ๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมเงินบริจาคอีก ๑.๕ แสนบาท เพื่อนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวที่เกษตรกรต้องการ แต่ยังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมสามารถประกอบอาชีพดำเนินชีวิตได้ต่อไป

นอกจากจะมีการจัดทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ยังมีการจัดเวทีเสวนา “เมล็ดพันธุ์กับความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ภัยพิบัติ” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราธานี พร้อมด้วยนายโจน จันได เจ้าของสวนพันพรรณ์ นายอุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก นางสาวพรรณณี เสมอภาค สหกรณ์เกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี นายนิยม เจริญ ผู้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ประสบภัยจากอำเภอนาเยีย และนายสรภพ พูลเพิ่ม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนอุบลราชธานี ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย นางณาตยา แวววีรคุปต์ และนายกมล หอมกลิ่น

ส่วนระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ในขณะนี้มีระดับต่ำกว่าตลิ่ง ๒.๓๘ เมตร มีน้ำสูง ๔.๖๒ เมตร ซึ่งลดลงจากเดิม ๙๗ เซนติเมตร สำหรับแม่น้ำโขง มีน้ำสูง ๔.๓๕ เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง ๑๐.๑๕ เมตร

ในวันเดียวกัน ที่ห้องประชุมปกครองจังหวัดชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อบริหารจัดการน้ำแม่น้ำมูล หลังระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการด้านบริหารจัดการน้ำ และตัวแทนภาคประชาชนผู้ใช้น้ำจากอำเภอโขงเจียม สิรินธร และพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมประชุม โดยยึดหลักเกณฑ์การเปิดและปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำปี ๒๕๕๙ คือ พิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลด้านสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพน้ำในปีนั้นๆ เช่น กรณีน้ำแล้ง มีน้ำต่ำกว่าตลิ่งในช่วงปลายฤดูฝน ให้ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเก็บสัตว์น้ำไว้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ลำน้ำ ส่วนกรณีปีน้ำมาก เมื่อระดับน้ำที่จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีสภาพน้ำท่วมก็ให้เปิดบานประตูระบายน้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าระดับน้ำจะกลับสู่สภาวะปกติในระดับ ๑๑๒ ม.รทก. (๗ เมตร)

ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำการลดระดับและปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ที่เปิดระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนในเขตตัวเมืองและวารินชำราบ ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นต้นมา ระดับน้ำของแม่น้ำมูลได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จึงเกรงจะเกิดการขาดแคลนน้ำใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง เพราะปัจจุบันระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย มีระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์คือ ๑๑๒ ม.รทก. โดยขณะนี้มีระดับน้ำสูง ๑๐๙.๖๒ ม.รทก. (๔.๖๒ เมตร) และมีอัตราการไหลของน้ำ ๗๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนระดับแม่น้ำโขง ที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม อ.โขงเจียม ก็มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ๙๕ ม.รทก. โดยวันนี้ มีระดับน้ำสูง ๙๓.๒๖ ม.รทก. จึงให้เขื่อนปากมูลปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง ๘ บาน โดยให้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่เหนือน้ำและท้ายน้ำ เพื่อรับกับระดับน้ำที่จะเปลี่ยนแปลงจากการปิดประตูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๗ วันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


813 1,420